UCHWAŁA NR XLVII/328/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 16 grudnia 2009 roku

 

w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz § 49 uchwały nr VI/21/07 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2007  r. w sprawie Statutu Gminy Kudowa- Zdrój (Dziennik Urzędowy Woj. Dolnośląskiego Nr 58, poz. 622) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się poniższy plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na rok 2010:

STYCZEŃ
1. Kontrola sprawdzająca – realizacja wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2009 roku. 
2. Przyjęcie informacji na temat:  Funkcjonowanie sp. z o.o. Basen „Wodny Świat”.
3. Kontrola doraźna  - skargi mieszkańców.
LUTY
1. Kontrola problemowa  – gospodarowanie nieruchomościami w gminie Kudowa-Zdrój w wybranych jednostkach organizacyjnych gminy (Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Przedszkolno – Żłobkowy, Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej) dotyczy:
- stanu technicznego obiektu,
- przeglądów technicznych,
- ubezpieczenia obiektu 
- zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
2. Przyjęcie informacji na temat organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych.
3. Kontrola doraźna - skargi mieszkańców.
MARZEC
1. Kontrola problemowa- kontrola realizacji uchwały XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowa Zdrój z  dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009 ze szczególnym uwzględnieniem wpływów z podatków i opłat lokalnych .
2. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy na rok 2009.
3. Kontrola doraźna – skargi mieszkańców.
KWIECIEŃ
1. Przygotowanie opinii o wykonaniu budżetu gminy na rok 2009 oraz wnioski w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrza Miasta.
2. Przyjęcie informacji na temat: zatrudnienia pracowników w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju.
3. Kontrola doraźna - skargi mieszkańców.

MAJ
1. Kontrola problemowa – przyznawanie stypendiów szkolnych i wydatkowanie na ten cel środków finansowych. Kontrola dotyczy roku szkolnego 2009/2010.
2. Przyjęcie informacji  na temat działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju za okres styczeń 2010 – kwiecień 2010.
3. Kontrola doraźna - skargi mieszkańców.
CZERWIEC
1. Kontrola problemowa – udokumentowanie przyznawanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju zasiłków okresowych, wypłat z tytułu opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi oraz jednorazowych świadczeń wypłacanych ze środków gminy za 2009 rok.
2. Przyjęcie informacji na temat wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w placówkach oświatowych w 2009 i 2010 roku oraz jego wykorzystania w 2009 roku.
3. Kontrola doraźna - skargi mieszkańców.
LIPEC  - SIERPEŃ
Przerwa urlopowa.

WRZESIEŃ
1. Kontrola problemowa - wydatkowanie środków finansowych na organizację imprez kulturalnych za I półrocze 2010 roku.
2. Przyjęcie informacji o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2010.
3. Kontrola doraźna - skargi mieszkańców.
PAŹDZIERNIK
1. Przyjęcie informacji na temat funkcjonowania Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju.
2. Przyjęcie informacji  o realizacji zadań inwestycyjnych  na terenie gminy Kudowa-Zdrój za  I półrocze 2010 r.
3. Kontrola doraźna  skargi mieszkańców.
LISTOPAD
1. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej za 2010 rok.
2. Kontrola doraźna -  skargi mieszkańców.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLVII/328/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:06.01.2010 10:36
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:06.01.2010 10:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 42