Uchwała Nr XLIV/310/09
Rady Miejskiej Kudowy  - Zdroju
z dnia 18  listopada 2009 roku

 
 w sprawie: określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2010 roku

 
                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 06 września 2001roku o transporcie drogowym (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 
§ 1
 

 Ustala się  liczbę 5 (pięciu) nowych licencji przeznaczonych do wydania w 2010 roku na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Kudowa – Zdrój.


§ 2

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 
§ 3

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Henryka Szafrańska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLIV/310/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.11.2009 09:45
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak
Liczba wyświetleń dokumentu: 47