Uchwała Nr XLIV/314/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 18 listopada 2009 roku

 

w sprawie:   zmiany uchwały nr VII/44/07 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa Zdrój.

 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz.844 ze zm.), Rada Miejska w Kudowie Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1


W uchwale nr VII/44/07 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa Zdrój § 9 otrzymuje brzmienie:
„§9. Program obowiązuje od momentu wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia  31 grudnia 2009 roku, z wyjątkiem § 2, który obowiązuje do dnia 31.12.2013 roku”.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

 

§ 3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Henryka Szafrańska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLIV/314/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.11.2009 11:15
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.11.2009 11:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 44