UCHWAŁA NR XLVII/330/09
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY - ZDROJU
z dnia 16 grudnia 2009 roku


w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XLIII/306/09 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 30 października 2009r. w sprawie likwidacji drogi gminnej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póz. zm.), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:


§ 1

 

Uchyla się Uchwałę Nr XLIII/306/09 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 października 2009 roku w sprawie likwidacji drogi gminnej.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy – Zdroju.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLVII/330/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:06.01.2010 10:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:06.01.2010 10:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 30