Uchwała Nr XLVII/324/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 16 grudnia  2009 roku

 

w sprawie: ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 147, poz. 1591 z późn. zm.), art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 z późn. zm.) - Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:


§ 1


Dla uzdrowiska Kudowa-Zdrój ustanawia się niniejszy statut uzdrowiska obowiązujący w obszarze granic Miasta Kudowa-Zdrój w województwie Dolnośląskim.


§ 2


Na obszarze uzdrowiska wydziela się następujące strefy ochronne:
1) strefę "A" o powierzchni  92,99 ha i następującym przebiegu granic:
a) rozpoczyna się od punktu nr I, stanowiącego przecięcie ul. Zdrojowej z Aleją Jana Pawła II, granica obszaru „A” biegnie północno-wschodnią stroną Alei Jana Pawła II w kierunku ul. Kościuszki;
b) następnie granica strefy skręca przy punkcie nr II w kierunku północno-wschodnim w stronę Stawu Zdrojowego przed dz. nr 7/3, następnie biegnie drogą gminną (częścią grobli Stawu Zdrojowego), w punkcie nr III na wysokości stawu skręca w kierunku północno zachodnim po granicy dz. 5/1 z dz. 5/3, aż do przecięcia z ciekiem wodnym rzeczki Trzemeszna wypływającej ze stawu;
c) od punktu IV przebiega po północnym brzegu w/w rzeczki do przecięcia z dz. 454, dalej po granicy dz. 454 z dz. 451, wzdłuż południowej krawędzi drogi gminnej przebiegającej pomiędzy działkami 457 i 456 do przecięcia z drogą gminną w punkcie V;
d)  następnie po północnych granicach dz. 44, 45, 6 i 492 do skrzyżowania z dz. 490/5, w tym miejscu oznaczonym nr VI skręca w kierunku północnym wzdłuż ulicy Kościuszki /po jej wschodniej stronie / przy granicach działek 64 i 63;
e) w punkcie VII skręca wzdłuż granicy północnej działki 63 i 56 do punktu VIII , w tym miejscu przebiega dalej w kierunku wschodnim po granicy północnej działek 56, 57, 59, 60, 61 do punktu IX, gdzie skręca pod kątem prostym w kierunku południowo – zachodnim wzdłuż granicy działki 61, aż do punktu X na styku z działką 71;
f) okala działkę 71 /ze znajdującą się anteną przekaźnikową Telewizyjnego Ośrodka Nadawczego – w punktach oznaczonych XI i XII/ do zachodniego narożnika dz. 71, omijając teren wieży;
g) następnie przebiega do końca pasa drogowego ul. Moniuszki i tu granica przecina teren leśny dz. 289 i przebiega do punktu przecięcia dz. 189 z dz. 180, wzdłuż granicy dz. 180 z dz. 181 do punktu nr XIII skrzyżowania z ulicą Okrzei;
h) następnie wzdłuż z  dojazdową drogą gminną do punktu XIV, po granicy tejże drogi z dz. 179/2 i 178/24 do skrzyżowania ul. 1 Maja punkt nr XV;
i) następnie wzdłuż północnej krawędzi ulicy 1 Maja do punktu nr XVI - skrzyżowania z ul. Warszawską, dalej południowo-zachodnią krawędzią ul. Warszawskiej do skrzyżowania z ulica Chopina – punkt XVII, po granicy dz. 196 aż do narożnika dz. 195;
j)  następnie po granicy dz. 3/2 i 4 do punktu XVIII, okalając działkę 4 styka się z ulicą Słoneczną w punkcie XIX;
k) następnie przebiega wzdłuż ulicy Słonecznej /jej wschodnia krawędzią / do styku z działką nr 2 – punkt XX, w tym miejscu skręca w kierunku zachodnim do punktu przecięcia z działką  nr 6 – punkt XXI skręca wzdłuż /zachodniej krawędzi/ ulicy Kombatantów  do narożnika działki 260/4, w punkcie nr XXII nawraca wzdłuż południowej granicy dz. 260/4 i 259 aż do  pasa drogowego ulicy J. Słowackiego;
l) następnie przebiega po granicy dz. 268/3 do punktu nr XXIII, gdzie skręca w kierunku północno zachodnim wzdłuż granicy dz. 268/3, 268/2, 268/1, 269 i 270, w punkcie nr XXIV wzdłuż krawędzi ulicy J. Słowackiego;
m) następnie przechodzi skosem przez dz. 229/7 do południowej krawędzi drogi dojazdowej do Szpitala Uzdrowiskowego /24 Szpital Wojskowy/ i następnie łączy się z punktem wyjścia nr I.
 
