Protokół NR XXXVIII/09 z dnia 13 lipca 2009 roku

 

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/09
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 13 lipca 2008 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI                        -  12.30

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI                       -  13.20

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 13 radnych.

 

Radni nieobecni:
1. Wojciech Biernacik                       - nieobecność usprawiedliwiona
2. Adam Ziembiński                          - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodniczący Rady przywitał radnych oraz gości zaproszonych. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytał porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27.05.2009 r.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009,
- zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005 – 2010”,
- przystąpienia  do  sporządzenia projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa –Zdrój dla terenu położonego w obrębie Czermna w Kudowie-Zdroju,
- przystąpienia  do  sporządzenia projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa –Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulicy Buczka w Kudowie-Zdroju,
- przystąpienia  do  sporządzenia projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa –Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulicy Mickiewicza w Kudowie-Zdroju,
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe.
3. Wolne wnioski – zapytania.

 

Radni nie wnieśli uwag do w/w porządku obrad.

 

Ad.1)

Przy obecności 13 radnych na sali protokół z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27.05.2009 r. został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.2)

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009 
Pani I.Biernacik poinformowała, że 10.07.2009 r. gmina otrzymała decyzję w sprawie przyznania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotacji w kwocie 7.000 zł na zadania pn. „Bardzo Zielona Kudowa” w ramach cyklu warsztatów ekologicznych. W związku z tym, że WFOŚiGW bardzo pilnuje, żeby pieniądze z dotacji nie były wydawane przed wprowadzeniem ich uchwałą Rady do budżetu zwróciła się z prośbą o poprawienie przesłanego radnym projektu uchwały i wyrażenie zgody na wprowadzenie tej dotacji do budżetu.
Projekt w/w uchwały zakłada zwiększenie planu dochodów o kwotę 270.800zł Zmiany dot. przede wszystkim zwiększenia planowanego dofinansowania do środków Unii Europejskiej na zakup środków transportowych w ramach zadnia pn. „Segregacja  odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój – Nachod”. Zakup tego typu sprzętu oparty jest m.in. na kursie euro. Przy podejmowaniu uchwały o przystąpieniu do tego zadania, aby uchronić się przed wtedy spadkowym kursem euro i stratami, które ponosilibyśmy  tytułu finansowania części kosztów ze środków własnych obniżono kurs euro do kwoty 3,20 aby zwiększyć kwotę zadania w euro. W związku obecnym kursem euro (ponad 4 zł) w złotówkach brakuje nam tego planu, dlatego przeliczono zakup środków transportu po kursie 4,20 zł i o tę kwotę zwiększa się wydatki na to zadanie.  Nie zmienia się natomiast wartość zadania w euro. Jest to kwota 161.500 zł. Jeżeli chodzi o kolejną pozycję tj. 102.300 zł pani skarbnik poinformowała, że gmina otrzymała z rezerwy subwencji oświatowej środki na przeprowadzenie remontu bieżącego w Zespole Szkół Publicznych mającego na celu likwidację barier architektonicznych (remont toalet na parterze oraz remont sali gimnastycznej).
Plan wydatków zwiększa się o kwotę 770.800 zł.
Dział 600 –  w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie modernizacji drogi Główna-Polna zmniejsza się wydatki na ten cel o 100.000 zł. Kwotę 50.000 zł przeznacza się na wykonanie dokumentacji przebudowy skrzyżowań drogi krajowej nr 8 z ul. Łąkową i Fabryczną zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia w tej sprawie.
Dział 700 – w związku z odstąpieniem w 2009 roku od wykonania dokumentacji  uzbrojenia terenów  osiedla mieszkaniowego w Słonym k/Biernacika zmniejsza się wydatki na uzbrojenie terenów mieszkaniowych o 56.700 zł.
Dział 710 – w związku z koniecznością budowy I etapu cmentarza komunalnego na Słonym zwiększa się wydatki przeznaczone na dotację celową dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej o 315.000 zł.
