UCHWAŁA NR XLV/319/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 30 listopada 2009 roku


w sprawie: planu pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2010

 

                  Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada Miejska  Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się poniższe plany pracy Komisji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na rok 2010:

 

I.  KOMISJA GOSPODARCZO - EKONOMICZNA

STYCZEŃ
1. Informacja na temat: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju.
2. Urząd Miasta:
- struktury organizacyjne,
- zatrudnienie,
- kwalifikacje,
- budżet i jego wykonanie.

LUTY
Informacja o działalności Spółki z o.o. Basen „Wodny Świat”.

MARZEC
Spotkanie z dyrektorem Parku Narodowego Gór Stołowych celem poznania działań dotyczących promocji miasta Kudowa-Zdrój na 2010 r.

KWIECIEŃ
1. Informacja z wykonania budżetu za 2009 r. i dyskusja w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
2. Przegląd infrastruktury drogowej w mieście.

MAJ
Omówienie z dyrektorem  Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej  spraw związanych z:
- zaległościami czynszowymi,
- współpracy z wspólnotami mieszkaniowymi,
- adaptacją lokali mieszkalnych.
- lokalami socjalnymi.,

CZERWIEC
1.  Bezpieczeństwo w mieści na codzień:
- monitoring,
- działania Policji,
- działania Ochotniczych Straży Pożarnych,
- informacja o pracy Straży Miejskiej.
2. Zabezpieczenie imprez masowych w okresie lata 2010.

LIPIEC
Realizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – za okres 2 lat.

SIERPIEŃ
Przerwa wakacyjna.

WRZESIEŃ
1. Analiza działalności Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego – posiedzenie wyjazdowe.
2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.

PAŹDZIERNIK
1. Realizacja zadań inwestycyjnych i „projektów miękkich” gminy w roku 2010  związanych ze środkami w ramach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej w latach 2007 – 2013 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz – RP 2007 – 2013.
2. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2010 rok.

LISTOPAD
1. Informacja na temat przygotowania do zimy.
2. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2011 rok.

GRUDZIEŃ
Praca nad budżetem gminy na 2010 rok.

Przed każdą sesją Rady Miejskiej, na której mają być podjęte uchwały odbędą się spotkania robocze Komisji celem przeanalizowania projektów uchwał i wypracowania stanowiska w sprawie głosowania na sesji. Ponadto w każdym dowolnym czasie mogą być nieplanowane posiedzenia Komisji w zależności od aktualnych potrzeb w pracach Rady Miejskiej.

 

II. KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

STYCZEŃ
1. Praca nad regulaminem określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych i funkcyjnych z udziałem Związków Zawodowych.
2. Zapoznanie się z ofertą na ferie zimowe.

LUTY
1. Spotkanie z kierownikiem referatu kultury, sportu i promocji Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.
2. Oferta imprez kulturalnych dla mieszkańców Kudowy - Zdrój.
3. Ocena oferty i programu ferii zimowych.
4. Spotkanie z przedstawicielami klubów  sportowych, kierownikiem referatu kultury, sportu i promocji Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.

MARZEC
Funkcjonowanie placówek oświatowych, Zespół Szkół Społecznych, Szkoła Podstawowa nr 3, Zespół Szkół Publicznych, Zespół Przedszkolno – Żłobkowy –  funkcjonowanie oddziałów klas zerowych.

KWIECIEŃ
Spotkanie z dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju, omówienie funkcjonowania Domu Pracy Twórczej „Cyganeria” w Cyganerii.

MAJ
1. Stypendia Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju dla uzdolnionych uczniów – weryfikacja wniosków.
2. Spotkanie z przedstawicielami klubów  sportowych.

CZERWIEC
1. Działalność i funkcjonowanie klubów sportowych.
2. Ocena przygotowania placówek oświatowych do akcji letniej i oferta kulturalna referatu kultury, sportu i promocji  dla miasta i mieszkańców na wakacje.
3. Funkcjonowanie świetlic środowiskowych.
4. Podsumowanie pracy samorządów uczniowskich.

LIPIEC – przerwa wakacyjna

SIERPIEŃ
Ocena przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

WRZESIEŃ
1. Funkcjonowanie Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju – wizyta w muzeum.
2. Przyjęcie informacji na temat kompleksu „ORLIK”.

PAŹDZIERNIK
1. Spotkanie z  dyrektorami i wyróżniającymi się pedagogami z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. Przegląd arkuszy organizacyjnych szkół.
3. Podsumowanie pracy Komisji.

LISTOPAD
1. Praca Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju – ocena oferty dla mieszkańców Kudowy - Zdroju.
2. Spotkanie z przedstawicielami klubów  sportowych
3. Spotkanie z pedagogami szkolnymi na temat oceny działań wychowawczych i opiekuńczych zwłaszcza tych trudnych  w szkołach.

