Zarządzenie 0050.154.2022

Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa–Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)
i uchwały nr LVIII/382/10 Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju z dnia 29 września 2010 roku
w sprawie określenia  zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa–Zdrój za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, Burmistrz Miasta Kudowa–Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

  1. informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa–Zdrój za I półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
  3. informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

celem przedstawienia Radzie Miejskiej w Kudowie–Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.           

 

Aneta Potoczna

Burmistrz Miasta

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.154.2022
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:02.09.2022 12:06
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:02.09.2022 12:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 39