2) strefę "B " o powierzchni o powierzchni 367,49 ha i następującym przebiegu granic:
a) od punktu stanowiącego przecięcie ul. Zdrojowej z ul. Nad Potokiem rozpoczyna przebieg w kierunku zachodnim, wzdłuż północnej krawędzi ul. Nad Potokiem;
b) w odległości ok. 500 m od w/w punktu skręca w kierunku północnym przy narożniku działki nr 115/1 w ulicę bez nazwy /działka nr 108/, dalej przebiega wzdłuż działek: 115/2, 115/5, 115/20, 115/8, 115/13, 115/14, 115/19, 110, 109, aż do styku prostopadłego z pasem granicznym /działka nr 17/, następnie przebiega pasem granicznym Polski i Republiki Czeskiej;
c) od tego miejsca granica strefy „B” i „C” przebiega jednocześnie wzdłuż granicy zachodniej miasta po granicy państwa, aż do cieku wodnego na działce nr 394;
d) dalej granica strefy B skręca w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż cieku wodnego i granicy działki nr 394,407, 413, 421/1, 383, 380/2, 282/2, 368/1, 367, 366, 364, 284, 299, 302, 304, 305, 306, 307, 308/3, aż do działki nr 98/7, gdzie kończy się wydzielony geodezyjnie ciek wodny;
e) dalej granica obszaru skręca w kierunku północno-wschodnim i przecina działkę nr 97 i przebiega dalej północną granicą działki 88/2 i 107/2, przecinając prostopadle działkę 87 do drogi gminnej oznaczonej numerem 108/7;
f) dalej granica przebiega tą droga wzdłuż działek 107/2 i 107/1 do połączenia się z ul. Kościuszki;
g) dalej zachodnią krawędzią ul. Kościuszki do przecięcia ze ścieżką /działka nr 258/ przebiegającą przez potok wzdłuż działek nr 165, 167, 215, 261, kontynuując kierunek przecina dz. 262 i łączy się ze ścieżką – dz. 263;
h) kontynuując przebieg ścieżką - dz. 263 i 76/3 wzdłuż wschodniej krawędzi działki 289 i 75, przecina ulicę St. Okrzei – dz. 76/2;
i) kontynuuje kierunek południowy, przebiega wzdłuż granicy wschodniej dz. 73/2 i 103, 104, 105 do skrzyżowania z ul. 1 Maja;
j) dalej po przekroczeniu ulicy 1 Maja – granica strefy przebiega linią prostą w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż działek 126, 257/26, 257/34, 21/9, 21/15, 21/19, 21/20, 21/21, 21/22, 21/23, 264, 263, 257/51, 79, 73/3, 73/2;
k) przebieg granicy dalej kontynuuje kierunek południowo – zachodni przecinając działkę /leśną/ o numerze 21/24 do przecięcia z ul. Lubelska, w tym miejscu następuje zmiana kierunku na południowy i granica przebiega ulicą Lubelską /przechodząca w drogę nieutwardzoną aż do jej zaniku/ – dz. 23 i 21/5, wzdłuż wschodnich granic działki 22, 21/13, 2114, 21/15;
l) dalej następuje ostra zmiana przebiegu granicy strefy B w kierunku zachodnim, wzdłuż południowej granicy działki 21/15, 215, 202, 96 do skrzyżowania z ulicą Słoneczną;
m) granica strefy przecina ul. Słoneczną i dalej linią prostą w kierunku południowo-zachodnim przebiega drogą /dz. nr 237/, wzdłuż południowych granic działek: 94, 203/1, 203/4, 213, 232, 233, 234, 286, 287, do połączenia się z drogą krajową nr 8 /działka nr 305/;
n) dalej granica przebiega północną krawędzią pasa drogowego drogi nr 8 /ulica Główna/ wzdłuż działek: 280, 274, 273, 272/2, 272/1, 171/1, do połączenia z ulicą Nad Potokiem;
o) dalej granica strefy B przebiega północno-wschodnią krawędzią ul. Nad Potokiem wzdłuż działek: 187, 175/1, 185, 177/1, 182, 176, 168/5, 168/3, 168/2, 168/1, 167/6, 167/8, 165,163,160, 145/64, 145/63, 145/62, 145/60, 145/9, 145/7, do skrzyżowania z ul. Zdrojową /punktu wyjścia przebiegu strefy B/.

