UCHWAŁA NR XLVII/331/09
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 16 grudnia 2009 roku


w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/298/09 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany do uchwały nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 14.04.2000r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3,3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z póz. zm.), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:


§ 1.

 

Uchyla się Uchwałę Nr XLIII/298/09 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmiany do uchwały nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 14.04.2000r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej.

 
§  2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy – Zdroju.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLVII/331/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:06.01.2010 10:54
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:06.01.2010 10:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 37