Dział 754 – przeznacza się kwotę 500 zł na zakup paliwa dla Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju, które zostanie przekazane w formie darowizny.
Dział 900 – w związku ze wzrostem kursu EURO ( w stosunku do przyjętego w planie budżetu) dokonano przeliczenia zabezpieczonych środków  na zakup śmieciarki, samochodu do transportu posegregowanych surowców wtórnych oraz zakup pojemników. Plan wydatków na realizację projektu pn. „Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój – Nachod” zwiększa się o 190.000 zł. Do planu wydatków wprowadza się pozycję związaną z organizacją warsztatów ekologicznych pn. „Bardzo Zielona Kudowa” w części dofinansowanej dotacją z WFOŚiGW we Wrocławiu.
Dział 921 – w związku z realizacją przez Miejską Bibliotekę Publiczną projektu pn. "U nas- współpraca bibliotek miast Hronowa i Kudowy-Zdroju" do czasu uzyskania refundacji ze środków Unii Europejskiej zwiększa się plan dotacji o kwotę 365.000 zł w celu  zapewnia płynności finansowej i prawidłowej realizacji projektu oraz funkcjonowania biblioteki.
Ustala się deficyt budżetu w kwocie 500.000 zł. ten deficyt planuje się sfinansować ze zwiększonego limitu zaciąganych kredytów, który wzrasta z kwoty 1.500.000 zł do 2.000.000 zł. Zamienia się również plan finansowy Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej poprzez zwiększenie kwoty dotacji na zadania inwestycyjne.
Burmistrz Miasta poinformował, że te warsztaty ekologiczne, o których mówiła pani Skarbnik właśnie się rozpoczęły. W tym roku rozpoczęły się one trochę później, ponieważ część dzieci wyjechała do Tucholi w ramach wymiany. W Kudowie przebywały dzieci z Tucholi. Odbyło się spotkanie dziećmi i wychowawcami z Tucholi i wyrażali bardzo duże zadowolenie z pobytu w naszym mieście.
Jeżeli chodzi o 102.300 zł, które udało się pozyskać z rezerwy celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej to jak widać gmina stara się krok po kroku zbliżyć tę szkołę do szkolny, w której swobodnie będą się mogły uczyć dzieci sprawne inaczej. Kolejny krok to jest modernizacja sanitariatów na parterze. Będą one przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych. Będzie również wymieniona podłoga w sali gimnastycznej. 
Jeśli chodzi o kwotę 50.000 zł. Burmistrz poinformował, że Minister Infrastruktury wprowadził w tym roku trochę inny zwyczaj udziału samorządów lokalnych w realizacji wspólnych przedsięwzięć związanych z infrastrukturą drogową. Tutaj naszym partnerem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czyli przedstawiciel rządu. Wszystkie porozumienia, które są zawierane przez samorządy  z GDDKiA musi parafować pan minister Grabarczyk. Nasze porozumienie w tej chwili jest w opiniowaniu w Ministerstwie Infrastruktury. Burmistrz wyraził nadzieję, że to porozumienie uzyska akceptację pana ministra.
Jeśli chodzi o sprawy związane z poprawkami kwot naszego budżetu, o których mówiła pani Skarbnik to najistotniejsza jest sprawa rozbudowy cmentarza parafialnego na cmentarz komunalnym w Słonym. Kwota wynikająca z przygotowanych kosztorysów to kwota w wysokości 500.000 zł. W pierwszym etapie nastąpi wykonanie prac, które umożliwiłyby zgłoszenie użytkowania tego cmentarza. Zadanie jest trudne jeśli chodzi o termin, jeśli chodzi o sztukę budowlaną to może być problem z komunikacją. Chcemy, aby udało się oddać cmentarz do użytkowania do 07.10.2009 r., ponieważ w tym dniu odbędzie się uroczystość związana ze 100-leciem poświęcenia kościoła w Słonym. Jeśli chodzi o gwarancje jakie mamy na dzisiaj na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej to na dzień 19.06.2009 r. jest 115 miejsc grzebalnych.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem, czy remont drogi Gówna-Polna zostanie w tym roku zakończony.
Burmistrz Miasta poinformował, że zadanie jest w trakcie realizacji i zostanie zakończone we wrześniu. Termin umowny zakończenia zadania wyznaczono na 30.09.2009 r.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009 została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005 – 2010”
