Zarządzenie Nr 0050.141.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z automatu do wydawania karmy dla kaczek.

Na podstawie art. 40 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.) oraz uchwały nr XXXIV/242/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie określenia sposobu ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zarządza się co następuje:

§ 1.

Ustala się opłatę za wydanie karmy dla ptaków z automatu w wysokości 2 zł za porcję karmy, luzem. „Kaczkomat” znajduje się przy stawie w Parku Zdrojowym.

§ 2.

Opłata, o której mowa w § 1 jest dochodem Gminy.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Zieleni Miejskiej oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Rada Miejska Kudowy-Zdroju upoważniła Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój do ustalenia stawki za korzystanie z automatu wydającego karmę dla kaczek. Upoważnienie wynika z podjętej Uchwały nr XXXIV/242/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie określenia sposobu ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Biorąc powyższe pod uwagę wprowadzenie niniejszego zarządzenia uważam za zasadne.

                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.141.2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:24.08.2022 10:37
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:24.08.2022 10:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 16