ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2022
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
Z DNIA 31.08.2022  


w sprawie pozyskania drewna kosztem i staraniem nabywcy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3  w związku z art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 poz. 559 ze zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

 

Ustala się zasady pozyskania drewna kosztem i staraniem nabywcy w wyniku wycinki drzew stojących, złomów, wywrotów oraz drzew zagrażających z nieruchomości będących własnością Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 1

 

Usunięcie drzew stojących, złomów, wywrotów oraz drzew zagrażających następuje po uzyskaniu decyzji wydanej przez właściwy Organ, na podstawie wniosku złożonego przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój, o ile uzyskanie zezwolenia jest prawem wymagane.

 

§ 2

 

Wprowadza się na terenie Gminy Kudowa-Zdrój ceny za 1m³ drewna pozyskiwanego z nieruchomości będących własnością Gminy Kudowa-Zdrój przeznaczonego dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami:

 

  1. Usuwanie drzew stojących         - 60,00 zł netto za 1m³ drewna
  2. Usuwanie złomów, wywrotów  - 50,00 zł netto za 1m³ drewna
  3. Usuwanie drzew zagrażających – nie pobiera się opłaty
  4. Wykonanie zabiegu w lasach gminnych związanych z czyszczeniem lasów gminnych

- 5,00 zł netto za 1m³ gatunku M (gałęziówka)

  1. Bez wykonywania zabiegu w lasach gminnych -20,00 zł netto za 1m³ gatunku M

(gałęziówka)

§ 3

 

  1. Osoby zainteresowane pozyskaniem drewna własnym kosztem i staraniem zobowiązane są do złożenia wniosku do Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
  2. Usunięcie drzew zawartych we wniosku może nastąpić wyłącznie po podpisaniu oświadczenia (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia) i uzyskaniu zezwolenia od Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój (załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).

 

§ 4

 

Po zakończeniu prac i złożeniu drewna w stosy należy poinformować Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju celem sporządzenia protokołu (załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia) i określenia ilości m³ pozyskanego drewna.

§ 5

 

Należność za zakupione drewno płatna jest na rachunek bankowy Gminy Kudowa-Zdrój na podstawie wystawionej faktury VAT.

 

 

 

§ 6

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom Referatu Gospodarki Komunalnej i Zieleni Miejskiej.

§ 7

 

Traci moc Zarządzenie nr 0050.124.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 7 czerwca 2018 r.

 

§ 8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Aneta Potoczna

Burmistrz Miasta

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2022
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:08.09.2022 13:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:08.09.2022 13:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 23