Uchwała  Nr  XLVI/323/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia  4 grudnia 2009 r.

 

w sprawie : określenia stawek opłaty uzdrowiskowej w gminie  Kudowa-Zdrój,
                   terminu  płatności i sposobu jej poboru.

 

Na podstawie : art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j.  z 2001r. Dz. U .Nr 142, poz. 1591  z późn. zm.) art.17 ust. 1a, art.19 pkt 1 lit d) , pkt 2 i 3 ustawy z  dnia 12  stycznia 1991 roku o  podatkach i  opłatach  lokalnych  (t.j.  z 2006 r., Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)  związku z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych  ( Dz.U. Nr 167, poz. 1399 z późn. zm.) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 roku ( M.P nr 52, poz. 742 ) Rada Miejska Kudowy-Zdroju   u c h w a l a,   c o   n a s t ę p u j e :

 

§ 1

 

1. Ustala się dzienną stawkę opłaty uzdrowiskowej na terenie gminy Kudowa-Zdrój w wysokości 3,00 zł  za każdy dzień pobytu. 
2. Obowiązek uiszczenia opłaty uzdrowiskowej powstaje z chwilą zakwaterowania.
3. Osoby, od których pobiera się opłatę uzdrowiskową zobowiązane są do jej uiszczenia bez wezwania, najpóźniej w ostatnim dniu pobytu.

 

§ 2

 

1. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej  w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty uzdrowiskowej  zobowiązanych do jej poboru wyznacza się  właścicieli , zarządzających lub administratorów hoteli, pensjonatów, zakładów uzdrowiskowych, moteli, domów wczasowych, domów wycieczkowych, sanatoriów, schronisk i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych ( t.j. z 2004 roku Dz.U 223, poz. 2268 z późn. zm.)  oraz osoby fizyczne posiadające upoważnienie imienne wystawione przez właścicieli, zarządzających lub administratorów w/w nieruchomości.
3. Na pobraną opłatę uzdrowiskową inkasenci  wydają pokwitowanie na kwitariuszach przychodowych  pobieranych w Referacie Finansowo-Budżetowym Urzędu Miasta   w Kudowie  - Zdroju albo na wydrukach z programów komputerowych.
4. Inkasenci zobowiązani są do wpłaty pobranej kwoty opłaty uzdrowiskowej do kasy Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy gminy Kudowa-Zdrój  nie rzadziej niż raz na kwartał tj. do dnia 30 marca , 30 czerwca , 30 września , 30 grudnia , a właściciele prywatnych kwater mogą dokonywać wpłat dwa razy w roku tj. do 30 czerwca i 30 grudnia . Równocześnie z dokonaniem wpłaty pobranej opłaty uzdrowiskowej inkasent zobowiązany jest dostarczyć rozliczenie pobranej opłaty uzdrowiskowej za okres, którego wpłata dotyczy.
5. Określa się wynagrodzenie za czynności inkasa w wysokości 10 % sumy pobranych i terminowo odprowadzonych opłat, płatne w terminie 14 dni po zakończeniu każdego kwartału.

§ 3

 

Opłata uzdrowiskowa może być również płatna w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Gminy.

 

§ 4

 

Uchyla się uchwałę nr XLIV/312/09 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia  18 listopada  2009 roku w sprawie określenia stawek opłaty uzdrowiskowej w gminie  Kudowa-Zdrój, terminu  płatności i sposobu jej poboru.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Henryka Szafrańska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLVI/323/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.12.2009 12:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.12.2009 12:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 32