Zarządzenie Nr 0050.122.2022
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 14 lipca 2022 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat wynikłych z rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania.

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie należności pieniężnej w wysokości 1.046,50  zł (słownie: jeden tysiąc czterdzieści sześć złotych 50/100), przysługującej od 1  z tytułu opłat wynikłych z rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2021 w lokalu przy ul. 1 Maja w Kudowie-Zdroju, na 24 (dwadzieścia cztery) raty miesięczne.
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:
1.    43,61 zł – płatne w terminie do 31.08.2022r;
2.    43,61 zł – płatne w terminie do 30.09.2022r;
3.    43,61 zł – płatne w terminie do 31.10.2022r;
4.    43,61 zł – płatne w terminie do 30.11.2022r
5.    43,61 zł – płatne w terminie do 31.12.2022r;
6.    43,61 zł – płatne w terminie do 31.01.2023r;
7.    43,61 zł – płatne w terminie do 28.02.2023r;
8.    43,61 zł – płatne w terminie do 31.03.2023r;
9.    43,61 zł  – płatne w terminie do 30.04.2023r
10.    43,61 zł – płatne w terminie do 31.05.2023r;
11.    43,61 zł – płatne w terminie do 30.06.2023r;
12.    43,61 zł – płatne w terminie do 31.07.2023r;
13.    43,61 zł – płatne w terminie do 31.08.2023r;
14.    43,61 zł – płatne w terminie do 30.09.2023r;
15.    43,60 zł – płatne w terminie do 31.10.2023r;
16.    43,60 zł – płatne w terminie do 30.11.2023r;
17.    43,60 zł – płatne w terminie do 31.12.2023r;
18.    43,60 zł – płatne w terminie do 31.01.2024r
19.    43,60 zł – płatne w terminie do 29.02.2024r;
20.    43,60 zł – płatne w terminie do 31.03.2024r;
21.    43,59 zł – płatne w terminie do 30.04.2024r;
22.    43,59 zł – płatne w terminie do 31.05.2024r;
23.    43,59 zł – płatne w terminie do 30.06.2024r;
24.    43,59 zł – płatne w terminie do 31.07.2024r;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

1 Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku  z ochroną danych osobowych.                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.122.2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:15.07.2022 11:30
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:15.07.2022 11:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 15