Uchwała nr XLIV/313/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 18 listopada 2009 roku


w sprawie : stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w  tym podatku


Na podstawie art.5 i art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2006 r.  Dz. U. Nr 121, poz.844  z późn. zm.),  art.18 ust.2  pkt 8  i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 roku ( M.P nr 52, poz. 742 )

 

Rada Miejska w Kudowie-Zdroju  uchwala, co następuje:

 

§  1

 

Ustala się następujące stawki roczne podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  - 0,77 zł – od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne - 4,04 zł – od 1 ha powierzchni
c) pozostałych:
-  dzierżawionych na ogródki przydomowe   - 0,08 zł – od 1 m2 powierzchni,
-  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,39 zł – od 1 m2 powierzchni


2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych  - 0,65 zł – od 1 m2 pow. użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,51 zł – od 1 m2 pow. użytkowej
c) mieszkalnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na zapewnieniu krótkotrwałego zakwaterowania w pokojach gościnnych w budynkach o łącznej powierzchni użytkowej do 250 m2 - 5,00 zł – od 1 m2 pow. użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania usług medycznych i weterynaryjnych - 4,16 zł – od 1 m2 pow. użytkowej
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,57 zł – od 1 m2 pow. użytkowej
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,88 zł – od 1 m2 pow. użytkowej
3) od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  - 2% wartości określonej  na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


§  2


Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości zajęte na potrzeby straży pożarnych,
2) nieruchomości położone  na terenie specjalnej strefy ekonomicznej „Invest-Park” podstrefa Kudowa Zdrój,
3) nieruchomości zajęte na prowadzenie świetlic środowiskowych,
4) nieruchomości zajęte na boiska i hale sportowe oraz grunty i budowle zajęte pod wyciągi narciarskie,
5) nieruchomości zajęte na potrzeby instytucji kultury,
6) budynki, budowle, grunty lub ich części zajęte pod cmentarze komunalne, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
7) nieruchomości gminne zajęte na składowiska odpadów komunalnych,
8) grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego wykorzystywane wyłącznie na cele rolnicze, jeżeli ich posiadanie wynika z zawartej umowy.

 

§  3


Wpłat podatku od nieruchomości dokonuje się w  kasie Urzędu Miasta w Kudowie Zdroju lub na rachunek bankowy Gminy Kudowa-Zdrój.


§  4


Traci moc uchwała nr XXIX/198/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz  wprowadzenia zwolnień  w  tym podatku.


§ 5


Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta  Kudowy-Zdroju.


§  6


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia  1 stycznia 2010 r.


Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Henryka Szafrańska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLIV/313/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.11.2009 11:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.11.2009 11:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 61