Pani I.Biernacik poinformowała, że projekt uchwały przewiduje 2 zmiany wynikające ze zmniejszenia wartości zadania pn. „Modernizacja drogi ul. Główna – Polna”  o kwotę 100.000 zł oraz zwiększenia wartości zadania pn. „Zakup sprzętu do segregacji odpadów komunalnych w ramach projektu pn. „Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój – Nachod” o kwotę 160.000 zł.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005 – 2010 została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia  do  sporządzenia projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa –Zdrój dla terenu położonego w obrębie Czermna w Kudowie-Zdroju
Pani U.Karpowicz poinformowała, że projekt uchwały przystąpienia  do  sporządzenia projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa –Zdrój dla terenu położonego w obrębie Czermna ma na celu stworzenie możliwości przeznaczenia terenów objętych zmianą pod zabudowę mieszkaniowa wraz z niezbędną infrastrukturą. Teren, którego dotyczy zmiana przeznaczony jest w obowiązującym planie zagospodarowania pod łąki i pastwiska. Jest on oznaczony jako strefa miejska F – Czermna  oraz tereny otwarte oznaczone symbolem O5. Dla tego terenu obowiązuje w obecnym planie zakaz zabudowy. Wniosek o zmianę planu dotyczy gruntów stanowiących własność osób fizycznej. Wniosek ten był przedmiotem analizy, której dokonał autor planu – uprawniony planista. Zgodnie z tą analizą możliwe jest przeznaczenie tych terenów pod zabudowę mieszkaniową ze względu na to, że znajdują się one bezpośrednio w sąsiedztwie istniejącej już zabudowy. Jednak należy ograniczyć intensywność zabudowy ze względu na istniejący dojazd o bardzo niskich parametrach. Planowana funkcja – mieszkalnictwo niskiej intensywności – jest zgodna z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-Zdrój”. Teren ten leży w strefie F-Czermna,  dla którego studium przewiduje następujące funkcje: mieszkalnictwo, usługi turystyki, usługi podstawowe, rekreacja, lecznictwo. Wytyczne studium dla tego terenu to utrzymanie zarówno charakteru jak i gabarytów zabudowy o funkcjach mieszkaniowej, zagrodowej oraz usługowej oraz ustalenie obszaru zainwestowania umożliwiającego odtworzenie i uzupełnienie układu urbanistycznego wsi Czermna z uwzględnieniem aktualnych potrzeb.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa –Zdrój dla terenu położonego w obrębie Czermna w Kudowie-Zdroju została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia  do  sporządzenia projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa –Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulicy Mickiewicza w Kudowie-Zdroju
Pani U.Karpowicz poinformowała, że celem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa –Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulicy Mickiewicza. Po podjęciu tej uchwały  będzie możliwość przeznaczenia tego terenu pod zabudowę usługowo- mieszkaniową wraz z infrastrukturą. Teren znajduje się obecnie w jednostce A-18, która zgodnie z obowiązującym planem przeznaczona jest pod usługi zdrowia, usługi turystyki i inne usługi. Minimalna wielkość działki wydzielanej na tym terenie to 2500 m2 . Na terenie jednostki A-18 są realizowane funkcje zgodnie z ustaleniami planu – są to funkcje związane z obiektami sanatoryjnymi, hotelowymi. Plan dopuszcza również inne usługi, które mogą być realizowane na mniejszych działkach, natomiast nie daje możliwości wydzielenia tych mniejszych działek. W związku z tym ta uchwała będzie umożliwiała wydzielenie mniejszych działek pod usługi i zabudowę mieszkalną oraz da również  możliwość realizacji zapisów obecnego planu, czyli nie zmieni się funkcja jaka jest obecnie ustalona dla tego terenu, ale będzie możliwość zmniejszenia wydzielanych działek. Działka objęta zmianą planu stanowi własność gminy i po dokonaniu zmiany będzie mogła być przeznaczona do sprzedaży. Proponowana funkcja, czyli zabudowa mieszkalno – usługowa jest zgodna z ustaleniami  „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-Zdrój”. Teren ten leży w strefie A-Uzdrowisko, dla której zgodnie z studium przewidziane są funkcje takie jak: lecznictwo uzdrowiskowe, zieleń parkowa, usługi turystyki, mieszkalnictwo. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia  do  sporządzenia projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa –Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulicy Mickiewicza w Kudowie-Zdroju została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia  do  sporządzenia projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa –Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulicy Buczka w Kudowie-Zdroju
