Zarządzenie Nr 0050.160.2022

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

z dnia 01 września 2022 r.

 

w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym          (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XLV/309/2022              Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego               Kudowy-Zdroju na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2022 r., poz. 3333), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

 

§1.

Powołuje się Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju, zwany dalej Zespołem, w następującym składzie:

 

  1. Justyna Klich,
  2. Ewa Drzewiecka,
  3. Martyna Łukaszuk,
  4. Agnieszka Kowalska,
  5. Elżbieta Ubik,
  6. Hanna Jędrzejewska,
  7. Magdalena Spendowska.

 

§ 2.

Zadaniem Zespołu jest ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych propozycji projektów zgodnie z kryteriami ustalonymi w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2023 rok stanowiącym załącznik do Uchwały nr XLV/309/2022 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2023 rok            (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2022 r., poz. 3333).

 

§3.

Zobowiązuje się kierowników referatów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju oraz dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kudowa-Zdrój do współdziałania oraz udzielania niezbędnej pomocy we wszelkich sprawach związanych z zakresem zadań Zespołu, a pozostających we właściwości danej komórki bądź jednostki.

 

§4.

Zespół kończy prace wraz z ogłoszeniem wyników głosowania i wywieszeniem listy projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego                    Kudowy-Zdroju na 2023 rok.

 

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowa-Zdrój.

 

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Aneta Potoczna

Burmistrz Miasta

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.160.2022
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:08.09.2022 14:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:29.09.2022 10:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 31