Protokół NR XL/09 z dnia 02 września 2009 roku

 

PROTOKÓŁ Nr XL/09
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 02 września 2009 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI                        -  13.00

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI                       -  14.40

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 13 radnych.

 

Radni nieobecni:
1. Zygmunt Gaździak                       - nieobecność usprawiedliwiona
2. Łucja Rachuba                              - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodniczący Rady przywitał radnych oraz gości zaproszonych. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytał porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009,
- zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005 – 2010”,
- zmiany uchwały nr XXXVI/261/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010-2013”.
2. Wolne wnioski – zapytania.

Radni nie wnieśli uwag do w/w porządku obrad.
Pan Burmistrz uzasadnił konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej przede wszystkim sprawami związanymi
z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  związanego
z projektem rewitalizacji obszaru Miasta przy ul. Fabrycznej i Tkackiej.

 

Ad.1)

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/261/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010-2013”
Pani U. Karpowicz poinformowała, że „Lokalny Program rewitalizacji obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010 – 2013” (LPR został przyjęty uchwałą nr XXXVI/261/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 maja 2009 r. działania realizowane w ramach Programu zmierzać mają do zapewnienia przemian przestrzennych i społecznych w „obszarze wsparcia”, przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu i przestrzennego oraz do ożywienia społeczno-gospodarczego. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano dwa projekty dotyczące kompleksowego zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru wsparcia. Z opracowanej dokumentacji technicznej wynika, że należy dokonać korekty kosztów realizacji projektów w stosunku do kwot założonych w LPR. Taka zmiana powoduje konieczność zmiany załącznika nr 1 pn. „Lista projektów” oraz załącznika nr 2 pn. „Matryce logiczne”. Ponadto zgodnie z zaleceniem Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, w w/w uchwale udziela się Burmistrzowi Miasta pełnomocnictwa do przyjmowania zmian w LPR, bez ograniczeń, bez konieczności zatwierdzania wprowadzanych zmian przez Radę Miejską w celu usprawnienia procedury ewentualnych zmian w LPR.
Radny W. Gucz zaproponował, żeby wprowadzić zapis mówiący o tym, że każda zmiana dotycząca lokalnego programu rewitalizacji byłaby omawiana na komisji gospodarczo-ekonomicznej.
Radny T. Koczot poinformował, że na komisji gospodarczo-ekonomicznej złożył wniosek o ograniczenie do tej kadencji udzielenie pełnomocnictwa dla P. Burmistrza w sprawie wprowadzania zmian do LPR. Jego zamysłem jest nie narzucanie następnej radzie decyzji. Następnie obaj radni wycofali swoje wnioski.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/261/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010-2013” została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009 
Pani I. Biernacik poinformowała, że dokonuje się zwiększenia budżetu gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 111.882 zł.
Jeżeli chodzi o dochody to:
- budżet gminy po stronie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  zwiększa się o 40.000 zł. w związku z przyznaniem gminie dotację w kwocie 40.000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kudowa-Czermna z funkcją do ograniczania skażeń chemiczno-ekologicznych
- budżet gminy po stronie dochodów w dziale 756 – Dochody os osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  zwiększa się o 28.556 zł w związku z przyznaniem gminie środków w kwocie 28.556 zł ze środków rezerwy celowej przeznaczone na zwrot utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych za 2008 rok
- w dziale  801 – do planu dochodów wprowadza się dodatkowe dochody uzyskane przez Zespół Przedszkolno-Żłobkowy z tytułu prowizji z nauki języka angielskiego, refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za XII/2008 roku oraz zebranych środków na festynie z okazji Dnia Dziecka i jest to kwota 3.186 zł.
- w dziale 926 – w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 projektu pn. „Sport w Europejskim Mieście Kudowa Zdrój – Nachod” do planu budżetu wprowadza się planowaną kwotę dotacji rozwojowej – 35.825 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa – 4.315 zł. 
Jeżeli chodzi o wydatki to:
- w dziale 754 – dokonuje się prawidłowego ujęcia wydatków 2009 roku związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych”
- w dziale 801 – dodatkowe dochody pozyskane przez Zespół Przedszkolno-Żłobkowy w kwocie 3.186 zł przeznacza się zakup pomocy dydaktycznych w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału przedszkolnego w Harcówce przy ul. Poznańskiej 2. Przeznacza się kwotę 28.000 zł na utworzenie szkolnego placu zabaw przy szkole podstawowej przy ul. Buczka 9 w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Wnioskowana kwota wsparcia finansowego jako zwrot poniesionych wydatków wynosi 50%.
- w dziale 900 – w związku z weryfikacją potrzeb dokumentacyjnych związanych z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ul. Fabrycznej i Tkackiej” zwiększa się wydatki na przygotowanie dokumentacji o 55.113 zł. Zmniejsza się wydatki na rożne prace na terenie miasta o 16.565 zł.
- w dziale 926 – w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 projektu pn. „Sport w Europejskim Mieście Kudowa Zdrój – Nachod” do planu budżetu wprowadza się wydatki w kwocie 42.148 zł w tym 8.000 zł jako inwestycyjne.
Ponadto w  związku z weryfikacją wartości kosztorysowych i ostatecznym ustaleniem zakresu rzeczowego projektu pn. „Rewitalizacja obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ul. Fabrycznej i Tkackiej” w załączniku dokonuje się korekty wartości zadania oraz dokonuje się podziału projektu na 2 części: w zakresie ciągów komunikacyjnych – 7.118.677 zł i okresie realizacji w latach 2008-2011 oraz w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej – 2.585.304 zł i okresie realizacji w latach 2009-2012. W związku ze zmianą zakresu rzeczowego projektu pn. „Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen” polegającej na odstąpieniu od zakupu samochodu strażackiego na rzecz osprzętowania wszystkich jednostek w sprzęt strażacki ( umundurowanie, drabiny, motopompy, skokochron itp.) zmianie uległa wartość zadania i okres realizacji. Wartość zadania wynosi 218.300 zł tj. 59.000 € liczone wg kursu € w wysokości 3,70 w tym:
 - 199.800 zł w 2010 roku w tym 90.000 zł wydatki inwestycyjne
-   18.500 zł w 2011 roku.
W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 projektu pn. „Sport w Europejskim Mieście Kudowa Zdrój – Nachod”  w załączniku ujęto w/w zadanie w podziale na wydatki inwestycyjne- 8.000 zł i bieżące – 34.148 zł.
W związku z otwarciem ofert w przetargach na zakup samochodów do wywozu odpadów komunalnych zwiększa się plan wydatków do wysokości złożonych ofert.
W załączniku „ Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” poprawia się zapisy dotyczące realizacji  projektu pn. „Rewitalizacja obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ul. Fabrycznej i Tkackiej” ,   projektu pn. „Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen” oraz projektu „ Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój-Nachod”.
Jeżeli chodzi o przychody i wydatku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok to wprowadzone zmiany dotyczą zwiększenia stanu środków obrotowych o 32.519 zł tj. do wysokości faktycznego wykonania oraz zwiększenia planowanych wydatków na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu o 5.000 zł i zakup materiału szkółkarskiego do nasadzeń nowych i rekompensacyjnych o 12.000 zł.
Planowany stan funduszu na koniec roku po zmianach wynosi 16.301 zł.
Pan Burmistrz uzupełnił wypowiedź P.Skarbnik i dodał, że nastąpiła zmiana źródła dofinansowania na zakup lekkiego samochodu pożarniczego ratownictwa technicznego.
Z uwagi na to, że dofinansowanie z programu „Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen” jest mało prawdopodobne, został złożony wniosek do Marszałka Województwa Dolnośląskiego i decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego przyznano gminie Kudowa-Zdrój kwotę 80.000 zł.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009 została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005 – 2010”,
Pani I.Biernacik poinformowała, że w związku z weryfikacją wartości kosztorysowych i ostatecznym ustaleniem zakresu rzeczowego projektu pn. „Rewitalizacja obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ul. Fabrycznej i Tkackiej” zwiększeniu uległa wartość zadania o 1.675.271 zł i po zmianach wynosi łącznie 9.703.981 zł         w tym w zakresie ciągów komunikacyjnych – 7.118.677 zł i okresie realizacji w latach 2008-2011 oraz w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej – 2.585.304 zł i okresie realizacji w latach 2009-2012.W związku ze zmianą zakresu rzeczowego projektu pn. „Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen” polegającej na odstąpieniu od zakupu samochodu strażackiego na rzecz osprzętowania wszystkich jednostek w sprzęt strażacki ( umundurowanie, drabiny, motopompy, skokochron itp.) zmianie uległa wartość zadania i okres realizacji. Wartość zadania wynosi 218.300 zł tj. 59.000 € liczone wg kursu € w wysokości 3,70 w tym:
            - 199.800 zł w 2010 roku w tym 90.000 zł wydatki inwestycyjne
            -   18.500 zł w 2011 roku.
Zmianie uległ termin realizacji projektu pn. „ Przedszkole bez granic – współpraca Przedszkola w Hronowie oraz Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kudowie-Zdroju”, które planowane jest do realizacji w 2010 roku.
W związku ze złożeniem ofert w przetargach na zakup samochodów do zbiórki odpadów komunalnych na większą wartość niż założone w WPI zwiększa się wartość zadania do wysokości złożonych ofert.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005 – 2010” została podjęta jednogłośnie.
 

Ad.2)
Przewodniczący Rady  zwrócił uwagę na zły stan techniczny balkonu  w budynku przy ul. 1 Maja 19 ( przy przystanku autobusowym).Balkon wygląda niebezpiecznie i wymaga remontu. Pan Burmistrz wyjaśnił, że budynek jest w zarządzie ZAMG - u  i do zarządcy należy przeprowadzenie niezbędnych napraw.
Pani Skarbnik I. Biernacik wyjaśniła zasady dotyczące wydzierżawiania gruntów wynikające z zapisów uchwały ( ponieważ temat ten podejmowany był na komisji gospodarczo-ekonomicznej). Umowa dzierżawy z Panem Grządkowskim dot. gruntu pod parking została zawarta na 3 lata z koniecznością doprowadzenia gruntu do stanu pierwotnego po zakończeniu umowy dzierżawy..
Radna T. Żulińska zadała pytanie w imieniu p. Grzegorczyk odnośnie zakończenia remontu drogi przy jej posesji. Pan Burmistrz odpowiedział, że droga zostanie zrobiona dopiero po zakończeniu budowy.
Radny W. Gucz  stwierdził, że został zakończony remont ul. Polnej-Głównej etap II i czy w związku z tym ma pytanie czy planowane są jeszcze jakieś roboty na tym odcinku.
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że zrobiono wszystko co było zaplanowane. Obecnie będzie remontowana ul. Jasna
( tam gdzie jest zrobiona sieć wodno-kanalizacyjna) . Ponadto P. Burmistrz poinformował, że decyzja o tym co będziemy robić będzie przedstawiona wraz z budżetem na 2010 rok. Na pewno w pierwszej kolejności będą realizowane zadania, na które mamy dofinansowanie z Unii Europejskiej czyli: remont ul. Chrobrego na odcinku od „Toronto” do szkoły podstawowej , ul. Kościuszki do kościoła (2011r.), od kościoła do posesji Ćwirzenia (2011 r.- II etap). W 2009 r. planuje się wykonać metodą natryskową modernizację ulicy Buczka 4 oraz ul. Słone ( droga k. Rutkowskiego) pod warunkiem wyczyszczenia przez mieszkańców rowów i przepustów. Tą metodą chcemy w 2010 r. poprawić stan nawierzchni ul. Łąkowej.
Radny M. Oleśko zadał pytanie dlaczego w ostatni weekend przez trzy dni było ciemno na ul. Kombatantów.
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że było uszkodzenie linii zasilającej w ziemi, ale awaria została już usunięta.
Radny W. Gucz zadał pytanie dlaczego na ul. Polnej-Głównej rozebrano kostkę. P. Burmistrz wyjaśnił, że wykonawca zobowiązał się do usunięcia usterek powykonawczych i w trakcie tych robót należało rozebrać kostkę.
Burmistrz Miasta poinformował radnych, że miasto Hronov będzie obchodziło uroczystość 650-lecia i przedstawił program tej uroczystości. Ponadto poinformował, że Pani Starostka Hronova oczekuje odpowiedzi kto będzie uczestniczył w tych uroczystościach.  W ramach tych uroczystości  w dniu 15.09.09 r. o godz. 10.00 odbędzie się odbiór bibliotek i P. Burmistrz prosi Komisję Oświaty o udział.
W dalszej kolejności P. Burmistrz poinformował, że z dniem 01.10.2009 r. wzrasta opłata za wywóz odpadów. Burmistrz Miasta poinformował również jakie są stawki w sąsiednich gminach – Lewinie Kłodzkim, Dusznikach Zdroju i Polanicy Zdroju. Zwrócił się z prośbą do radnych aby namawiać ludzi do segregacji odpadów, ponieważ segregacja jest za darmo-nic nie płacimy za wywóz rzeczy posegregowanych.
Radny W. Gucz poinformował, że na komisji gospodarczo-ekonomicznej podjęty był problem dotyczący Bułgarów, którzy wynajmują mieszkania komunalne od mieszkańców. Pan Burmistrz wyjaśnił, że  rzeczywiście jest dużo lokali mieszkalnych, które zostały wykupione i są odnajmowane Bułgarom., ale nie spotkał się  z sytuacją, żeby wynajmowane były lokale komunalne.
Na zakończenie Przewodniczący Rady poinformował, że P. Skarbnik rozdała Zarządzenie Nr 163/09 Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy Kudowa-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2009 roku.


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady uznał sesję za zakończoną.

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
H.Jędrzejewska


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół NR XL/09 z dnia 02 września 2009 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.11.2009 12:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż