Zarządzenie nr 258/09

 

Zarządzenie  Nr 258/09
Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój
z dnia 18 grudnia 2009 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok . 


Na podstawie art. 188 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych   (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm. ), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 12 ust.2  uchwały nr XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2009 rok Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

                                                   
§ 1

 

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zmniejszenie  o 13.800,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zmniejszenie  o 13.800,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków dokonując przeniesień między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
 

§ 2

 

Budżet gminy po wprowadzonych zmianach  wynosi:
   - dochody                        27.645.364,78 zł
   - wydatki                         31.598.808,78 zł
   - deficyt budżetu              3.953.444,00 zł                


§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

 

       

Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Miasta
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
z dnia 18 grudnia 2009 roku

 

Dochody


Dział 852 –zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-184/09 z dnia 06.11.2009 roku zmniejszono kwotę dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o 1.800,00 zł, a na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o 12.000,00 zł
Wniosek: Budżet gminy po stronie  dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna  zmniejsza się o 13.800,00 zł.


WYDATKI

 

Dział 801 – na wniosek dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w związku z zatrudnieniem dodatkowych osób na zastępstwa pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich lub urlopach w tym w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym kwoty 17.850 zł , w Zespole Szkół Publicznych kwoty 16.000
 Wniosek: Budżet gminy po stronie  wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie pozostaje bez zmian.

Dział 852 – stosownie do zmian w planie dochodów z tytułu dotacji celowych zmniejsza się wydatki na wypłatę zasiłków stałych o 1.800,00 zł i zasiłków okresowych o 12.000,00 zł . Na wniosek kierownika OPS dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługi tych wypłat ( zadanie zlecone) oraz w związku z większymi niż planowano wydatkami na zasiłki celowe.
 Wniosek: Budżet gminy po stronie  wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się o 13.800,00 zł.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 258/09
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.12.2009 12:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż