Zarządzenie  Nr 249/09
Burmistrza Miasta Kudowa - Zdrój
z dnia 30 listopada 2009 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok  


Na podstawie art. 188 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych   (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm. ), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 12 ust.2  uchwały nr XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2009 rok Burmistrz Miasta zarządza co następuje:
                                                    
§ 1

 

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 54.350,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 54.350,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków dokonując przeniesień między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
4. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej.
5. Zmienia się treść załącznika nr 11 „Wykaz zadań remontowych przewidzianych do wykonania w 2009 roku” do uchwały nr XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
6. Zmienia się treść załącznika nr 10 „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2009 roku” do uchwały nr XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 

§ 2

 

Budżet gminy po wprowadzonych zmianach  wynosi:
   - dochody                      28.423.136,78 zł
   - wydatki                       32.376.580,78 zł
   - deficyt budżetu            3.953.444,00 zł                


§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 249/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.12.2009 12:43
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.12.2009 12:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 24