Uchwała Nr XLIV/309/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdrój
z dnia 18 listopada 2009 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków


Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123, poz. 858 z 2006 r.) oraz art., 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Kudowy Zdroju:

 

§ 1

 

Zatwierdza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kudowa-Zdrój na okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. określoną we wniosku Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z dnia 22.10.2019 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa Zdrój.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Henryka Szafrańska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLIV/309/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.11.2009 08:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.11.2009 08:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 39