Pani U.Karpowicz poinformowała, że celem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa –Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulicy Buczka jest stworzenie możliwości przeznaczenia terenów objętych zmianą pod zabudowę usługowo-mieszkalną wraz z infrastrukturą. Chodzi to o ustalenie przeznaczenia zgodnego z przeznaczeniem terenów przyległych. Na terenie, który jest objęty zmianą w tej chwili w rysunku planu jest linią orientacyjną wrysowana droga lokalna. W ubiegłym roku została wykonana koncepcja zagospodarowania terenu tzw. 17 ha. Koncepcja ta objęła również ten obszar, dla którego podjęta ma być przedmiotowa uchwała. Zgodnie z tą koncepcją stwierdzono, że droga lokalna zaznaczona w obecnym planie nie jest konieczna do tego aby zrealizować ustalenia planu. W koncepcji zagospodarowania został również przeanalizowany układ komunikacyjny docelowy już projektowany i wynika z tego, że tę drogę można zlikwidować, a tereny przeznaczyć pod taką funkcję jaka w tej chwili mają tereny przyległe. Działki objęte zmianą planu stanowią własność gminy i po dokonaniu zmiany w planie miejscowym będą mogły być przeznaczone do sprzedaży. Teren ten znajduje się w strefie B – centrum. Jest to strefa, która w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-Zdrój” jest przeznaczona pod mieszkalnictwo, usługi ogólnomiejskie, administrację czyli proponowana funkcja jest zgodna z ustaleniami studium i polityka przestrzenną gminy.
Radny W.Gucz – czy ta droga będzie przebiegała pomiędzy budynkiem biur Spółdzielni Mieszkaniowej  a  budynkiem mieszkalnym.
U.Karpowicz poinformowała, że tej drogi w rzeczywistości nie ma. W rysunku planu jest wrysowana linią orientacyjną co oznacza, że tą drogą można manewrować w odległości 30 m. Została wrysowana  między budynkami Spółdzielni a budynkiem mieszkalnym i zgodnie z tym co zostało ustalone w koncepcji zagospodarowania nie jest ona konieczna do tego, aby zrealizować ustalenia planu miejscowego. Z powodzeniem można ją zlikwidować, ponieważ ruch, który odbywałby się tą drogą będzie przejęty przez inne drogi wyznaczone w planie miejscowym.
Radny P.Koczot – zwrócił się z pytaniem, czy ten ruch będzie przebiegał obok nieruchomości będącej własnością pana Sieka.
Pani U.Karpowicz poinformowała, że koło pana Sieka jest droga lokalna. Natomiast droga zbiorcza o wyższej kategorii dróg to jest droga projektowana od ul. Głównej przez ul. Nad Potokiem do Czermnej do wylotu Al. Jana Pawła II. I tamta droga będzie drogą o wyższej kategorii i będzie przejmowała większość ruchu, natomiast droga przy nieruchomości pana Sieka jest drogą lokalną o takiej samej kategorii jak to droga, której dotyczy zmiana planu. Radny P.Koczot – zwrócił się z pytaniem czy nie tańsze będzie wykonanie tego kawałka drogi niż wykonanie drogi od pana Sieka.
Pani U.Karpowicz poinformowała, że tego nie jesteśmy stanie stwierdzić.
Radny P.Koczot – w trakcie rozmowy na posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej  stwierdzono, że ten kawałek drogi koło pana Sieka nie dość, że jest pod kątem 90º to jeszcze pod kątem w  górę.
Burmistrz Miasta stwierdził, że droga, która zostanie wykonana koło pana Sieka załatwi problem realizacji całej drogi. Budowę drogi można dzielić na etapy i to jest możliwe do wytrzymania przez budżet gminy, natomiast każde inne rozwiązanie nie załatwi komunikacji na wszystkich działkach, które gmina chce sprzedać – teren tzw. 17 ha. Droga jest dokładnie skomunikowana ze wszystkimi uzbrojeniami, które tam są niezbędne. Jest to najbardziej optymalne rozwiązanie.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia  do  sporządzenia projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa –Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulicy Buczka w Kudowie-Zdroju została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe
Pani Sekretarz poinformowała, że mając dwa wnioski, które są kompletne i mając dwóch użytkowników wieczystych, którzy spełniają kryteria  ustawowe uznano, że skoro jest sesja nadzwyczajna to nie będziemy czekać z tą procedurą do planowanej sesji i stąd przedstawiony radnym projekt uchlały i prośba o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.3)

