Uchwała nr  XLVI/321/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 4 grudnia 2009 roku


w sprawie : zmiany uchwały nr XLIV/313/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w  tym podatku


Na podstawie: art.5 i art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2006 r.  Dz. U. Nr 121, poz.844  z późn. zm.) art.18 ust.2  pkt 8  i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 roku ( M.P nr 52, poz. 742 ) Rada Miejska w Kudowie-Zdroju  uchwala, co następuje:

 

§  1

 

W uchwale nr XLIV/313/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 pkt 2 litera c) otrzymuje brzmienie :
„ c) mieszkalnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na zapewnieniu zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym  w specjalnie wydzielonych umeblowanych pokojach lub pomieszczeniach umożliwiających mieszkanie, przygotowywanie posiłków oraz spanie lub z warunkami do gotowania lub wyposażonymi kuchniami w budynkach o łącznej powierzchni użytkowej do 250 m2
- 5,00 zł – od 1 m2 pow. użytkowej”
2. w § 2 wykreśla się pkt 8.


§  2


Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta  Kudowy-Zdroju.


§  3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia  1 stycznia 2010 r.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Henryka Szafrańska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLVI/321/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.12.2009 12:01
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.12.2009 12:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 40