Protokół Nr XXXIX/09 z dnia 22 lipca 2009 roku

 

PROTOKÓŁ Nr XXXIX/09
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 22 lipca 2008 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI                        -  13.00

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI                       -  14.00

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 13 radnych.

 

Radni nieobecni:

1. Paweł Koczot                                - nieobecność usprawiedliwiona
2. Adam Ziembiński                          - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodniczący Rady przywitał radnych. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytał porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009,
- zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005 – 2010”,
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
- zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych.
2. Wolne wnioski – zapytania.

Radni nie wnieśli uwag do w/w porządku obrad.

Burmistrz Miasta poinformował, że konieczność zwołania sesji Rady Miejskiej wyniknęła z tego, że nie przewidziano zmian, do których nie byliśmy przygotowani na poprzedniej sesji.  Dotyczy to pierwszych trzech projektów uchwał tj. zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009, zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005 – 2010”, zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Natomiast jeżeli chodzi o projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych to zorientowano się, że jeśli okaże się, że termin składania wniosków do programu remont i modernizacja dróg lokalnych o szczególnym znaczeniu dla samorządów (tzw. „schetynówki), będzie w sierpniu to musimy mieć tę uchwałę. Aby mieć kompletny wniosek musimy sieć zarejestrowane, ponumerowane drogi gminne. 

 

Ad.1)

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009 
Pani I.Biernacik poinformowała, że głównym powodem przygotowania dwóch pierwszych uchwał tj. w sprawie zmian w budżecie i zmiana WPI jest sprawa związana z przystąpieniem przez gminę Kudowa-Zdrój łącznie z Komendą Wojewódzka Policji   we Wrocławiu do programu pn. „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska”. W ramach tego programu będzie modernizowany Komisariat Policji w Kudowie-Zdroju oraz rozbudowywany system monitoringu, który już funkcjonuje. Do budżetu była wprowadzona kwota 80.000 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej. Obecnie należy zabezpieczyć środki, bo tak mówią zapisy podpisanej umowy partnerskiej. W przyszłym roku w IV kwartale jest przewidziana realizacja tego zadania i umowa mówi, że każda z gmina na terenie której będzie to realizowane refinansuje wydatki z tym związane. W międzyczasie zmieniły się również wytyczne dotyczące funkcjonowania takich umów partnerskich. Zakładano, że całym koordynatorem będzie Komenda Wojewódzka Policji natomiast w tej chwili wytyczne mówią, że każdy z partnerów musi mieć u siebie projekt, dokumentację, czyli tę część, którą gmina wzięła na siebie musi być przez gminę realizowana. Dlatego musimy mieć ujęte środki w budżecie gminy. W związku z tym jest potrzeba zmiany załącznika dotyczącego wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności. Dopisuje się  na 2010 rok kwotę 215.00 zł. W załączniku „ Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” wprowadza się zapisy dotyczące rozszerzenia projektu pn.  „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska” w zakresie rozbudowy monitoringu wizyjnego, który planowany jest do realizacji w 2010 roku. W załączniku nr 3 do uchwały nr XXXVIII/276/09 z dnia 13 lipca 2009 roku błędnie podano cel w § 952, przeznaczenia przychodów w kwocie 500.000 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek  kredyt w kwocie 126.087 zł zostanie  przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, kredyt w kwocie 373.913 zł na finansowanie   planowanego deficytu budżetu. W załączniku dot. zakładu budżetowego nie ujęto zmian wprowadzonych do planu finansowego przez Zarządzeniem nr 8/2009 z dnia 15.05.2009 roku Dyrektora Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w sprawie zmian w planie finansowym Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej na 2009 rok. Wprowadzone zmiany były zgodne z art. 24 ust. 10 ustawy o finansach publicznych i dotyczyły wprowadzenia do planu dodatkowych przychodów z tytułu refundacji ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009 została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005 – 2010”
Pani I.Biernacik poinformowała, że w związku z podpisaniem umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska” oraz ukazaniem się wytycznych dotyczących obowiązków partnerów projektu do WPI wpisuje się część zadania realizowaną przez gminę Kudowa-Zdrój tj. rozbudowę monitoringu wizyjnego na terenie gminy – 215.000 zł (planowane wydatki IV kwartał 2010 roku).
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005 – 2010 została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Pani I.Biernacik poinformowała, że w latach poprzednich kredyty długoterminowe gmina zaciągała w grudniu. W tym roku ze względu na to, że gmina realizuje tych zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej bardzo dużo i wszystkie gmina musi refinansować (zapłacić w całości i czekać na zwrot pieniędzy) oraz biorąc pod uwagę kryzys, który nas też dotyka (nie sprzedają się nieruchomości tak jak było to zaplanowane)  jest potrzeba zaciągnięcia tego kredytu już teraz. Zaciągnięty kredyt planuje się spłacić do 31.12.2014 roku w półrocznych ratach, począwszy od 2011 roku. W roku bieżącym gmina kończy spłacać pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za oczyszczalnię ścieków  i w to miejsce będzie spłata w/w kredytu.
Burmistrz Miasta stwierdził, że dochody gminy jeśli chodzi o sprzedaż majątku gminy są niepokojąco niskie. Sprzedaż działek już nie jest takim dobrym interesem jak jeszcze rok temu. Burmistrz uważa, że na pewno będą się sprzedawać działki pod domy jednorodzinne i w tym kierunku skierowano aktywność związaną ze sprzedażą nieruchomości. Natomiast może być problem ze sprzedażą działek na kompleksie tzw. 17 ha (teren za Hotelem Kudowa). Gmina nie zwalnia tempa jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków z funduszy europejskich. Udało się  pozyskać 102.000 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej na modernizację Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej. Burmistrz stwierdził, że na pewno mocno trzeba będzie zastanowić się nad polityką podatkową na przyszły rok i nad wydatkami w przyszłym roku. Na pewno tak i  rząd tak somo gmina będzie musiała na pewnych rzeczach zacząć oszczędzać, ponieważ dochody są zdecydowanie niższe.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
Pani D.Dąbrowska poinformowała, że zaliczenie dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych dot. następujących ulic: Cicha, Cisowa, Cyprysowa, Dębowa, Jodłowa, Sanatoryjna i Świerkowa.
Włączenie w/w ulic do sieci dróg gminnych pozwoli na objecie ich  pracami z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg na terenie gminy oraz ujęcie ich nawierzchni w planach remontowych dróg gminnych z udziałem środków zewnętrznych.
Wskazane drogi stanowią szlaki komunikacyjne o znaczeniu dróg lokalnych, stanowiące uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom. Zaliczenie przedmiotowych dróg do sieci dróg gminnych pozwoli na połączenie ciągów dróg gminnych między sobą oraz ułatwi zarządzanie tymi drogami.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych została podjęta jednogłośnie.


Ad.2)

Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem kto kosił teren dworca PKP. Zostało to wykonane, ale niestety nie zgrabiono i nie wywieziono skoszonej trawy.
Burmistrz Miasta poinformował, że robiło to PKP Oddział Nadzoru i Służb w Kłodzku. Mają środki na dwa koszenia w  tym roku i to było właśnie drugie koszenie. Pan Burmistrz P.Maziarz wykona telefon do PKP w sprawie uprzątnięcia skoszonej trawy.
Ponadto Burmistrz stwierdził, że ma niepokojącą informację dot. kursowania pociągów oraz ilości osób wsiadających i wysiadających. Nie ma żadnych argumentów przemawiających za utrzymaniem połączeń kolejowych do Kudowy. Wyliczono, że średnio w roku w Kudowie wsiadają do pociągu 3 osoby a wysiadających jest 8. Nie jest to pocieszające. Pan Marszałek na linię kolejową Kłodzko – Kudowa średnio musi dołożyć rocznie ok. 5 mln. Zwrócił się z prośbą do samorządów o współfinansowanie linii kolejowych. Nie chodzi tylko o Kudowę, ale również o inne samorządy. Rozpatrywane są dwie linie priorytetowe pociągów, które są finansowane dzięki udziałowi województwa wielkopolskiego. Są to „Kamieńczyk”  na trasie Poznań-Wrocław- Szklarska Poręba oraz „Szczeliniec” na trasie Poznań-Wrocław-Kudowa. Linia kolejowa od Kłodzka jest to zadanie pana Marszałka, na pozostałych odcinkach tak jak mówił jest dofinansowanie z woj. wielkopolskiego.
Jeżeli chodzi o utrzymanie linii kolejowej Kłodzko-Kudowa należy stwierdzić, że tracimy argumenty. Trudno będzie udowodnić, że ta linia jest rentowna. Można wiele mówić o atrakcyjności tej linii, bo ona jest atrakcyjna jeżeli chodzi o długość jazdy z Kłodzka do Kudowy, ale to nie jest argument przemawiający za tym, aby ją utrzymać.
Radna Ł.Rachuba poinformowała, że po ostatniej sesji zebrała  od radnych 110 zł, zakupiła 61 czekolad dla dzieci biorących udział uczestniczących w zawodach na Orliku. Część już rozdała dzieciom. Radna ponownie zwróciła się z apelem do radnych o przekazanie części diet na zakup słodyczy dla dzieci.
Burmistrz Miasta poinformował, że trwa maraton rowerów górskich pn. „BikeChallenge”. Maraton ten odbywa się na terytorium Polski i Czech. Zaczął się 18.07. od prologu w Nachodzie. Uroczyste zakończenie odbędzie  się 25.07. o godz. 1800 na parkingu przy Aquaparku.
19 lipca odbył się znakomicie zorganizowany XX Bieg Homolan im. Józefa Duba. Zawodnicy uczestniczący w biegu byli bardzo zadowoleni i oczarowani atmosferą jaka w Kudowie jest. Miał przyjemność być na biegu ulicznym „Polsko – Czeska Dwudziestka”, który odbył się w czerwcu i należy stwierdzić, że Hronov takiej atmosfery nie ma.
W biegu Homolan biorą udział również osoby niepełnosprawne, które starują zawsze godzinę wcześniej, ale kończą ten 12 kilometrowy bieg. Co jest niepokojące w tej imprezie – w tym biegu  nie startowały dzieci i młodzież z Kudowy. Również w biegu ulicznym „Polsko – Czeska Dwudziestka” praktycznie nie startował nikt z Kudowy. Zastanawiamy się wszyscy nad dofinansowaniem uczniowskich klubów sportowych, a tu dwie imprezy, na które miasto wydaje ogromne pieniądze i nie startuje nikt z Kudowy. Dlatego uważa, że trzeba się zastanowić, gdzie daje się pieniądze na sport. Jeśli w Kudowie na dwóch imprezach finansowanych przez budżet gminy nie startuje nikt, to jakie warunki stawia się uczniowskim klubom sportowym, jak dostają pieniądze z budżetu, a nie ma ich na takich zawodach. Jest to dla nas kompromitujące, po zawodach wręcza się nagrody i niestety nie widać żadnych twarzy z Kudowy. Kluby potrafią tylko narzekać, że dostają za mało pieniędzy. Tutaj nie  chodzi o wyniki, na ten bieg powinna przyjść cała sekcja, która dostała dofinansowanie z budżetu. Należy zastanowić się, czy jednym z warunków na otrzymanie dofinansowania  nie będzie obowiązkowe uczestnictwo w zawodach, które są finansowane z budżetu gminy i które odbywają się na terenie gminy. Trzeba stawiać klubom twarde warunki.
Należy zwrócić uwagę na to jak potrafią zachować się i co potrafią zrobić inne instytucje, które otrzymują dofinansowanie z budżetu gminy tj. PKPS, Klub HDK, Klika, SPON.  Jak jest coś potrzebne, to podaje się tylko hasło i ci lidzie w ciągu kilku dni potrafią się  zmobilizować i  udzielić niezbędnej pomocy.
Burmistrz Miasta zaproponował, aby  radna Ł.Rachuba, wspólnie z Burmistrzem P.Maziarzem przygotowali i przedstawili propozycje dot. innego funkcjonowania i finansowania organizacji sportowych. Burmistrz zaproponował ograniczenie  zajęć sportowych do zajęć odbywających się na Orliku, a jak wybuduje się inny obiekt sportowy to wtedy przybędzie kolejna dyscyplina sportowa. Wspólnie należy postarać się, żeby dobrze zorganizować zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w szkołach.
Przewodniczący Rady stwierdził, że pod koniec września będą znane wyniki budżetu gminy za I półrocze. Będzie to właściwy moment, aby zacząć rozmawiać o budżecie gminy na przyszły rok.  Niestety wpływy do budżetu, głównie wpływy wynikające ze sprzedaży nieruchomości,  są zdecydowanie niższe niż były planowane. Rokowania na rok przyszły nie są szczególnie lepsze, dlatego trzeba rozmawiać o budżecie przyszłoroczny, trzeba ustalić pewne priorytety, zastanowić się z czego ewentualnie  zrezygnować.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady uznał sesję za zakończoną.

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr XXXIX/09 z dnia 22 lipca 2009 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.09.2009 12:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż