Zarządzenie nr 0050.145.2022
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 18 sierpnia 2022 roku

w sprawie:  regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Kudowie-Zdroju

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 poz. 559 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1 ustawy  z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 2020 poz. 1947) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych przy ul. Kościelnej oraz przy ul. Słone w Kudowie-Zdroju stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządcy Cmentarzy Komunalnych – Kudowskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 262/2013 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 18 października 2013 roku w sprawie:  regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Kudowie-Zdroju.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                                       

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.145.2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:24.08.2022 10:56
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:24.08.2022 10:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 20