UCHWAŁA  NR XLVII/329/09
Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju
z dnia 16 grudnia 2009 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały nr XLV/320/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju na zaciągnięcie zobowiązania w formie umowy leasingu .


Na podstawie art. 18 ust.2  pkt 9, lit. e i art. 58   ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm)   Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale nr XLV/320/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju na zaciągnięcie zobowiązania w formie umowy leasingu  § 1 otrzymuje brzmienie :
„Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju zobowiązania na dostawę ciągnika rolniczego wraz z osprzętem do prac komunalnych w formie leasingu operacyjnego – do kwoty 230.000 zł.”

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój i Dyrektorowi Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLVII/329/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:06.01.2010 10:43
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:06.01.2010 10:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 41