Głos zabrał pan B.Chmielewski – dyrektor Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej, który poinformował, że prace przy budowie kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej są obecnie dość mocno zaawansowane. Aktualnie kończone są prace związane z ułożeniem chodnika. W większości wykonane są prace murowe. Zamówione są i MZUP posiada już elementy do nisz na ścianie. Ponadto przygotowywany jest teren nisz kolumbarium ziemnego. Są zaznaczone miejsca – tych ziemnych nisz przygotowanych jest  30. MZUP zakupi również elementy betonowe do nisz ziemnych po to, aby były one w jednakowych wymiarach. Jeżeli o kolumbarium ścienne też planuje się, aby tablice były jednakowe. Po zakończeniu wszystkich prac zostanie przygotowana szczegółowa informacja dla mieszkańców. Pan  B.Chmielewski stwierdził, że prace związane z budową kolumbarium powinny zostać zakończone do 31 lipca br.
Radna T.Żulińska jeżeli kolumbarium zostanie już zakończone to będzie to w ten sposób, że zwłoki będą musiały być zawiezione do Wrocławia, a czas oczekiwania we Wrocławiu jest bardzo długi.
Burmistrz Miasta stwierdził, że jest to każdego wybór. Ludzie przychodzą i proszą o miejsca na skremowane zwłoki to gmina takie warunki musi stworzyć. Jeśli mieszkańcy chcą z takiej możliwości skorzystać to gmina takie warunki musi stworzyć. Będzie możliwość skorzystania z kolumbarium ziemnego i ściennego. Chodzi o to, aby był tam porządek, żeby tam nie było radosnej twórczości. Płyty będą ułożone w jednym rzędzie i będą z jednego surowca, natomiast każdy w zależności od tego jakie ma upodobania zrobi sobie napisy frezowane, mosiężne czy inne.
Przewodniczący Rady poinformował, że zamieszczono na kudowskiej stronie internetowej informację dla tych wszystkich, którzy interesują się Kudową, i okolicami, że żadnej powodzi w Kudowie nie było. Były głosy w mediach żeby omijać Ziemię Kłodzką w związku z czym część rezerwacji w Kudowie została odwołana. Na szczęście sytuacja się już ustabilizowała i do Kudowy goście przyjeżdżają.
Burmistrz Miasta poinformował, że rozważana jest sprawa ograniczenia od 1 września funkcjonowania jednej ze świetlic środowiskowych. Chodzi o świetlicę funkcjonującą w Harcówce. Tej świetlicy przy ul. Poznańskiej nie będzie. Czekają nas ogromne wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji i projektu na utworzenie od 1 września przyszłego roku świetlicy na osiedlu Fabrycznym, ponieważ to  jest ostatni rok kiedy będzie funkcjonować świetlica w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Fabrycznej.
W harcówce planowane jest wykonanie remontu i modernizacji tej części (po prawej stronie), gdzie przebywają dzieci i młodzież oraz gdzie odbywają się zajęcia integracyjne. Pozwoli to na stworzenie przyzwoitych warunków dla oddziału przedszkolnego. Warunki, które będzie miało Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na pewno się poprawią. Dzieci, które obecnie korzystają ze świetlicy, będą mogły korzystać ze świetlicy funkcjonującej w szkole przy ul. Buczka.
Burmistrz Miasta poinformował, że na  naszym Orliku pomimo tego, że są wakacje prowadzonych jest wiele zajęć dla dzieci i młodzieży. Orlik tętni cały czas życiem. Burmistrz złożył podziękowania pani Ł.Rachubie, że tak dobrze to funkcjonuje.
Burmistrz Miasta poinformował, że w związku kończącym remontem ul. Słone – droga za rzeką – Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej muszą dokonać korekty ustawienie kubłów na odpady komunalne, ponieważ była tam konieczność ustawienia balustrad przy brzegu rzeki. Ponadto zwrócił się do dyrektora MZUP z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia w budynku przy ul. Słone 109 workowego systemu segregacji odpadów komunalnych, ponieważ tam wjazd tego ogromnego samochodu będzie utrudniony. Burmistrz poinformował również, że na tej drodze zostanie wykonanych 7 progów zwalniających.
Radny P.Koczot zwrócił się z prośbą  dot. porządkowania alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej, ponieważ jak kopane są groby ziemie układana jest na tych alejkach. Po ostatnich opadach deszczu zrobiło się tam po prostu błoto.
Burmistrz Miasta stwierdził, że faktycznie były ogromne opady deszczu. i to spowodowało, Stare grzechy wynikające z niegospodarności i nie realizowania dyscypliny związanej z usytuowaniem grobów spowodowało, to że w tej chwili MZUP szukając  dodatkowych miejsc robi to w taki sposób, że nie ma innego miejsca odłożenia ziemi i jest ona składana na alejki. Burmistrz zwrócił się z prośbą o dyrektora MZUP, aby wykazać szczególną staranność i w jakiś sposób zabezpieczać te alejki np. układać ziemię podkładki i nie zostawiać tam tej ziemi. Burmistrz stwierdził, że należałoby zakupić młot do kopania grobów.
Radny W.Gucz poinformował, że mieszkańcy ul. Jasnej zwrócili się do niego z pytaniem kiedy zostanie ona wyremontowana.
Burmistrz Miasta poinformował, że ulica ta zostanie wyremontowana na przełomie III i IV kwartału br. Jest już dokumentacja, gmina czeka obecnie na pozwolenie na budowę.
Radny W.Gucz poinformował, że mieszkańcy ul. Łąkowej pytają o remont ulicy Kościelnej na odcinku od plebanii do ul. Głównej na wysokości hurtowni ABC. Tam trzeba by zaasfaltować kilka dziur.
Ponadto mieszkańcy ul. Gagarina, Wojska Polskiego, Fabrycznej apelowali o pozostawienie istniejącego boksu na odpady komunalne. 
Jeżeli chodzi o naprawę dziur na odcinku w/w drogi Burmistrz Miasta stwierdził, że zastanowi się nad ta sprawą. Natomiast jeśli chodzi o boks na odpady komunalne Burmistrz poinformował, że mieszkańcy chcą wybrać rozwiązanie maskujące bałagan, czyli nie chcą tak jak jest w całym mieście otwartych miejsc na odpady komunalne. Wg nich najlepsze byłyby boksy obetonowane, a sprawia to ogromne zagrożenie sanitarne. Do takich boksów wyrzuca się, co się chce i gdzie się chce, bo nikt nie jest w stanie tego kontrolować. Są to główne powody, dla których mieszkańcy chcą, aby tego nie likwidować, myślą że w ten sposób będą dbać o czystość. Rozważany jest wariant, aby w ramach rewitalizacji wykonać coś na wzór ażurowej altany z cegły. Na razie ten boks nie będzie rozbierany i zostanie to do wykonania w ramach rewitalizacji. Należy zastanowić się jak z tego wybrnąć, ponieważ nie ma jeszcze ostatecznego projektu na małą architekturę. Planowane było, że te miejsca na kontenery będą to utwardzone płyty obsadzone zielenią. Trudno powiedzieć dlaczego mieszkańcy upierają się i chcą, aby pozostawić ten boks.  Sprawa jest otwarta i należy zastanowić się jak tę sprawę rozwiązać.
Radna T.Żulińska nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi dot. wyremontowanej drogi w Słonym zwróciła się z pytaniem czy kawałek drogi od drogi nr 8 wzdłuż  Hotelu Śnieżnik z  granitowej kostki nie mógł być przykryty asfaltem.
Burmistrz Miasta poinformował, że zostanie to pokryte asfaltem.
Radna H.Szafrańska stwierdziła, że kontenery i wszelkie pojemniki na odpady komunalne są bardzo brudne. W związku z tym zwróciła się z pytaniem, czy istnieje możliwość, aby przy wywozie śmieci były myte.
Pan B.Chmielewski poinformował, że pojemniki są systematycznie myte, ale nie da się wymyć wszystkich na raz.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem na jakim etapie jest budowa składowiska odpadów w Ścinawce Średniej. Prasa z pewnym niepokojem pisze, że nie wiadomo, czy od 01.101.2010 r. zostanie to uruchomione.
Burmistrz Miasta stwierdził, że nie należy się tym martwić. Śmieci z Kudowy będą wożone na kwatery, które spełniają wszystkie wymogi. Odpady z Kudowy od 1 stycznia będą wożone do Ścinawki. Gmina ma podpisane odpowiednie dokumenty. Podjęto decyzję, aby do końca br. co miesiąc MZUP organizował tzw. wystawki, aby mieszkańcy mogli pozbyć się niepotrzebnych rzeczy. Ponadto należy rozważyć uruchomienie odpowiednich służb, ponieważ może się zdarzyć, że przybędzie w mieście ilość nielegalnych wysypisk śmieci.
Radna Ł.Rachuba poinformował, że na terenie Caritasu spotyka się młodzież i pije tam piwo. Należałoby to monitorować, dobrze by było żeby nasze służby kontrolowały te teren w godzinach popołudniowych.
Burmistrz Miasta stwierdził, że jest to problem, ale to młodzież pilnuje straży miejskiej i policji a nie straż i policja ich.
Radna Ł.Rachuba poinformowała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie organizuje projekt pn. „Bądź aktywny, uwierz w siebie” dla osób niepełnosprawnych. Udało się to zorganizować w Kudowie grupę dzieci, które dzisiaj rozpoczęły warsztaty. Te warsztaty będą trwały przez okres wakacji 2 razy w tygodniu. Są to zajęcia z autoprezentacji , komunikacji, integracji, będą również zajęcia na komputerach. Ponadto niepełnosprawni wyjada w ramach tego projektu do Lądka na tygodniowy turnus rehabilitacyjny. Jest to wszystko bezpłatne. Takie grupy mogły powstać w każdym mieście, ale należało o to zadbać. Takich grup jest 7  - 5 grup w Kłodzku, 1 w Kudowie i 1 w Nowej Rudzie.
Jeżeli chodzi o Orlika radna poinformowała, że jest on czynny już od godz. 930 dla grup zorganizowanych. Przyjeżdża do Kudowy dużo obozów i zgłasza potrzebę korzystania z boisk. W związku z tym, że rozpoczęły się półkolonie to Orlik udostępniany jest dla dzieci nich uczestniczący w godz.  1100 - 1300. Natomiast po południu z Orlika korzystają nasze dzieci.
Radna Ł.Rachuba złożyła podziękowania Burmistrzowi Miasta oraz pracownikom Urzędu Miasta, którzy są bardzo zainteresowani działaniami na Orliki i myślą jeszcze to tym  co zrobić żeby ten teren był jeszcze ładniejszy, piękniejszy. Zostały zakupione ławki i ma nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej. Ponadto czeka na sprzęt z ministerstwa, który będzie służył do gier i zabaw.
Radna zwróciła się z prośbą do radnych o przekazanie części diet z przeznaczeniem na zakup słodyczy, ponieważ są sytuacje takie, że nie ma czym nagradzać dzieci uczestniczących w zajęciach na Orliku.
Radny T.Szełęga poinformował, że wraz z członkami kudowskiego Klubu HDK uczestniczył
w akcji powodziowej. Przeprowadzona została zbiórka pieniędzy, za które zakupiono pościel i koce. Poza tym darczyńcy przekazali koce, pościel i ubrania. Wszystko to zostało przekazane mieszkańcom Żelazna, Stronia Śl. i Lądka - Zdroju. Ludzie byli bardzo wdzięczni za otrzymaną pomoc, ponieważ w wielu przypadkach władze gmin w ogóle nie interesowały się swoimi mieszkańcami i nie mieli oni żadnej pomocy. Ponadto radny złożył podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które wspierały Klub HDK podczas przeprowadzania tej akcji.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady uznał sesję za zakończoną.

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół NR XXXVIII/09 z dnia 13 lipca 2009 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.09.2009 12:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż