Uchwała  Nr XLIV/312/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 18 listopada 2009 r.

 

w sprawie : określenia stawek opłaty uzdrowiskowej w gminie  Kudowa-Zdrój, terminu  płatności i sposobu jej poboru.

 

Na podstawie : art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j.  z 2001r. Dz. U .Nr 142, poz. 1591  z późn. zm.), art.17 ust. 1a, art.19 pkt 1 lit d) , pkt 2 i 3 ustawy z  dnia 12  stycznia 1991 roku o  podatkach i  opłatach  lokalnych  (t.j.  z 2006 r., Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) w związku z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1399 z późn. zm.) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 roku ( M.P nr 52, poz. 742 )

 

Rada Miejska Kudowy-Zdroju   u c h w a l a,   c o   n a s t ę p u j e :

 

§ 1

 

1. Ustala się dzienną stawkę opłaty uzdrowiskowej na terenie gminy Kudowa-Zdrój w wysokości 3,00 zł  za każdy dzień pobytu. 
2. Opłata uzdrowiskowa pobierana  jest od osób fizycznych  przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, wypoczynkowych , szkoleniowych lub turystycznych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, bez względu na porę roku.
3. Obowiązek uiszczenia opłaty uzdrowiskowej powstaje z chwilą zakwaterowania.
4. Osoby, od których pobiera się opłatę uzdrowiskową zobowiązane są do jej uiszczenia bez wezwania, najpóźniej w ostatnim dniu pobytu.

 

§ 2

 

1. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej  w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty uzdrowiskowej  zobowiązanych do jej poboru wyznacza się  osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej ( właściciele, kierownicy lub osoby przez nich upoważnione,  osoby na których ciąży obowiązek meldowania czasowo przebywających w mieście)  prowadzące hotele, pensjonaty, domy i ośrodki wypoczynkowe, sanatoria, kwatery, obozowiska turystyczne , ośrodki szkoleniowe i zdrowotne i podobne ośrodki, wynajmujące domy letniskowe i pokoje gościnne w budynkach mieszkalnych-  od osób przebywających w tych obiektach.
3. Na pobraną opłatę uzdrowiskową inkasenci  wydają pokwitowanie na kwitariuszach przychodowych  pobieranych w Referacie Finansowo-Budżetowym Urzędu Miasta w Kudowie  - Zdroju albo na wydrukach z programów komputerowych.
4. Inkasenci zobowiązani są do wpłaty pobranej kwoty opłaty uzdrowiskowej do kasy Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy gminy Kudowa-Zdrój  nie rzadziej niż raz na kwartał tj. do dnia 30 marca , 30 czerwca , 30 września , 30 grudnia , a właściciele prywatnych kwater mogą dokonywać wpłat dwa razy w roku tj. do 30 czerwca i 30 grudnia . Równocześnie z dokonaniem wpłaty pobranej opłaty uzdrowiskowej inkasent zobowiązany jest dostarczyć rozliczenie pobranej opłaty uzdrowiskowej za okres, którego wpłata dotyczy.
5. Określa się wynagrodzenie za czynności inkasa w wysokości 10 % sumy pobranych i terminowo odprowadzonych opłat, płatne w terminie 14 dni po zakończeniu każdego kwartału.

 
§ 3

 

1. Zwalnia się z płatności opłaty uzdrowiskowej:
a) dzieci w wieku do 7 lat włącznie,
b) osoby mające na podstawie obowiązujących przepisów orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ( I lub II grupa inwalidzka, całkowita niezdolność do pracy),
2. Podstawą zwolnienia z opłaty uzdrowiskowej osób wymienionych w ust. 1 pkt b będzie okazanie dokumentu potwierdzającego, że dana osoba ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

 

§ 4

 

Opłata uzdrowiskowa może być również płatna w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Gminy.

 

§ 5

 

Traci moc uchwała nr LV/347/06 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia  30 października 2006 roku w sprawie określenia stawek opłaty uzdrowiskowej w gminie  Kudowa-Zdrój, terminu  płatności i sposobu jej poboru.

 

§ 6

                                                
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Henryka Szafrańska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLIV/312/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.11.2009 10:47
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.11.2009 10:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 38