UCHWAŁA NR  XLIV/311/09
RADY MIASTA KUDOWY-ZDROJU
z dnia 18 listopada 2009 roku

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy – Zdroju Obręb Brzozowie dla działki nr 183.

 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591, z póź. zm. oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, nr 80, poz. 717, z  póź. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XIII/76/2007 z dnia 27 września 2007 roku o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy – Zdroju, obręb Brzozowie, po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-  Zdroju przyjętego Uchwałą Nr XIII/86/95 z dnia 29.IX.1995.roku i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy – Zdroju obręb Brzozowie, przyjętego Uchwałą Nr XXV/169/08 z dnia 30.06.2008 roku, Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:

 

Rozdział I.
Przedmiot planu.

 

§1.


1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, obejmuje obszar położony w Kudowie-Zdroju – Obręb Brzozowie, obejmujący działkę nr 183, którego granice są określone na rysunku planu, stanowiącego  załącznik nr 1 do uchwały.
2. Integralnymi częściami uchwały są: 
1) tekst uchwały, zwany dalej tekstem planu;
2) część graficzna, na którą składa się rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
3) rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego oraz  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

 

§2.


Celem miejscowego planu jest w szczególności:
1. Wyznaczenie terenów dla rozwoju funkcji usługowych związanych z obsługą turystyki;
2. Optymalne wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego i krajobrazu, wraz z określeniem zasad ich ochrony.

 

§ 3.


1.   Przedmiotem ustaleń planu są wyznaczone liniami rozgraniczającymi:
1)   tereny usług turystyki, kultury i handlu – UT/UK/UH;
2)   tereny wód stojących, usług sportu i rekreacji – W/US.
2.  Dla terenów o których o których mowa w ust. 1 plan ustala przeznaczenie i warunki  zagospodarowania poprzez:
1) ustalenie zasad ogólnych obowiązujących na całym obszarze objętym planem, w tym:
a) zasady parcelacji - wyodrębniania działek,
b) zasady kształtowania zabudowy,
c) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz krajobrazu,
d) zasady ochrony środowiska i przyrody,
e) zasady obsługi komunikacyjnej,
f) zasady realizacji infrastruktury technicznej,
g) zasady tymczasowego zagospodarowania.
2) ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów, określające:
a) podstawowe przeznaczenie,
b) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy,  
 3)   ustalenia graficzne określone na rysunku planu.
3.    Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) plan – przepisy niniejszej uchwały wraz z załącznikami;
2) uchwała – tekst niniejszej uchwały;
3) rysunek planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 1:1000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
4) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem;
5) przeznaczenie podstawowe – rodzaj przeznaczenia terenu, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym ściśle liniami rozgraniczającymi;
6) przeznaczenie uzupełniające – rodzaj przeznaczenia terenu inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca funkcję podstawową;
7) linia rozgraniczająca – linia rozgraniczająca tereny o różnym sposobie użytkowania, którym przypisane są różne ustalenia planu;
8) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia określająca granice terenu, na którym dopuszcza się lokalizację budynków;
9) powierzchnia zabudowy – obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych w rzucie o największej powierzchni, liczonej w zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych;
10) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym – urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod pojemniki na odpadki stałe;
11) obiekt małej architektury – ławki, kosze na śmieci, latarnie, rzeźby, oraz inne o podobnym charakterze;
12) przepisy odrębne – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy prawne: ustawy wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
13) w przepisach niniejszej uchwały terminy takie jak: obiekt budowlany, budynek, budowla, stosowane są w znaczeniu jakie nadaje im ustawa Prawo Budowlane.

 

§4.


 Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami:
1) oznaczenia ogólne:
a) granice obszaru objętego planem,
b) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania ściśle określone ,
c) przeznaczenie terenu wyróżnione symbolami,

 

§5. 

 

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu:
UT-  tereny usług turystyki,
UK-  tereny usług  kulturowych,
UH-  tereny usług handlu,
W –  wody stojące
US –  tereny usług sportu i rekreacji
2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.


§6.


 Na terenach, dla których dopuszcza się zabudowę obiektami budowlanymi, dopuszcza się sytuowanie urządzeń towarzyszących obiektom budowlanym, o ile nie jest to sprzeczne z innymi ustaleniami planu.

 

Rozdział II.
Ustalenia ogólne.
 
§7.


