Protokół Nr XLI/09 z dnia 24 września 2009 roku

 

PROTOKÓŁ Nr XLI/09
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 24 września 2009 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI                        -  10.00

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI                       -  12.50

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 14 radnych.

 

Radni nieobecni:
1. Teresa Żulińska                       - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodniczący Rady przywitał radnych oraz gości zaproszonych. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytał porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18.06.2009 r., 13.07.2009 r., 22.07.2009 r.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2009 roku,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009,
- zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005 – 2010”,
- uchwalenia korekty na 2009 r. planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2002-2011,
- uchwalenia korekty na 2010 r. planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2002-2011.
3. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
4. Wolne wnioski – zapytania.

 

Radni nie wnieśli uwag do w/w porządku obrad.

 

Ad.1)

Przy obecności 14 radnych na sali protokoły z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18.06.2009 r., 13.07.2009 r., 22.07.2009 r. zostały przyjęte jednogłośnie.

 

Ad.2)

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2009 roku
Pani I.Biernacik, poinformowała, że zrealizowane dochody  budżetu gminy za I półrocze 2009 r. wyniosły 11.426.222,80 zł co stanowi 36,51% planowanej wielkości, wydatki 12.782.675,81 zł co stanowi 40,26%. W I półroczu 2009 r. dokonano spłat kredytów i pożyczek na łączna kwotę 753.587,00 zł. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze w zakresie dochodów bieżących wyniosła 50,94%, natomiast z dochodów majątkowych tylko 8,01%. Ma to duży wpływ na finansowanie naszych zadań inwestycyjnych.
Wpływy z podatków kształtowały się na wysokości 52% planowanych wielkości, wpływy z opłat 63% i tutaj znaczący wpływ na tę wielkość ma opłata uzdrowiskowa, która wyniosła 58% oraz opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, których realizacja wyniosła 76,47%. Jeżeli chodzi o dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz  wpłaty do gminnych zakładów budżetowych to realizacja wyniosła 40%.  Następna pozycja to dochody z majątku gminy – procent wykonania wynosi 8%, natomiast dochody z majątku gminy stanowią 17% wykonania planu i tylko 12% wynoszą wpłaty z tytułu odpłatnego nabyci prawa własności nieruchomości. Jest to spowodowane kryzysem, który dotarł również do nas, a w szczególności trudnością uzyskania kredytu. Większość naszych działek są to działki pod budownictwo jednorodzinne i w związku z tymi trudnościami brak jest zainteresowania ich kupnem. Taka sytuacja miała miejsce w I półroczu, natomiast III kwartał pokazuje, że coś się ruszyło, jest już lepiej i są chętni do kupna działek. Pierwsze nieruchomości zostały sprzedane.  Jeżeli chodzi o dochody z kar pieniężnych i grzywien to wykonanie planu wynosi 15,58%. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 148%, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy wyniosły 130% inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 62%, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wyniosły 42%, pomoc finansowa z innych samorządów – 7%. Jeżeli chodzi o wykonanie dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych to wyniosło no 0% - są to głównie środki z funduszy pomocowych i to jest ten drugi czynnik, który determinuje realizację naszych zadań. Gmina wydatkuje środki własne i na dzień dzisiejszy nie uzyskała jeszcze ani złotówki refundacji. Te procedury, które miały być uproszczone są  jeszcze bardziej skomplikowane a termin oczekiwania na środki został wydłużony  i to wpłynie na funkcjonowanie gminy w późniejszym okresie. Subwencja ogólna z budżetu państwa wyniosła 60% , dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły 46%.
Jeżeli chodzi o poziom należności i zadłużeń gminy na koniec I półrocza to przedstawia się ono następująco: stan należności na dzień 30.06 wynosi 7.095.662,46 zł w tym
- gotówka i depozyty – 220.335,83 zł
- należności wymagalne  - 3.677.158,22 zł
- pozostałe należności  - 3.198.168,41 zł
i wzrosły one o 200.000 zł do analogicznego okresu zeszłego roku. Należności z tytułu podatków i opłat  to kwota 2.738.821,88 zł, inne należności to kwota 444.045 zł i należności Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznych to kwota 494.290 zł.
W tych kwotach szczególnie jeżeli chodzi o należności z tytułu podatków i opłat znaczna jej część jest po prostu nieściągalna. Są to należności Budremu, Wigry i innych spółek, które są albo w stanie upadłości albo w ogóle nie funkcjonują. Są to również należności firmy Centrum, która funkcjonuje, natomiast postępowanie, które się toczy na dzień dzisiejszy nie dało jeszcze pozytywnych rezultatów. Należności te muszą być wykazywane w sprawozdaniach, do  momentu kiedy gmina uzyska decyzję z sądu lub od komornika, że egzekucja jest bezskuteczna.
