Uchwała nr XLVI/322/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 4 grudnia 2009 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały nr XXIX/199/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 

 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.)  art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zmian.)  art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zmian.)  art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zmian.) uchwala się, co następuje:


§ 1


W uchwale nr XXIX/199/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego:
1.  załącznik nr 5  otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2.  załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w  załączniku  nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa Zdrój.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Henryka Szafrańska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLVI/322/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.12.2009 12:08
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.12.2009 12:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 42