Zarządzenie Nr 0050.136.2022
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 04 sierpnia 2022 roku

w sprawie: przyznania dotacji dla Koła Kłodzkiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, na realizację zadania publicznego pn. „Dystrybucja żywności dla potrzebujących mieszkańców Miasta Kudowa-Zdrój – Podprogram 2021” z zakresu pomocy społecznej.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1327) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyznaje się dla Koła Kłodzkiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta z siedzibą w  57-350 Kłodzko, ul. Armii Krajowej 31 dotację w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania publicznego pn. „Dystrybucja żywności dla potrzebujących mieszkańców Miasta Kudowa-Zdrój – Podprogram 2021”z zakresu pomocy społecznej.

§ 2

Szczegółowe warunki przyznania dotacji określa odrębna umowa.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Skarbnika Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/, na stronie internetowej  www.kudowa.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

Burmistrz
Aneta Potoczna
 

 

 

 
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.136.2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:08.08.2022 12:11
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.08.2022 12:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 17