Jeżeli chodzi o wydatki w dziale transport i łączność to procent wykonania wyniósł 30% - rozpoczęto realizację Tras rowerowych na Pograniczu Kłodzkim, do 30 czerwca została wykonana droga na ul. Brzozowie i rozpoczęta droga na ul. Słone. Obie te drogi zostały już zakończone - obecnie realizowany jest etap II. Jeżeli chodzi o gospodarkę mieszkaniową tutaj wydatki wyniosły 18% i dotyczą wykonania projektu drogowego drogi na ul. Cisowej oraz opłaty przyłączeniowej na osiedlu w Słonem (działki koło pana Rutkowskiego). Jeżeli chodzi o działalność usługową to wydatki wyniosły 18% i dotyczą dotacji przekazanej do Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej na rozbudowę cmentarza komunalnego, przy czym poprzez rozbudowę rozmień należy budowę kolumbarium na cmentarzu przy ul. Kościelnej i rozpoczęcie I etapu w Słonem. W dziale administracja publiczna wydatki wynoszą 68% i dotyczą zakupu sprzętu komputerowego. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki wyniosły 28% i dotyczą wykonania dokumentacji modernizacji komisariatu i rozbudowy  monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Dział oświata i wychowanie wydatki wyniosły 0,47% i dotyczy to wykonania map projektowych do budowy boiska przy szkole podstawowej przy ul. Buczka 9. Jeżeli chodzi o gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to wykonanie wyniosło 19% - wydatki dotyczą budowy oświetlenia na ul. Słone, budowy nowych punktów oświetleniowych, natomiast 151.000 zł to wydatki związane z dokumentacją rewitalizacji obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ul. Fabrycznej i Tkackiej. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki wyniosły 67% i dotyczą wykonania dokumentacji III etapu rewaloryzacji zabytkowego Parku Zdrojowego. Zakupiono również sprzęt multimedialny w ramach projektu „Europejskie Miasto Kulturalne Kudowa-Nachod-Hronow oraz przekazano dotację do Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizacje projektu „U nas – współpraca bibliotek miasta Hronowa i Kudowy-Zdroju”. W dziale kultura fizyczna i sport wydatki wyniosły 57% i dotyczyły spłaty budowy krytego basenu. Łączne wydatki na dzień 30 czerwca wyniosły 2.249.159 zł i stanowiły 30% planowanych wydatków.
Jeżeli chodzi o zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca to wyniosły one 663.867 zł  w tym w MZUP – 522.320 zł, w Urzędzie Miasta 141.503 zł i w Zespole Szkół Publicznych 43 zł. Do spłaty na dzień 30 czerwca pozostały następujące raty kredytów i pożyczek:
- pożyczka na rozbudowę oczyszczalni ścieków  - 331.000 zł
- na budowę drogi dojazdowej do kompleksu nr 2 podstrefy ekonomicznej – 180.000 zł
- dwa kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym  (jeden na  940.000 zł, drugi na 2.106.500 zł).
Jeżeli chodzi o przychody i koszty zakładu budżetowego pani Skarbnik zwróciła uwagę, że funkcjonowanie MZUP w I półroczu jest zdeterminowane trwającym praktycznie do końca kwietnia sezonem grzewczym. Przy równomiernie rozłożonych dla mieszkańców opłatach jest to duży wysiłek finansowy dla MZUP, ze względu na to, że  faktury od dostawców otrzymywane są wg faktycznego zużycia w związku z tym sytuacja na I półrocze zawsze  w MZUP jest gorsza niż na koniec roku. Ujemny stan środków obrotowych jest spowodowany również tym, że MZUP zatrudnia pracowników w ramach robót publicznych i też nie zawsze refundacja przekazywana jest terminowo. Jest to przesunięcie, które powoduje, że trzeba wyasygnować  część środków własnych. Stan nie zrefundowanych wynagrodzeń na dzień 30 czerwca wyniósł 108.000 zł.
Jeżeli chodzi o Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to dochody wyniosły  44.579 zł  i były to przede wszystkim wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Koszty GFOŚiGW to kwota 26.767 zł i dot. wydatków inwestycyjnych w ramach III etapu rewaloryzacji zabytkowego Parku Zdrojowego, zakupu materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń oraz dofinansowania kosztów utylizacji azbestu. Jeżeli chodzi o realizację wydatków z rachunku dochodów własnych to wykorzystano 9. 760 zł na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.
Jeżeli chodzi o realizację planów finansowych samorządowych instytucji kultury to Biblioteka na dzień 30 czerwca była w trakcie realizacji projektu unijnego i stąd większe wydatki natomiast jeżeli chodzi o Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego to plan dochodów został zrealizowany w 51%, a plan wydatków w 48%.
Radny W.Gucz stwierdził,  że w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze w dziale 390 wykazana jest ilość dokonanych kontroli związanych z poborem opłaty uzdrowiskowej. Wzrosła ilość tych kontroli i jest to bardzo dobre. Jednakże patrząc na przeprowadzone 10 kontroli wydaje się, że należałoby zrobić tych kontroli więcej, bo jednak w Kudowie jest wiele nielegalnych działalności zwianych z wynajmem pokoi i doprowadza to do sytuacji, że zabiera się miastu dochody. Apeluje, aby takie kontrole były przeprowadzane na bieżąco, aby położyć na to większy nacisk. Druga sprawa są to dochody z kar pieniężnych. Przy założonym w budżecie planie 30.000 zł uzyskane 4.600 zł jest niezadowalające. Radny zwrócił się z pytaniem w jaki sposób chcą te służby poprawić swoją efektywność.
W nawiązaniu do kontroli związanych z poborem opłaty uzdrowiskowej I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że pracownicy Urzędu mogą jedynie kontrolować opłatę uzdrowiskową tylko tam, gdzie są podpisane umowy. Nigdzie indziej kontrolerom wejść nie można. Natomiast jeżeli chodzi o nielegalny wynajem pokoi pani Skarbnik poinformowała, że została rozpoczęta akacja polegająca na tym, że pracownik wyszukuje wszelkiego rodzaju informacje np. na internecie, czy różnego rodzaju ogłodzenie rozwieszane na terenie miasta. Identyfikuje się o jakie nieruchomości chodzi, następnie wzywa się właścicieli tych nieruchomości do Urzędu w celu złożenia wyjaśnień. Kilku właścicieli nieruchomości zadeklarowało, że wynajmuje sezonowo pokoje i gmina będzie sezonowo te pokoje opodatkowywać.
Jeżeli chodzi o sprawę  dot. dochodów z kar pieniężnych to należy wiedzieć, że wpłacone kwoty niekoniecznie równają się nałożonym mandatom, ponieważ większość z tym mandatów są to mandaty karno-kredytowe. Jeżeli ktoś nie zapłaci to procedura dochodzenia należność jest dość żmudna i długa. Jeżeli nie poskutkuje wezwanie to musi być wystawiony tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego wtedy  ściąganie tych należności przejmują  różne Urzędy Skarbowe na terenie kraju. Należy pamiętać również o tym, że Straż  Miejska oprócz tego, że nakłada mandaty prowadzi także prewencję upomnieniową. Tych upomnień jest dość dużo. W sprawozdaniu jest zapisane, że w I półroczu strażnicy miejscy interweniowali przede wszystkim w sprawach o utrzymanie czystości i porządku i było to 58 pouczeń, w sprawach o wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu i bezpieczeństwu w komunikacji były to 83 pouczenia i 46 mandatów, w sprawach o wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – 41 pouczeń i 1 mandat , w sprawach o wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 43 pouczenie i 15 mandatów, w sprawach o wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej – 15 pouczeń i 2 mandaty, w sprawach zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 37 pouczeń i 1 mandat, w sprawach dot. aktów prawa miejscowego (przepisy porządkowe) – 20 pouczeń i 1 mandat. Nałożono łącznie 66 mandatów natomiast tych pouczeń było dużo więcej. Pani Skarbnik stwierdziła, że taka akcja edukacyjna też ma swoje znaczenie i też jest ważna.
Następnie głos zabrał S.Jakubiec – Komendant Straży Miejskiej, który stwierdził, że na stan na dzień 30.06.2009 r.  było nałożonych mandatów na kwotę 6.500 zł. jak powiedział pani Skarbnik ze ściągalnością jest różnie, na dzień dzisiejszy jest to kwota 13.000 zł. W Straży Miejskiej jest obecnie o 1 pracownika mniej i tak naprawdę mandaty nakłada trzech funkcjonariuszy. Funkcjonuje w gminie monitoring zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem monitoring może obsługiwać tylko funkcjonariusz straży miejskiej. Niejednokrotnie jeżeli jest to służba pojedyncza to funkcjonariusz obsługuje monitoring. Dzięki funkcjonowaniu monitoringu udało się wyłapać ok. 50 różnego rodzaju wykroczeń. Jeżeli chodzi o ten poziom mandatów pan Komendant stwierdził, że być może nie uda się osiągnąć kwoty 30.000 zł. I półrocze zawsze obfituje w mniejszą ilość różnego rodzaju zdarzeń, natomiast drugie półrocze jest bardziej dynamiczne, jest więcej zdarzeń i wtedy można ewentualnie nakładać więcej mandatów. Straż nie chce nakładać mandatów na siłę, bo przecież nie o to chodzi. Straż ma służyć ludziom, a nie tylko ich karać, czasami dobrym słowem zdziała się więcej niż karą pieniężną.
Burmistrz Miasta stwierdził, że nie należy przykładać aż tak wielkiej wagi do ilości mandatów i ich kwotę. Jest wiele rzeczy w organizacji pracy, które należy poprawić i dotyczy to zarówno straży miejskiej jak i policji. Tu nie chodzi o ilość funkcjonariuszy tu chodzi o jakość wykonywanej pracy. Uruchomiony monitoring pozwala reagować natychmiast, jest połączenie telefoniczne z funkcjonariuszami straży i policją. Najważniejsze jest, aby na wszystkie wydarzenia reagować. Kolejna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę to egzekwowanie znaków, które nie budzą  wątpliwości, a takie znaki mamy na ul. Zdrojowej, ul. Słonecznej. Burmistrz stwierdził, że albo będziemy w stanie wyegzekwować koszty  zniszczenia chodników (ul. Poznańska, ul. Lubelska, ul. Warszawska) – na to trzeba reagować szybko, albo będziemy musieli wykładać na to środki z budżetu, które są zdecydowanie większe niż ilość nałożonych mandatów. Ponadto należy zająć się sprawą parkowania w miejscach niedozwolonych czy też w miejscach gdzie parkowanie jest czasowo ograniczone. Nie baz powodu wprowadzono ograniczenie parkowania na ul. Zdrojowej do 30 min. W tym przypadku i policja i straż miejska  powinna reagować. Kamery monitoringu są tak ustawione, że  nie ani policja ani straż miejska nie powinny mieć problemów i powinni te znaki egzekwować. Straż powinna gościom przejeżdżającym do Kudowy mapki z zaznaczonymi parkingami, które niestety często są puste. Burmistrz uważa, że w Kudowie jest wystarczająca ilość miejsc parkingowych, bolączką natomiast jest to, że się nie parkuje tam, gdzie są wyznaczone parkingi. Ważną rzeczą, która funkcjonuje w mieście jest przyjazd funkcjonariuszy policji spoza Kudowy. Oni są bardzo skuteczni, działają w środowisku zupełnie nowym, nie mają żadnych uprzedzeń, powiązań rodzinnych itd. I to jest bardzo ważne. Pracują bardzo dobrze są bardzo mobilni, mają do dyspozycji rowery. Burmistrz stwierdził, że policja powinna się zastanowić, czy nie prowadzić w Kudowie patroli rowerowych. Uważa, że o to należałoby zbiegać u Komendanta Powiatowego Policji. Jeżeli chodzi o to, czy Kudowa jest miasta bezpiecznym i przyjaznym, Burmistrz poinformował, że pierwszy raz  w roku 2009 okazało się, że Kudowa-Zdrój jest najbardziej przyjaznym uzdrowiskiem w Zespole Uzdrowisk Kłodzkich. Jeżeli chodzi o skierowania sanatoryjne to Kudowa była oblegana. ZUK zdecydował  się, aby w swoim planie wieloletnim wydać najwięcej pieniędzy na modernizację obiektów w Kudowie. Jest to miarą tego, że pieniądze, które zostały wydane na rewaloryzacje Parku Zdrojowego zaczynają się zwracać z nawiązką. Park Zdrojowy stał się marką Kudowy-Zdroju. Burmistrz poinformował również, że ZUK S.A. podjął decyzję o uruchomieniu produkcji wody mineralnej pod nazwą Kudowianka. Kolejna rzecz na którą chciałby zwrócić uwagę, są to kontrole, o których mówił radny W.Gucz. Burmistrz uważa, że straż miejska powinna również się temu przyjrzeć (różne formy ogłoszeń zapraszających na kwatery prywatne). Burmistrz stwierdził, że na wszystko można narzekać, ale nie należy generalnie narzekać na pracę policji i straży miejskiej. Należy dokonywać pewnych korekt. Gmina stara się pomagać policji. Będzie realizowany projekt prawie za 1 mln zł. Będzie w Kudowie kolejnych sześć kamer i już dzisiaj należy się zastanowić jak należycie to wykorzystać, aby to bezpieczeństwo w Kudowie jeszcze poprawić.
Przewodniczący Rady stwierdził, że bardzo słabo w I półroczu wyszła sprzedaż mienia komunalnego i chyba wszyscy wiedzą co jest tego powodem. Powodem tego jest to co nazywamy kryzysem. Przewodniczący zwrócił się z pytaniem jaka jest tendencja w III kwartale, czy coś się w tej kwestii zmieniło i jak to może zaskutkować w przyszłości, czy planuje się daleko idące zmiany z budżecie gminy.
Burmistrz Miasta stwierdził, że o przyczynach dlaczego tak się stało nie ma co mówić, bo wszyscy wiedzą co się dzieje w kraju. Jeśli chodzi o proste metody oszczędności to tak naprawdę za wiele ich nie ma, ale one wymagają od nas nie bierności i narzekania. One od nas wymagają aktywności i poradzenia sobie z tym problemem. Problem nie urodził się teraz on urodził się w ubiegłym roku. Wszyscy, którzy kierują zespołami ludzkimi powinni cały czas na bieżąco o tym pamiętać i cały czas pracować a nie czekać co zrobi burmistrz, co zrobi Rada i co zrobi samorząd. Każdy powinien na swoim odcinku starać się racjonalizować wydatki, ale również powinien się starać, aby zespoły, z którymi pracują  były docenianie. To jest trudno pogodzić, bo dochody maleją a ludzi trzeba wynagradzać. Dlatego tu wymaga się przede wszystkim ogromnej konsekwencji i mądrości wszystkich kierowników jednostek.
Jeśli chodzi o III i IV kwartał to te dochody już dzisiaj wiemy, że będą one zdecydowanie większe. Takie są nasze prognozy, ponieważ zdecydowanie poprawiła się sprzedaż nieruchomości, głównie niezabudowanych. Burmistrz wyraził nadzieję, że wzrośnie również sprzedaż lokali mieszkalnych. Burmistrz stwierdził, że kolejny raz należy spróbować zachęcać ludzi do wykupu lokali mieszkalnych.. Burmistrz stwierdził,  że jego zadaniem w I półroczu tego roku sprzedano  zdecydowanie za mało lokali mieszkalnych. Trzeba z żelazną konsekwencją należy zająć się budynkami, w których pozostał do sprzedaży jeden lokal mieszkalny. To należy robić systematycznie, a nie tylko wtedy kiedy się o tym mówi na sesji, czy na komisji. Kolejna rzecz to jest sprawa sprzedaży większej ilości działek na poprawę zagospodarowania w III i IV kwartale i tu może być kwota ok. 600.000 zł. Nie wiemy co będzie z działkami na tzw. 17 ha. Trudno powiedzieć jakie będzie zainteresowanie, ponieważ banki same zafundowały ludziom problemy z uzyskaniem kredytów. Burmistrz stwierdził, że nie rozumie jak funkcjonują banki, które nie dają kredytów hipotecznych np. dla młodych małżeństw, nie wie za co ci ludzie mają wybudować dom era budowy mieszkań spółdzielczych minęła bezpowrotnie. Ludzie chcą mieć swój dom, mały, ale własny i to właśnie w Kudowie jest preferowane. Tych działek pod budowę domów jednorodzinnych gmina ma cały czas do sprzedaży wiele, w różnych miejscach.
Natomiast co zrobi gmina z tą trudną sytuacją – Burmistrz stwierdził, że może tylko wszystkich kierowników jednostek prosić i namawiać , żeby dokładniej przyjrzeć się temu problemowi. Do tego należy podejść z sercem, bo może się zdarzyć sytuacja taka, że jednostki nie dostaną tego co jest w budżecie zapisane. Należy bardzo poważnie potraktować sytuację w jakiej znajduje się obecnie gmina.
Ponadto Burmistrz poinformował, że nabory w Regionalnym Programie Operacyjnym i zasady refinansowania na nasze wnioski o płatność zdecydowanie się pogorszyły, a pogorszą się od 01 stycznia jeszcze bardziej. Od 1 stycznia przyszłego roku refundacja będzie zdecydowanie wydłużona, ponieważ pan prezydent w ubiegłym tygodniu podpisał ustawę o finansach publicznych bez żadnych komentarzy, ale już wiadomo, że w RPO będzie bardzo trudno zrealizować wniosek o płatność w ciągu 90 dni. Gminy będą się zadłużać, będą  zadania kredytować, ponieważ zasada jest taka, że najpierw trzeba robotę wykonać, zapłacić a później strać się o refundację kosztów. Gminy po prostu dłużej będą kredytować zadania, na które otrzymują pomoc finansową. I to będzie powodować, że każdy samorząd stanie przed problemem, czy wziąć kolejny kredyt i kredytować zadania prze kolejne pół roku. Burmistrz stwierdził, że jest zwolennikiem robienia wszystkiego co związane jest z rozwojem gminy za pieniądze czyjeś a nie za swoje. I to jest na dzisiaj najbardziej racjonale rozwiązanie. Zasada jest taka, że jak ktoś daje pieniądze to stawia warunki i albo się to komuś podoba albo nie. Dlatego dopóki są pieniądze z Unii to trzeba z nich korzystać. Skutecznie z tych możliwości korzystają nasze gminne jednostki oraz nasze spółki.
Radny W.Gocz stwierdził, że wg niego niepokojąca jest sytuacja w Miejskich Zakładach Użyteczności Publicznej szczególnie jeśli chodzi o należności dla MZUP np. jednostki sektora finansów publicznych – 78.900 zł. Radny zwrócił się z prośbą do dyrektora MZUP o przedstawianie informacji jak chce tę sytuację poprawić, ponieważ nie wygląda to ciekawie w stosunku do roku ubiegłego.
B.Chmielewski – dyrektor MZUP poinformował, że jeżeli chodzi o ściągalność należności to  należy stwierdzić, że z tym jest kłopot, ponieważ w dużej mierze są to zaległości z tytułu czynszu za lokale mieszkalne. Jeżeli chodzi o czynsze to przypis jest z danego miesiąca natomiast ludzie wpłacają czynsz np. 10, 20 każdego miesiąca i tutaj jest część pieniędzy, które MZUP otrzymuje, ale otrzymuje je trochę później tzn. pod koniec danego miesiąca. W pewnym momencie wychodzi tak, że jak wykazywany jest początek miesiąca to jest to na minusie. W przypadku dużych zaległości czynszowych prowadzone są rozmowy z dłużnikami. Podpisywane są ugody, zaległości te rozkładane są na raty i ludzie to spłacają. Dłużnicy informowani są, że MZUP ma podpisaną  umowę krajowym rejestrem długów i to mobilizuje ludzi do podpisywania ugody w sprawie spłaty zadłużenia. Jest również wiele takich przypadków, że sprawa jest kierowana do Sądu, następnie trafia to do komornika, a komornik umarza, ponieważ nie ma możliwości ściągnięcia należności i wtedy są to straty MZUP. Dyrektor MZUP wyraził nadzieję, że do końca roku ta sytuacja zdecydowanie się poprawi. 
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2009 roku została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009 
Pani I.Biernacik poinformowała, że dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów i w planie wydatków o kwotę 218.751 zł. W związku z rozszerzeniem porozumienia w sprawie zimowego i letniego utrzymania drogi wojewódzkiej do granic administracyjnych miasta o 51.549 zł wzrastają dochody z tytułu dotacji celowej od samorządu województwa. Ta sama kwota wprowadzona zostaje po stronie wydatków. W związku z weryfikacją planu sprzedaży działek budowlanych przy ul. Nad Potokiem zmniejsza się planowane dochody z tego tytułu o kwotę 212.050 zł. W dziale 754 wykreśla się planowane dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków na wykonanie dokumentacji remontu komisariatu policji w Kudowie-Zdroju i rozszerzenia monitoringu wizyjnego. W dziale 852 o kwotę 2.000 zł zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie zaliczki alimentacyjnej. W dziale 900 koryguje się planowane dochody z tytułu dotacji  rozwojowej zwianej z realizacją  projektu pn. „Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój – Nachod” – zmniejszenie o kwotę 4.250 zł.
Wydatki  - w dziale 600 plan wydatków zwiększa się o kwotę 51.549 zł z tytułu letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej na odcinku do granic administracyjnych gminy powierzonego gminie do utrzymania od 01.08.2009 roku. W związku ze złożeniem  oferty na wykonanie ul. Jasnej przewyższającej kwotę zabezpieczoną w budżecie zwiększa się plan wydatków na ten cel o 275.000 zł. W dziale 700 do planu wydatków inwestycyjnych wprowadza się wydatki związane z zakupem tablicy informacyjnej o terenach przeznaczonych przez gminę do sprzedaży (oferta inwestycyjna). W związku z przesunięciem terminu realizacji ul. Cisowej na 2010 rok zmniejsza się wydatki planowane na ten cel o kwotę 275.000 zł. W dziale 710 o kwotę 75.000 zł zmniejsza się wydatki na dotację celową dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w związku z rozłożeniem I etapu rozbudowy cmentarza komunalnego na 2 lata. W dziale 750 z planu remontów wykreśla się remont dachu na budynku Urzędu Miasta.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009 została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005 – 2010”
Pani I.Biernacik poinformowała, że projekt uchwały przewiduje zmniejszenie wartości zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju – etap III”  do wysokości wydatków inwestycyjnych, ponieważ taka jest formuła tego wieloletniego planu inwestycyjnego. Wprowadza się dwa nowe zadania tj.  „Przebudowa układu komunikacyjnego dla osiedla domów jednorodzinnych w Kudowie-Zdroju – ul. Cisowa”  0- wartość zadania  953.300 zł (planowane dofinansowanie 50% tj. kwota 476.000 zł) oraz „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kudowie-Zdroju – etap I”  - wartość zadania 874.000 zł.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005 – 2010 została podjęta jednogłośnie.
 
Salę obrad opuścił radny W.Biernacik. Na sali pozostało 13 radnych.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia korekty na 2009 r. planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2002-2011
Pan K.Kierończyk – Prezes KZWiK sp. z o.o. poinformował, że korekta na 2009 r. planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2002-2011 została przygotowana zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Korekta na 2009 r. jest już trzecią zmianą i praktycznie dotyczy tylko jednej pozycji tj. szacunkowej wartości inwestycji "Poprawa gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metuji  na Pograniczu Kłodzkim poprzez budowę  sieci kanalizacyjnych oraz wodociągowych w rejonie miast Kudowy Zdroju i Nachodu". Uchwała koryguje wartość szacunkowa zadania z kwoty 410.000 zł na kwotę 840.000 zł.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie  uchwalenia korekty na 2009 r. planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2002-2011 została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia korekty na 2010 r. planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2002-2011
Pan K.Kierończyk – Prezes KZWiK sp. z o.o. poinformował, że jest to korekta planu wieloletniego i jest ona konsekwencją wszystkich poprzednich działań KZWiK sp. z o.o. Pan prezes przedstawił informację do zadań, które spółka będzie realizować w przyszłym roku. Najważniejsze zadanie to poprawa jakości wody - stacja uzdatniania wody (etap I) oraz rurociąg tłoczny ze studni nr X do SUW Dańców. Na przyszły rok na to zadanie planuje się kwotę 1.900.000 zł (środki własne 300.000 zł, środki zewnętrzne, kredyt, pożyczka 1.600.000 zł). Modernizacja istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych, rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej i na to zadanie przeznacza się kwotę 100.000 zł. Kolejne zadanie to uzbrojenie nowych terenów w sieci wodno-kanalizacyjne tj. oś. Słoneczna, ul. Słoneczna, ul. Moniuszki, teren tzw. 17 ha, ul. Boczna – projekt, Brzozowie, Pstrążna – nowe ujęcia, ul. Słone – nowe osiedle Placówka.
Łącznie środków własnych na zadania  planuje się  na kwotę 985.000 zł, środków zewnętrznych 1.811.000 zł.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie  uchwalenia korekty na 2010 r. planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2002-2011 została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.3)

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

Radny P.Koczot zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie sprawy przejazdu melexa przez park Zdrojowy.
Burmistrz Miasta poinformował, że została złożona oferta specjalna przez właściciela melexa dot. zorganizowana romantycznych przejazdów przez Park Zdrojowy.   Jednak nic z tego nie wyszło i melex po parku nie będzie jeździł.
Radny W.Gucz zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie sprawy dot. podania sp. z o.o. Kudowa Rock w sprawie sprzedaży siedmiu działek położonych w obrębie Zakrze.
B.Kopeć – sekretarz gminy wyjaśniła, że rozważano jak można na terenie byłego KZPB sprzedać nieruchomości, żeby zagwarantować pewien ciąg technologiczny, czy można to sprzedać jako kompleks nieruchomości. Okazało się, że te działki ze sobą nie sąsiadują i nie można ich sprzedać jako  kompleks.
Burmistrz Miasta poinformował, że w/w spółka jest to następca prawny pana J.Przygockiego, który był właścicielem terenu położonego w Kudowie o pow. ok. 200 ha i 250 ha w gminie Lewin Kłodzki. Obecny właściciel na bazie tych nieruchomości zrobić skład odpadów komunalnych mieszanych , na trenie hali „czarny rynek” chciał prowadzić segregację odpadów oraz chciał uruchomić kotłownię poza terenem ogrodzenia KZPB. Z tych planów nic nie wyszło.
Radny W.Gucz poinformował, że z informacji przedstawionej przez panią Skarbnik wynika, że Urząd Miasta wystąpił z pismem do właścicieli niezagospodarowanych nieruchomości (budynków) po byłym FWP np. Grunwald, Jutrzenka. Co dalej z tą sprawą, ponieważ te budynki straszą.
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że jest to sprawa bardzo trudna. Są to budynki, które są dobrze zabezpieczone. Tam zmieniają się często właściciele i trudno cokolwiek wyegzekwować.
Radny Z.Gaździak zwrócił się z prośbą o podanie bardziej szczegółowej informacji na temat pisma Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dot. uzgodnienia projektu budowlanego dla inwestycji polegającej na remoncie i przebudowie odcinków ulic Tkackiej, Bocznej i Głównej wraz z infrastrukturą (przebudowa drogi gminnej w obrębie skrzyżowania z droga krajową nr 8).
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że chodzi tu  sprawę włączenia się do ruchu  z tych trzech ulic do drogi krajowej nr 8. Dokonano uzgodnień dot. włączenia się do ruchu, ponieważ jest już projekt, pozwolenie na budowę. Wniosek aplikacyjny gminy na osiedle Fabryczne jest obecnie o ocenie merytorycznej  i prawnej.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.


Ad.4)
Przewodniczący Rady stwierdził, ze podsumowując zakończony sezon letni w naszym uzdrowisku należy stwierdzić, że był ona bardzo udany. Wieloletnie starania o to żeby Kudowa miała charakter uzdrowiskowy, turystyczny przynoszą znaczące efekty. Zmiana charakteru naszego miasta była bardzo dobra decyzją.
B.Kamiński – dyrektor Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego zaprosił zebranych do wzięcia udziału w spotkaniu pt. „Kultura chrześcijańska i kultura islamu, pomosty do dialogu kultur”. Będzie to na pewno bardzo ciekawe spotkanie w czasie, którego referat wygłosi   dr Sammer Ayyoub sunnita.
Burmistrz Miasta złożył podziękowania pani U.Faroń-Bieleckiej oraz panu B.Kamińskiemu za współpracę  przy organizacji tegorocznego Festiwalu Moniuszkowskiego, który składał się z części festiwalowej oraz z części wystawienia plenerowego „Strasznego Dworu”.
Ponadto Burmistrz poinformował, że w najbliższym czasie tj. od 05.10.2009 r. rozpoczną się spotkania w okręgach wyborczych. O szczegółach radni zostaną powiadomieni po ustaleniu harmonogramu spotkań.
Burmistrz poinformował, że kolejnym wnioskiem, który złoży gmina to wniosek o środki finansowe na remont przedszkola i budowę placu zabaw. Na ul. Buczka planuje się natomiast zrobienie placu sportowego. Przy szkole na ul. Buczka wykonano już ładny plac zabaw i gmina stara się o refundację części wydatków poniesionych na jego budowę w Ministerstwie Edukacji Narodowej i startuje w konkursie pn. „Radosna szkoła”.
Burmistrz zwrócił się z prośbą o wsparcie dzieci i młodzieży biorącej udział w kolejnym już biegu sponsorowanym.
Burmistrz poinformował, że MZUP przedstawił propozycje dot. zmiany cen usług pogrzebowych. Szczegółowe informacje zostaną radnym przekazane po przeanalizowaniu propozycji MZUP przez członków Kierownictwa.
Burmistrz Miasta przedstawił radnym informację dot. wyników selektywnej zbiórki odpadów – system workowy - na dzień 30.06.2009 r. Na ul. Słone, ul. Chrobrego, ul. Kościuszki, os. Moniuszki oraz na ul. Nad Potokiem dyscyplina jeśli chodzi o podpisane umowy wygląda następująco:
- ul. Słone na 138 gospodarstw podpisanych jest 118 umów co stanowi 85,5%,
- os. Moniuszki - 78,8% wszystkich gospodarstw,
- Czermna -  81,5% wszystkich gospodarstw,
- ul. Nad Potokiem -  85,25% wszystkich gospodarstw.
Przed MZUP jest wiele ogromnej pracy i determinacji. Ludzi trzeba odwiedzać i namawiać do podpisywania umów. Burmistrz Miasta zwrócił się do radnych, aby popierali ten system workowy, ponieważ on się sprawdza. Można uzyskać ogromne korzyści tzn. ulgę do 25%. Taką ulgę na 398 gospodarstw otrzymały aż 283 gospodarstwa.
Od 01.01.2010 r. w system workowy wchodzą nowe obszary miasta, głównie opiera się to na domach jednorodzinnych. Zakupiony będzie duży samochód, który będzie wywoził odpady komunalne do Ścinawki. Będzie również zakupiony specjalistyczny samochód do systemu workowego, zakupione zostanie 300 kontenerów. z czego po 50 do segregacji odpadów i 150 do odpadów zmieszanych, będą zakupione worki do segregacji (zapas na kilka lat) oraz ulotki i kalendarze na przyszły rok. Będą wykonane nowe stanowiska na pojemniki na odpady komunalne, stanowiska te będą obsadzone zielenią. Budżet całego zadania (Segregacja w mieście partnerskim Kudowa Nachod) wynosi 1 mln zł, z czego gmina wydaje tylko 15%. 
Radny W.Gucz poinformował, że mieszkańcy budynków przy ul. Tkackiej 2 i 22 zwracają uwagę na powtarzające się pozostawianie odpadów z ogródków działkowych w kontenerze przy tych budynkach.  Jest to spora ilość odpadów. Rady zwrócił się z pytanie w jaki sposób MZUP reguluje sprawę wywozu odpadów z ogródkami działkowymi. Jest to dość duży sposób. Radny poinformował również, że w kontenerze przy cmentarzu komunalnym znajdowała się doza ilość kartonów po piwie. Wygląda na to, że do tego kontenera wyrzucane są śmieci przez mieszkańców. Wydaje się, że ten problem będzie narastał.
Burmistrz Miasta stwierdził, że jeżeli chodzi o sprawę innego funkcjonowania gospodarki odpadami od 01 stycznia to należy pamiętać o ważnej rzeczy i to będzie ogromne zadanie dla MZUP. Skończą się bowiem możliwości wywożenia różnego rodzaju odpadów na wysypisko do Brzozowia. Planuje się spotkanie  z rzemieślnikami, hurtownikami, właścicielami sklepów, firm budowlanych, transportowych w celu omówienia tej sprawy. Gruz na wysypisko będzie mógł być przyjmowany, ale nie każdy,  (MZUP określi jaki to będzie mógł być gruz) żeby można było w sposób płynny realizować I etap rekultywacji wysypiska. Jest to bardzo istotna spraw, ponieważ będą nam rosły jak grzyby po deszczu nielegalne wysypiska śmieci. Żeby nad tym zapanować trzeba mieć za sobą tych wszystkich rzemieślników i należy stworzyć im warunki do wywozu gruzu i innych materiałów.
Jeśli chodzi o ogródki działkowe Burmistrz wyjaśnił, że od wielu lat z ogrodów działkowych przy ul. Tkackiej gmina wywoziła śmieci na własny koszt. Inne ogrody działkowe za tę usługę płaciły. W tym roku odpady te były wywożone już kilka razy, zlikwidowano nielegalne wysypisko, rozmowy z tymi, którzy mają te ogródki  nie przygaszą żadnych efektów. Burmistrz poinformował, że pan W.Biernacik na swój koszt wywiózł kilkanaście wywrotek odpadów, zrobił tam porządek i dalej nie przynosi to efektów. Wysłano pismo do prezesa ogródków działkowych informujące, że gmina nie będzie już za darmo wywozić odpadów z ogródków działkowych. 
B.Chmielewski – dyrektor MZUP poinformował, że o budynek Tkacka 22 to był tam osobiście kilka razy i za każdym razem stwierdza, że kontener zawalony jest różnego rodzaju odpadami. Mieszkańcy wiedzą kiedy odbywają się wystawki, a sytuacja wygląda tak, że śmieci zostają wywiezione, a za dwa trzy dni  jest tam pełno śmieci zniesionych z całego osiedla. Jest to walka z wiatrakami. Były przeprowadzone rozmowy z mieszkańcami budynków nr 2, 5,  7 i 11. Te rozmowy nic nie dały. MZUP stara się to na bieżąco wywozić.
Rada Ł.Rachuba zwróciła się z prośbą o podanie informacji nt. serialu telewizyjnego „Hotel Polanów” .
Burmistrz Miasta poinformował, że sprawa idzie w dobrym kierunku, pan minister Zdrojewski wyraził zgodę i jest przychylny temu, żeby umożliwić wyjęcie z archiwum  tego filmu.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady uznał sesję za zakończoną.

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

 

 

 


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr XLI/09 z dnia 24 września 2009 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.11.2009 12:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż