Zarządzenie Nr 0050.155.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie założeń do projektu budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2023rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 poz.559) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr III/7/10 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej zarządza się co następuje:

§ 1.

Określa się założenia do projektu budżetu na 2023 rok:
a)    wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto dla pracowników administracyjnych i obsługi - 7,8% (z wyjątkiem wzrostu minimalnego wynagrodzenia),
b)    podstawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników jednostek budżetowych z wyjątkiem nauczycieli – 1.663,00 zł, a dla rencistów i emerytów niebędących nauczycielami – 278,00 zł,
c)    odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 3.350,00 zł,
d)    odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytów i rent. Dla potrzeb sporządzenia wstępnej kalkulacji należy przyjąć kwotę 1.300,00 zł na osobę,
e)    narzuty na płace obliczane wg wskaźników przyjętych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym,
f)    przyjęcia wskaźnika planowanej inflacji na poziomie 9,8 %,
g)    stypendia za wyniki w nauce w rozdziale 85416 w kwocie 45,00 zł na jednego ucznia niezależnie od rodzaju szkoły z wyłączeniem dzieci z klas I –III szkoły podstawowej,
h)    stawki podatku od nieruchomości w wysokości wynikającej z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2023 rok (wzrost o 11,8%),
i)    stawki podatku rolnego i leśnego wynikające z Komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2023 rok oraz w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na 2023 rok,
j)    stawki opłaty uzdrowiskowej wynikające z uchwały nr XXXVIII/274/21 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej na terenie gminy Kudowa-Zdrój,
k)    stawki podatku od środków transportowych wynikające z uchwały nr XIII/84/19 z 30 października 2019 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych,
l)    minimalne wynagrodzenie w kwocie – w okresie od stycznia do czerwca 3.383,00 zł, a w okresie od lipca do grudnia 3.450,00 zł (bez uwzględniania dodatku za wysługę lat),
m)    minimalna stawka godzinowa – w okresie od stycznia do czerwca 22,10 zł, a w okresie od lipca do grudnia 22,50 zł.

§ 2.

W przypadku zmiany warunków makro i mikroekonomicznych, w tym między innymi wynikających z uchwalonych przez Sejm ustaw i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych, a także ogłoszonych przez Ministra Finansów wskaźników i innych danych mających zastosowanie w pracach nad przygotowaniem projektu budżetu gminy, założenia określone niniejszym zarządzeniem mogą być zmienione.

§ 3.

Projekt budżetu należy opracować uwzględniając:
1)    potrzeby określone w umowach w zakresie spłat zobowiązań długoterminowych,
2)    możliwości finansowe przy realizacji zadań własnych, zleconych o powierzonych,
3)    konieczność wypracowania nadwyżki operacyjnej, niezbędnej do obsługi posiadanego długu,
4)    sugestie mieszkańców.

§ 4.

Przy ustalaniu poziomu dochodów na 2023 rok należy uwzględnić:
1)    prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
2)    przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2022,
3)    informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
4)    planowane zmiany cen świadczonych usług,
5)    wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2023 roku, zawarte umowy najmu i dzierżawy oraz planowane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
6)    przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
7)    sytuację płatniczą największych podatników gminy,
8)    poziom windykacji zaległości podatkowych,
9)    podjęte działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, w tym z Unii Europejskiej, budżetu państwa, itp.
10)    planowane zmiany innych należności budżetowych wynikające ze zmieniających się przepisów.

§ 5.

1.    Wydatki budżetowe podlegają ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Reguła wydatkowa określona w art. 242 ustawy nakazuje zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć planowanych i wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
2.    Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów oraz uwzględniając ustalenia komisji powołanej Zarządzeniem nr 0050.159.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania komisji ds. efektywnego zarządzania mediami związanymi z utrzymaniem i eksploatacją obiektów należących do Gminy Kudowa-Zdrój.
3.    Ustala się następujący priorytety wydatków budżetowych:
1)    zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
2)    zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,
3)    zapewnienie środków na wieloletnie pogramy, projekty lub zadania ujęte w aktualnym Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4.    Wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w bieżącym roku, z uwzględnieniem dodatkowych zadań roku przyszłego. Wydatki należy uzasadnić uwzględniając:
a)    zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
b)    czynniki, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,
c)    wydatki jednorazowe lub niewystępujące w 2022 roku,
d)    kwoty planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2023 roku.
5.    Jednostki planujące wydatki na remonty i inwestycje winny wskazać zakres planowanych remontów i inwestycji z wyszczególnieniem tych związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru – wg załącznika nr 1.
6.    Wynagrodzenia osobowe kalkulować wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 1.09.2022 r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2022 roku oraz w 2023 roku.
7.    Wysokość środków na wynagrodzenia nauczycieli należy projektować w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi przyjmując dla okresu styczeń-sierpień 2023 roku organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, a dla okresu wrzesień-grudzień 2023 roku przewidywaną przez Dyrektora organizację jednostki w roku szkolnym 2023/2024,
8.    Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kalkulować wg zawartych i planowanych umów, ze wskazaniem przewidywanych kwot środków na realizacje każdej z nich.
9.    Środki na dodatki motywacyjne nauczycieli planuje się w wysokości wynikającej z uchwały nr XLIII/300/2022 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.  
10.    Środki na pomoc zdrowotną nauczycieli przyznawaną na podstawie art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela planuje się w wysokości 0,2% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
11.    W projekcie budżetu gminy tworzy się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokościach wynikających z obowiązujących przepisów.
12.    Wydatki na dotacje dla organizacji pozarządowych należy zaplanować na poziomie nie wyższym niż przewidywane wykonanie 2022 roku.
13.    Wydatki na dotacje dla instytucji kultury należy zaplanować wg potrzeb, jednak na poziomie nie wyższym niż w 2022 roku po skorygowaniu o wydatki o charakterze jednorazowym.
14.     Wydatki na wypłatę składek w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) należy planować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.) w § 4710 (wydatki płacowe).

§ 6.

1.    Kierownicy gminnych jednostek budżetowych, kierownicy referatów Urzędu Miasta w Kudowie–Zdroju oraz samodzielni pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w Kudowie–Zdroju opracowują i przedkładają Skarbnikowi Miasta
w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy plany rzeczowe zadań oraz wstępne plany finansowe.
2.    Jednostki oświatowe przedstawiają wraz z materiałami planistycznymi dodatkową informację wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
3.    Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, instytucji kultury przedkładają kalkulację dotyczącą świadczeń pracowniczych w latach 2023-2034 zgodnie z załącznikiem nr 3.
4.    Zobowiązuje się kierowników referatów Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów instytucji kultury – każdego w swoim zakresie działania – do poszukiwania innych źródeł finansowania działalności bieżącej, inwestycyjnej oraz remontów poprzez składanie wniosków do funduszy celowych i unijnych oraz innych dysponentów środków.

§ 7.

1.    W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy wnioski i uwagi do projektu budżetu mogą składać do Burmistrza Miasta radni, mieszkańcy, organizacje pozarządowe itp.
2.    Wnioski, o których mowa w ust. 1 winny zawierać:
a)    rodzaj zadania,
b)    uzasadnienie jego celowości,
c)    wysokość nakładów finansowych,
d)    źródła finansowania.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.155.2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.09.2022 10:50
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.09.2022 10:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 51