Uchwała Nr XLIV/315/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 18 listopada 2009 roku

 

w sprawie: zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa Zdrój na lata 2005-2010"

 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 roku Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Kudowy- Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się  zmiany w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Kudowa  Zdrój na lata 2005-2010" polegające  na:
1. wprowadzeniu nowego zadania pn. „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim – etap III” o wartości 1.234.446 zł i finansowaniu w poszczególnych latach realizacji:
• 2009 rok –   43.480 zł ( środki własne 6.522 zł, środki UE – 36.958 zł)
• 2010 rok – 1.190.689 zł ( środki własne 178.605 zł, środki UE – 1.012.084 zł).
2. wprowadzeniu nowego zadania pn. „Budowa skate parku w ramach projektu „Ekstremalne Pogranicze – rozwój oferty turystyki aktywnej w Kudowie-Zdroju i Hronowie”” o wartości 556.345 zł i finansowaniu w poszczególnych latach realizacji:
• 2009 rok –   15.860 zł ( środki własne 2.379 zł, środki UE – 13.481 zł)
• 2010 rok – 550.485 zł ( środki własne 82.574 zł, środki UE – 467.911 zł).

 

§ 2

 

Wieloletni Plan Inwestycyjny gminy Kudowa Zdrój po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1do uchwały.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Kudowa Zdrój.


§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Henryka Szafrańska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLIV/315/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.11.2009 11:22
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.11.2009 11:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 37