GRUDZIEŃ
1. Ocena realizacji wniosków przedstawionych przez Komisje Burmistrzowi Miasta.
2. Opracowanie wniosków do planu pracy na rok 2011.

 

III. KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH

STYCZEŃ
I.
1. Przyjęcie interesantów w  sprawach mieszkaniowych.
2. Zapoznanie się z bieżącą korespondencją dot. spraw społecznych.
3. Propozycje zagospodarowania wolnych mieszkań.
4. Sprawy różne.
5. Wolne wnioski.
II.  
1. Stan zadłużenia w opłatach czynszu za mieszkania komunalne  na dzień 31.12.2009r. Omawia Dyrektor MZUP.
2. Pomoc OPS dla rodzin najuboższych i patologicznych w  uiszczaniu opłat za czynsz mieszkaniowy  ( dodatki mieszkaniowe ). Omawia Kierownik  OPS.
3. Czy każde dziecko ma codziennie  posiłek i jaka jest pomoc w tej sprawie  gminy. Posiedzenie z udziałem Dyrektorów szkół i Kierownika OPS.
4. Zapoznanie się korespondencją  dot. spraw społecznych.
5. Wolne wnioski.
III.
1. Omówienie spraw tematyki Sesji Rady Miejskiej.
2. Wolne wnioski i podjęcie uchwał dot.  tematyki Sesji.
3. Zapoznanie się z korespondencją .
Powyższa tematyka będzie każdorazowo  przedmiotem obrad Komisji przed sesją Rady Miasta

LUTY
I.
1. Przyjęcie interesantów w  sprawach mieszkaniowych.
2. Zapoznanie się z bieżącą korespondencją dot. spraw społecznych.
3. Propozycje zagospodarowania wolnych mieszkań.
4. Sprawy różne.
5. Wolne wnioski.
II.
1. Plan remontów zasobów komunalnych na 2010r. przedstawi  Dyrektor MZUP
2. Ferie zimowe 2010r. – plan organizacji  półkolonii w gminnych szkołach i świetlicach środowiskowych . Posiedzenie z udziałem przedstawicieli : inspektora ds. kadr i oświaty oraz  Kierownika  OPS.
3. Bezrobocie w gminie Kudowa Zdrój – stan na dzień 31.12.2009r.  Zasiłki dla osób bezrobotnych. Wnioski dot. sposobu jego zmniejszenia.
Sprawy przedstawi Kierownik Filii Powiatowego Biura Pracy w Kudowie-Zdroju przy
udziale  Kierownika OPS.
4. Sprawy bieżące poruszane w korespondencji do Komisji.
5. Korekty listy przydziału mieszkań komunalnych.
6. Wolne wnioski.

MARZEC
 I.
1. Przyjęcie interesantów w  sprawach mieszkaniowych.
2. Zapoznanie się z bieżącą korespondencją dot. spraw społecznych.
3. Propozycje zagospodarowania wolnych mieszkań.
4. Sprawy różne.
5. Wolne wnioski.
II.
1. Problematyka zwalczania uzależnień alkoholowych i narkotykowych wśród społeczności gminnej. Działalność klubu AA. Omówi koordynator ds. rozwiązywania powyższej tematyki z ramienia  Urzędu Miasta.
2. Działalność Klubu Honorowych Dawców Krwi – wyniki krwiodawstwa za 2009r. oraz plany bieżące. Omówi Prezes Klubu HDK.
3. Propozycje rozdysponowania wolnych mieszkań.
4. Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Komisji.
5. Wolne wnioski.

KWIECIEŃ
I.
1. Przyjęcie interesantów w  sprawach mieszkaniowych.
2. Zapoznanie się z bieżącą korespondencją dot. spraw społecznych.
3. Propozycje zagospodarowania wolnych mieszkań.
4. Sprawy różne.
5. Wolne wnioski.
II.
1. Analiza skutków zimy 2009/2010r. oraz wnioski z występujących utrudnień. Podsumowanie omówi Dyrektor MZUP.
2. Sytuacja gminy w I kwartale 2010r. w związku z wywozem nieczystości stałych na nowe składowisko. Wnioski i spostrzeżenia. Omówi Dyrektor MZUP.
3. Sprawy bieżące poruszane w korespondencji do Komisji.
4. Wolne wnioski.

MAJ
I.
1. Przyjęcie interesantów w  sprawach mieszkaniowych.
2. Zapoznanie się z bieżącą korespondencją dot. spraw społecznych.
3. Propozycje zagospodarowania wolnych mieszkań.
4. Sprawy różne.
5. Wolne wnioski.
II.
1. Działanie OPS w zakresie przyznawania zasiłków : stałych, okresowych i celowych. Pomoc w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Informacje Kierownika OPS.
2. WIOSNA – LATO 2010 R. wg planu imprez Ref. Kultury, Sportu i Promocji oraz Dyrekcji Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego  w Kudowie  - Zdroju dla  mieszkańców , kuracjuszy i wczasowiczów na sezon wiosenno – letni 2010r. Informacji udzieli Kierownik Ref. KSiP i Dyrektor MKLPS.
3. Zapoznanie się z korespondencją.
4. Wolne wnioski.

CZERWIEC
I.
1. Przyjęcie interesantów w  sprawach mieszkaniowych.
2. Zapoznanie się z bieżącą korespondencją dot. spraw społecznych.
3. Propozycje zagospodarowania wolnych mieszkań.
4. Sprawy różne.
5. Wolne wnioski.
II.
1. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży naszej gminy . Założenia i program wypoczynku. Omówi Kierownik  OPS i Kierownik Ref. ds. Oświaty UM.
2. Omówienie propozycji rozdysponowania wolnych lokali mieszkalnych.
3. Pomoc dla rodzin patologicznych  biednych w zakresie wyposażenia dzieci w ubrania, obuwie, książki i przybory szkolne na rok szkolny 2010/2011. Omówi Kierownik OPS i inspektor ds. kadr i oświaty.
4. Bieżące sprawy poruszane w korespondencji do Komisji – omówienie.
5. Wolne wnioski.

LIPIEC
I.
1. Przyjęcie interesantów w  sprawach mieszkaniowych.
2. Zapoznanie się z bieżącą korespondencją dot. spraw społecznych.
3. Propozycje zagospodarowania wolnych mieszkań.
4. Sprawy różne.
5. Wolne wnioski.
II.
1. Ocena realizacji pracy MZUP za I półrocze br. w zakresie adaptacji lokali mieszkalnych i socjalnych. Postępy w wykonawstwie remontów mieszkań komunalnych. Omówi Kierownik ZGM.
2. Aktualna sytuacja w zakresie zadłużeń w opłatach czynszu za mieszkanie komunalne za I półrocze br. – wnioski i zamierzenia. Omówi Dyrektor MZUP.
3. Zapoznanie się z sytuacją finansową OPS za I półrocze br. Omówi Kierownik OPS.
4. Omówienie spraw poruszanych w  korespondencji kierowanej do Komisji.
5. Wolne wnioski.

SIERPIEŃ
1. Przyjęcie interesantów w  sprawach mieszkaniowych.
2. Zapoznanie się z bieżącą korespondencją dot. spraw społecznych.
3. Propozycje zagospodarowania wolnych mieszkań.
4. Sprawy różne.
5. Wolne wnioski.

WRZESIEŃ
I.
1. Przyjęcie interesantów w  sprawach mieszkaniowych.
2. Zapoznanie się z bieżącą korespondencją dot. spraw społecznych.
3. Propozycje zagospodarowania wolnych mieszkań.
4. Sprawy różne.
5. Wolne wnioski.
II.
1. Stan bezrobocia w gminie Kudowa Zdrój na dzień 31.07.2010r. Omówi Kierownik Filii Powiatowego Biura Pracy w Kudowie Zdroju.
2. Zapoznanie Komisji z finansami OPS na zasiłki celowe dla zaopatrzenia w okresie przed zimą rodzin patologicznych i  biednych. Przedstawi Komisji  Kierownik OPS.
3. Propozycje rozdysponowania wolnych mieszkań komunalnych.
4. Zapoznanie się z korespondencją.
5. Wolne wnioski.

PAŹDZIERNIK
I.
1. Przyjęcie interesantów w  sprawach mieszkaniowych.
2. Zapoznanie się z bieżącą korespondencją dot. spraw społecznych.
3. Propozycje zagospodarowania wolnych mieszkań.
4. Sprawy różne.
5. Wolne wnioski.
II.
1. Przygotowanie do zimy 2010/2011. Odśnieżanie miasta oraz zabezpieczenie przed jej skutkami domów komunalnych. Zapozna Komisję Dyrektor MZUP.
2. Współpraca MZUP z Zakładem Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o. Filia w Kudowie - Zdroju. Zapozna Dyrektor MZUP.
3. JESIEŃ I ZIMA  W KULTURZE – program imprez  przygotowany przez Referat Kultury, Sportu i Promocji oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Kudowie-Zdroju. Plany imprez  omówią:  Kierownik RKSiP oraz Dyrektor Biblioteki.
4. Wstępna analiza złożonych wniosków  mieszkaniowych celem ustalenia listy przy- działu na 2011r.
5. Zapoznanie się z korespondencją .
6. Wolne wnioski.
III.
1. Korekta wniosków mieszkaniowych na 2011r.
2. Przegląd propozycji listy przydziału mieszkań komunalnych na 2011r
3. Informacja z imprez kulturalnych WIOSNA – LATO  2010r. w gminie Kudowa- Zdrój. Zapoznają Komisje z  pow.  : Kierownik RKSiP i Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego.
4. Omówienie spraw poruszanych w korespondencji .
5. Wolne wnioski.  
LISTOPAD
I.
1. Przyjęcie interesantów w  sprawach mieszkaniowych.
2. Zapoznanie się z bieżącą korespondencją dot. spraw społecznych.
3. Propozycje zagospodarowania wolnych mieszkań.
4. Sprawy różne.
5. Wolne wnioski.
II.
1. Korekta wniosków mieszkaniowych na 2011r.
2. Lista przydziału mieszkań komunalnych na 2011r. - wstępne uzgodnienie.
3. Opracowanie planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2011r.
4. Omówienie przez OPS przygotowania do pomocy świątecznej dla osób samotnych, bezdomnych, paczek dla dzieci oraz wysokości zasiłków. Kierownik OPS zapozna Komisję z zamierzeniami w powyższej sprawie.
5. Zapoznanie z korespondencją.
6. Wolne wnioski.
III. 
1. Opracowanie sprawozdania z prac Komisji Spraw Społecznych za 2010r.
2.  Lista  przydziału mieszkań komunalnych na 2011r. – wersja do opublikowania w Urzędzie Miasta
3. Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Komisji.
4. Wolne wnioski.      
GRUDZIEŃ
I.
1. Przyjęcie interesantów w  sprawach mieszkaniowych.
2. Zapoznanie się z bieżącą korespondencją dot. spraw społecznych.
3. Propozycje zagospodarowania wolnych mieszkań.
4. Sprawy różne.
5. Wolne wnioski.
Powyższa tematyka posiedzenia Komisji będzie omawiana w każdy pierwszą środę miesiąca.
II.
1. Rozpatrzenie odwołań do Komisji w sprawie projektu listy przydziału mieszkań komunalnych na 2011r.
2. Zatwierdzenie przez Komisję listy przydziału mieszkań komunalnych na 2011r.
3.  Rozpatrzenie propozycji przydziału wolnych mieszkań dla wnioskodawców z listy przydziału mieszkań na 2010r.
4. Zapoznanie się z korespondencją
5. Wolne wnioski.

Ponadto w każdym dowolnym czasie mogą być nieplanowane posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w zależności od aktualnych potrzeb w pracach Rady Miasta Kudowa Zdrój.

 

IV. KOMISJA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ, PROMOCJI I UZDROWISKA

STYCZEŃ       
Kudowska strona internetowa –ważnym elementem promocji i wizerunku Kudowy Zdroju.

LUTY 
Spotkanie z przedstawicielami Referatu Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju celem zapoznania się z zamierzeniami przewidzianymi do realizacji w roku 2010 oraz omówienie form promocji miasta.

MARZEC 
Określenie planu możliwych do realizacji i dofinansowania zamierzeń inwestycyjnych i „działań miękkich” gminy w roku 2010 – związanych ze środkami w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2007 – 2013.

KWIECIEŃ                                                                                                
Wypracowanie listy działań w roku 2010 w zakresie współpracy z miastami partnerskimi oraz partnerami zagranicznymi (mi.in. Nachod, Hronov, Horn Bad-Meinberg, Ulica Kudowastrasse w Berlinie, Skansen w Rietschen, itd.).                                                                                                                                                                                        
MAJ   
ORLIK 2012” – elementem promocji miasta KudowaZdrój.                                                                                                      CZERWIEC                                                                                               
Formy promocji zewnętrznej miasta w roku 2010 (udział w targach turystycznych, wydawnictwa, promocja w mediach) i możliwych źródeł ich finansowania. Przygotowanie miasta do sezonu wakacyjnego.

LIPIEC - SIERPIEŃ 
Przerwa wakacyjna.

WRZESIEŃ
III Etap Rewaloryzacji Parku Zdrojowego – zakres wykonanych prac i ogólna charakterystyka przedsięwzięcia.

PAŹDZIERNIK  
Spotkanie z dyrektorem Parku Narodowego Gór Stołowych celem poznania działań dotyczących promocji miasta Kudowa-Zdrój na 2011r.                                                                                             
Podsumowanie działalności komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska podczas kadencji 2006-2010.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.


§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Henryka Szafrańska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLV/319/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.12.2009 11:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.12.2009 11:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 57