Zasady parcelacji - wyodrębniania działek.
1. Dopuszcza się podział terenu na działki zgodnie z przebiegiem linii rozgraniczających tereny o różnym sposobie użytkowania.
2. Dopuszcza się dalsze podziały wtórne, z zachowaniem warunków określonych dalej w ustaleniach szczegółowych.

 

§8.


Zasady kształtowania zabudowy.
1.  Typ zabudowy – wolnostojąca.
2. W maksymalnym stopniu stasować naturalne materiały budowlane, obowiązkowo w   elewacjach lub w częściach elewacji, każdego z budynków, budowli lub obiektów małej  architektury.

 
§9.


Zasady ochrony środowiska i przyrody.
1. Teren objęty opracowaniem planu leży w zasięgu obszaru głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP nr 341) „Niecka Wewnątrzsudecka Kudowa-Zdrój – Bystrzyca Kłodzka”.
2. Teren objęty opracowaniem planu leży w całości w granicach Obszaru Specjalnej Strefy Ochrony Ptaków Natura 2000”Góry Stołowe”
3. W zakresie ochrony zasobów i czystości wód podziemnych i powierzchniowych obowiązują ustalenia zawarte w §12 niniejszej uchwały.
4. W zakresie ochrony i zachowania właściwego standardu jakości powietrza obowiązują ustalenia zawarte w §12 niniejszej uchwały.
5. W zakresie ochrony przed polami magnetycznymi i elektroenergetycznymi obowiązują ustalenia zawarte w §12 niniejszej uchwały.
6. Teren objęty opracowaniem znajduje się w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków wchodzącego w skład Dyrektywy Ptasiej Natura 2000.
7. Dopuszczalny poziom hałasu na całym terenie objętym planem należy przyjmować jak dla terenów rekreacyjno – wypoczynkowych poza miastem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826)

 

§10.


Zasady ochrony krajobrazu oraz dziedzictwa kulturowego.
1. Opracowywany teren leży w sąsiedztwie strefy „B” ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu urbanistycznego wsi Brzozowie.
2. Dopuszcza się lokalizacje reklam dotyczących wyłącznie działalności prowadzonej na przedmiotowym terenie.
3. Reklamy i tablice, o których mowa w ust. 1 należy umieszczać na budynkach, natomiast jako wolnostojące w formie obiektów małej architektury.
4. Obowiązuje zakaz wznoszenia ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych.

 

§11.

 

Zasady obsługi komunikacyjnej.
1. Teren  obszaru objętego planem obsługiwany będzie z istniejących gminnych dróg dojazdowych o numerach ewidencyjnych: 177, 184, 185 oraz systemem wewnętrznych dróg dojazdowych.
2. Wjazd oraz włączenie systemu wewnętrznych dróg dojazdowych na terenie objętym planem, z drogi nr 185.
3. Parkingi dla samochodów osobowych realizować należy w obrębie wyznaczonych terenów o różnych funkcjach i sposobach zagospodarowania, odrębne dla każdego z nich, w ilości 30 miejsc postojowych na 100 gości. Parkingi dla autobusów, na maksimum 3 miejsca postojowe, projektować bezpośrednio przy wjeździe z drogi nr 185.      

 

§12.


Zasady realizacji infrastruktury technicznej.
1.    Zaopatrzenie w wodę.
1) Pokrycie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę w obszarze objętym planem nastąpi z ujęć własnych, docelowo z miejskiej sieci wodociągowej.
2.   Odprowadzanie ścieków bytowych.
1) Ścieki bytowe z obszaru objętego planem należy doprowadzać do zbiorników bezodpływowych lub indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków, docelowo do sieci kanalizacyjnej;
2)  Obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do gleby, rowów melioracyjnych bądź cieków naturalnych.
3.   Odprowadzanie wód opadowych.
1) Dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do indywidualnych zbiorników bezodpływowych z przeznaczeniem dla celów gospodarczych;
2) Dopuszcza się odprowadzanie ścieków opadowych do rowów melioracyjnych i cieków naturalnych, pod warunkiem ich uprzedniego oczyszczenia.
4.    Gospodarka odpadami.
1) Dla terenów położonych w granicach planu ustala się wymóg prowadzenia zorganizowanej, selektywnej gospodarki odpadami komunalnymi;
2) Odpady z terenu objętego planem należy wywozić na miejskie składowisko odpadów, a dokonywać tego powinny miejskie służby komunalne, na zasadach obowiązujących na terenie miasta .
3) Obowiązuje zakaz składowania odpadów w obszarze objętym planem.
5.   Zaopatrzenie w energię elektryczną.
1) Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej średniego  napięcia z rozprowadzeniem liniami kablowymi niskiego napięcia;
2) Sieci i przyłącza niskiego napięcia należy realizować w formie podziemnych sieci kablowych;
3) Urządzenia zaopatrzenia w energię elektryczną, w szczególności stacje  transformatorowe, należy realizować w obrębie terenów przewidzianych pod zabudowę.
6.  Zaopatrzenie w energię cieplną.
1)  Obiekty w obszarze objętym planem mogą być zaopatrywane w energię cieplną w oparciu  o następujące źródła ciepła:
a) gaz ziemny,
b) olej opałowy,
c) energię elektryczną,
d) energię ze źródeł odnawialnych,
e) niskoemisyjne, wysokosprawne systemy ogrzewania na paliwa stałe.
7.  Telekomunikacja.
1) Sieci i przyłącza telekomunikacyjne prowadzić wyłącznie w formie podziemnych linii kablowych;
2) Zakazuje się realizacji urządzeń sieci radiokomunikacyjnych, anten telefonii komórkowej  w formie wolnostojących budynków i budowli.

 

§13.


Zasady tymczasowego zagospodarowania.
1. Jedyną dopuszczalną formą tymczasowego zagospodarowania terenu jest jego dotychczasowe, rolnicze użytkowanie.

 

Rozdział III.
Ustalenia szczegółowe.

§14.


Tereny 1 i 2 UT/UK/UH
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami UT/UK/UH ustala się następujące przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usług turystyki, kulturowe , tereny wystawowe oraz handlu,
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń urządzona,
b) drogi wewnętrzne i parkingi.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania budynków:
1) liczba nadziemnych kondygnacji nie może być większa niż 3 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem;
2) obowiązuje nachylenie połaci dachowych pod kątem od 20 do 55 stopni;
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
1) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy, o przebiegu pokazanym na rysunku planu;
2) powierzchnia zabudowy wszelkich kubaturowych obiektów budowlanych nie może przekraczać 25% powierzchni działki;
3) co najmniej 50% działki należy zagospodarować jako powierzchnie niezabudowane w formie zieleni urządzonej;
4)    dopuszcza się obiekty małej architektury.
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące parcelacji gruntów:
1) dopuszcza się podziały wtórne na działki pojedynczych obiektów budowlanych, przy czym powierzchnia działki nie może być mniejsza od 500 m2, powinna mieć zapewniony dojazd z istniejących dróg gminnych lub z wewnętrznych dróg dojazdowych; 
5. Dojazd do terenów odbywać się będzie z jednej z istniejących gminnych  dróg dojazdowych nr: 177, 184 i 185 oraz wewnętrznymi drogami dojazdowymi. 
Szerokość dróg dojazdowych wewnętrznych w liniach rozgraniczających wynosi – 8.0 m.

 

§15.
Teren W/US


1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem W/US ustala się następujące przeznaczenie terenu:
       1)   przeznaczenie podstawowe: tereny sportu i rekreacji oraz wód stojących (stawy);
       2)  przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona,
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
1) co najmniej 80% działki należy zagospodarować jako powierzchnie biologicznie czynne;
2) dopuszcza się obiekty małej architektury.
3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące parcelacji gruntów:
1) nie dopuszcza się podziałów wtórnych.
4.    Dojazd do terenu odbywać się będzie bezpośrednio z istniejącej drogi gospodarczej nr 184, lub 177 i 185 oraz wewnętrznymi drogami dojazdowymi.
Szerokość dróg dojazdowych wewnętrznych w liniach rozgraniczających wynosi – 8.0 m.

 

Rozdział III.
Ustalenia końcowe.

 

§16.


1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości  w wysokości  30  %.
2. Stawka procentowa, o której mowa w ust. 1  jest podstawą do naliczenia i pobrania jednorazowej opłaty należnej od właściciela nieruchomości dla miasta Kudowy Zdroju, przy zbyciu nieruchomości.

 

§17.

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy - Zdroju .

 

§18.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Henryka Szafrańska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLIV/311/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.11.2009 09:56
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:28.08.2019 09:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 178