3) strefę "C" o powierzchni o powierzchni   2938,52 ha  i następujących granicach:
Granica Uzdrowiska Kudowa-Zdrój, przebiega po granicy administracyjnej Gminy Kudowa-Zdrój z gminami sąsiednimi tj.: Lewin Kłodzki, Radków, Szczytna oraz po granicy państwa z Republiką Czeską.

 

§ 3


1. W celu zapewnienia prawidłowej działalności lecznictwa uzdrowiskowego określa się szczegółowe czynności zabronione w strefach ochronnych:
1) strefie „A” ochrony uzdrowiskowej:
 a) w zakresie wymagań sanitarnych:
- palenie ognisk oraz wzniecanie otwartego ognia,
- trzymanie zwierząt gospodarskich, hodowla pszczół i gołębi,

b)  w zakresie ochrony przed hałasem:
- prowadzenie  działalności o charakterze rozrywkowym zakłócającej ciszę nocną w godz. 22.00 – 6.00, dopuszcza się działalność określoną w Uchwale Nr XXII/147/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 09 kwietnia 2008r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Miasta Kudowa-Zdrój,
- trzymanie na posesjach psów podwórzowych,

c)  w zakresie estetyki budynków, sklepów i zakładów usługowych oraz placówek kulturalnych:
- wykonanie na granicy z terenem publicznym ogrodzeń pełnych, ogrodzeń o wysokości powyżej 150 cm oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,
- zastosowanie jako pokrycia dachowego połaci spadzistych: papy, blachy tłoczonej, blachy trapezowej, dachówki ceramicznej z połyskiem,
- lokalizowanie blaszanych kiosków handlowych,
- lokalizowanie garaży blaszanych oraz wolnostojących komórek gospodarczych,
- umieszczanie na posesjach oraz na elewacjach budynków szyldów oraz reklam o powierzchni większej niż 4m2

d)  w zakresie zakazu handlu obnośnego i obwoźnego
- urządzanie ogródków letnich, stoisk handlowych, gastronomicznych, informacyjnych, promocyjnych itp. poza miejscami wyznaczonymi lub uzgodnionymi z Urzędem Miasta Kudowy-Zdroju

e) w zakresie komunikacji kołowej:
- parkowanie pojazdów ciężarowych poza wyznaczonymi miejscami.


2) strefie „B” ochrony uzdrowiskowej:
 a) w zakresie wymagań sanitarnych:
- palenie ognisk oraz wzniecanie otwartego ognia w odległości mniejszej niż 100m od granicy strefy „A”
- trzymanie zwierząt gospodarskich, hodowla pszczół i gołębi w odległości mniejszej niż 250m od zabudowań  znajdujących się w strefie „A”

b)  w zakresie ochrony przed hałasem:
- prowadzenie w odległości mniejszej niż 250 m od zabudowań  znajdujących się w strefie „A” działalności o charakterze rozrywkowym zakłócającej ciszę nocną w godz. 22.00 – 6.00, dopuszcza się działalność określoną w Uchwale Nr XXII/147/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 09 kwietnia 2008r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Miasta Kudowa-Zdrój,
c)  w zakresie estetyki budynków, sklepów i zakładów usługowych oraz placówek kulturalnych:
- wykonanie na granicy z terenem publicznym ogrodzeń pełnych, ogrodzeń o wysokości powyżej 150 cm oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,
- zastosowanie jako pokrycia dachowego połaci spadzistych na obiektach znajdujących się  w obszarze objętym ochroną konserwatorską, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: papy, blachy tłoczonej, blachy trapezowej, dachówki ceramicznej z połyskiem; w szczególnych przypadkach dopuszcza się, po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zastosowanie blachy dachówkowej lub gontu bitumicznego,
-  lokalizowania blaszanych kiosków handlowych,
-  lokalizowania na obszarze zabudowanym oraz na obszarze objętym ochroną konserwatorską, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: garaży blaszanych oraz wolnostojących komórek gospodarczych,
- umieszczanie na posesjach oraz na elewacjach budynków, w odległości mniejszej niż 250 m od granicy strefy „A”, szyldów oraz reklam o powierzchni większej niż 4m2

3) strefie „C” ochrony uzdrowiskowej:
a)  w zakresie estetyki budynków, sklepów i zakładów usługowych oraz placówek kulturalnych:
- wykonanie na granicy z terenem publicznym ogrodzeń pełnych, ogrodzeń o wysokości powyżej 150 cm oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,
- zastosowanie jako pokrycia dachowego połaci spadzistych na obiektach znajdujących się  w obszarze objętym ochroną konserwatorską, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: papy, blachy tłoczonej, blachy trapezowej, dachówki ceramicznej z połyskiem; w szczególnych przypadkach dopuszcza się, po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zastosowanie blachy dachówkowej lub gontu bitumicznego,
-  lokalizowanie na obszarze objętym ochroną konserwatorską, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: blaszanych kiosków handlowych, garaży blaszanych oraz wolnostojących komórek gospodarczych,


2. W celu zapewnienia prawidłowej działalności lecznictwa uzdrowiskowego określa się czynności w strefach ochronnych wymagające uzgodnienia z Urzędem Miasta:

1)  opracowanie dokumentacji projektowej  dla robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę, związanych z wzniesieniem nowego obiektu lub powodujących zmianę wyglądu elewacji obiektu istniejącego, w tym wymiana okien w budynkach – uzgodnienia dokonuje się na podstawie dostarczonej przez inwestora dokumentacji, przedstawiającej projektowany obiekt w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu (widoki, elewacje) – dotyczy stref „A”, „B”, „C”,
2)  zmiana sposobu zagospodarowania powodująca zmianę wskaźnika terenów zielonych na  obszarze objętym zmianą – uzgodnienia dokonuje się na podstawie dostarczonej przez inwestora dokumentacji, zawierającej plan zagospodarowania terenu sporządzony  na mapie sytuacyjno-wysokościowej oraz bilans terenu objętego zmianą wraz z zestawieniem powierzchni: zabudowy, dojść i dojazdów, powierzchni terenu zielonego z obliczonym udziałem procentowym w stosunku do powierzchni terenu objętego zmianą  – dotyczy stref „A”, „B”, „C”,
3) urządzanie ogródków letnich, stoisk handlowych, gastronomicznych, informacyjnych, promocyjnych na terenie strefy „A” – uzgodnienia dokonuje się na podstawie dostarczonej przez inwestora dokumentacji, przedstawiającej wielkość, wystrój, formę, kolorystykę i inne elementy charakterystyczne stoisk, ogródków letnich i innych obiektów lub urządzeń.

3. Na terenie uzdrowiska zaleca się:
1) projektowanie  nowych obiektów z zachowaniem charakteru lokalnej zabudowy o cechach charakterystycznych dla architektury uzdrowiska .
2) stosowanie materiałów wykończeniowych i dekoracyjnych:
a) elewacje: pastelowe, stonowane kolory w odcieniach zółci, pomarńczu, zieleni, brązów
b) okładziny elewacyjne: drewniane, kamienne, ceramiczne, klinkierowe,
c) pokrycia dachowe: dachówka ceramiczna, blachy płaskie kładzione na rąbek, gont drewniany, łupek kamienny, gonty bitumiczne, 
d) nawierzchnie ciągów pieszych: kostka granitowa, kostka brukowa typu „starobruk”, nawierzchnie naturalne
e) ogrodzenia: metaloplastyka, ogrodzenia obsadzone zielenią, żywopłoty.
3) projektowanie małych obiektów handlowych i usługowych w nawiązaniu do lokalnej architektury (altany parkowe).

 

§ 4


1. W poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej przyjmuje się (zależnie od warunków danego uzdrowiska) następujące wskaźniki terenów zielonych oraz powierzchnię nowo wydzielanych działek:
 1) w strefie "A", gdzie odbywa się lecznictwo uzdrowiskowe, wskaźnik powierzchni terenów zielonych powinien wynosić nie mniej niż 75 % powierzchni strefy, a minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek powinna się kształtować w granicach 0,25ha, zgodnie z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 2) w strefie "B" stanowiącej otulinę strefy "A" wskaźnik powierzchni terenów zielonych powinien wynosić nie mniej niż 55 % powierzchni obszaru, a minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych powinna wynosić w granicach 0,08 ha, zgodnie z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 3) w strefie "C" wskaźnik powierzchni terenów zielonych powinien wynosić od 25% dla wszystkich rodzajów zabudowy przy wielkościach minimalnych nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) siedliskowych – 0,35 ha,
b) rekreacyjnych – 0,15 ha,
c) pensjonatowych – 0,25 ha,
d) pod zabudowę mieszkalną – według potrzeb, zgodnie z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
e) usługowych – według potrzeb, zgodnie z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Pod pojęciem tereny zielone należy rozumieć:
1) zieleń urządzoną, trawniki, zieleńce, klomby itp. zlokalizowane w poziomie terenu zaliczając ich powierzchnię w 100% do powierzchni zielonej,
2) zieleń urządzoną, klomby, itp. niezależnie od lokalizacji powierzchni, na której są urządzone (np. klomby na tarasach, zieleń na ścianach pochyłych, itp.), zaliczając ich powierzchnię w 100% do powierzchni zielonej, przy czym łączna powierzchnia tych form zagospodarowania nie może być większa niż 20% powierzchni terenów zielonych wymaganych dla danej strefy,
3) stropodachy zielone zaliczając ich powierzchnię w 100% do powierzchni zielonej,
4) dojścia, parkingi i dojazdy wykonane jako zielone zaliczając ich powierzchnię w 50% do powierzchni zielonej.

3. Dla form zagospodarowania wymienionych w ust.2 pkt 2 należy przyjąć rzeczywistą powierzchnię zajętą przez te formy.

4. W przypadku realizacji nowych inwestycji powodujących zmianę sposobu zagospodarowania terenu, należy tak zagospodarować obszar inwestycji, aby wskaźnik  terenów zielonych na obszarze inwestycji był nie mniejszy niż obowiązujący dla danej strefy ochronnej.

5. W szczególnych przypadkach, dopuszcza się bilansowanie terenów zielonych  w ramach strefy ochronnej. Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój w drodze zarządzenia określi sposób bilansowania terenów zielonych w ramach strefy.


§ 5


Na terenie uzdrowiska znajdują się udokumentowane następujące naturalne surowce lecznicze:
wody lecznicze wodorowęglanowo-sodowo-wapniowe zawierające dwutlenek węgla, posiadające mineralizację0,21-0,36%.
Udokumentowane zasoby to ujęcia: „Górne”, „Moniuszko”, „Marchlewski”, „Śniadecki”, K-200 posiadające Świadectwa potwierdzające właściwości lecznicze wód.


§ 6


W uzdrowisku prowadzone jest leczenie uzdrowiskowe w następujących kierunkach leczniczych:
1. choroby ortopedyczno-urazowe
2. choroby reumatologiczne
3. choroby kardiologiczne i nadciśnienie
4. choroby naczyń obwodowych
5. choroby układu trawienia
6. choroby endokrynologiczne
7. choroby krwi i układu krwiotwórczego

 

§ 7


Załącznikami tekstowymi do statutu są:
 1) wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego z określeniem funkcjonowania w nich zakładów przyrodoleczniczych i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego;
 2) wykaz pomników przyrody na obszarze uzdrowiska,
  3) wykaz obiektów prowadzących działalność leczniczą, związaną z uzdrowiskiem.

 

§ 8


Załącznikami graficznymi do statutu są:
 1) mapa strefy "A" z naniesieniem istniejących i projektowanych zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego i oznaczonymi ulicami w skali 1:5.000;
 2) mapa strefy "B" w skali 1:5.000;
 3) mapa strefy "C" wraz z granicami obszaru "A" i "B" w skali 1:25.000;
 4) mapa obszaru i terenu górniczego w skali 1:10.000.

 

§ 9


Traci moc Uchwała NR XLVIII/295/06 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  17 marca 2006r. w sprawie Tymczasowego Statutu Uzdrowiska.


§ 10


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.


§ 11

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLVII/324/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:06.01.2010 09:36
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:06.01.2010 09:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 320