Uchwała Nr XLVII/326/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 16 grudnia 2009 roku

 

w sprawie: zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa Zdrój na lata 2005-2010"

 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 roku Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Kudowy- Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1


Wprowadza się  zmiany w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Kudowa  Zdrój na lata 2005-2010" polegające  na:
   zwiększeniu  wartości zadania pn. „Zakup sprzętu do segregacji odpadów komunalnych w ramach projektu pn. „Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój-Nachod””  o 71.820 zł i zmianie harmonogramu realizacji, który otrzymuje postać:
• 2009 rok – 223.864 zł (środki własne – 33.580 zł, środki UE – 190.284 zł)
• 2010 rok – 600.000 zł ( środki własne - 90.000 zł, środki UE – 510.000 zł)

 

§ 2

 

Wieloletni Plan Inwestycyjny gminy Kudowa Zdrój po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1do uchwały.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Kudowa Zdrój.


§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLVII/326/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:06.01.2010 10:17
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:06.01.2010 10:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 27