Zarządzenie nr 260/09
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju
z dnia  21 grudnia 2009 roku


w sprawie : ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z ksero

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2  pkt3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 roku Dz.U. nr 142 , poz. 1591  z późniejszymi zmianami ) zarządza się co następuje:


§ 1


Burmistrz Miasta ustala następujące opłaty  za korzystanie z ksero :
- za ksero 1 strony formatu A-4 –  0,30 zł brutto
- za ksero 1 strony formatu A-3 –  0,40 zł brutto   

 

§ 2

 

1. Opłata za korzystanie z ksero wyliczona wg  § 1 wpłacana jest do kasy  Urzędu Miasta.
2. Pracownik referatu finansowo-budżetowego odpowiedzialny za wystawianie faktur VAT zobowiązany jest na koniec  miesiąca wystawić zbiorczą fakturę VAT za korzystanie z ksero , na  podstawie zestawienia dokonanych wpłat w danym miesiącu.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 4

 

Traci moc zarządzenie nr 9/2004 Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 12 stycznia 2004 roku.


§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarzadzenie nr 260/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.12.2009 11:13
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.12.2009 11:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 23