UCHWAŁA  NR XLVIII/336/09
Rady Miejskiej  Kudowy-ZdrojU

z dnia 22 grudnia  2009 roku.

 

w sprawie:  wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Przedszkole bez granic – współpraca przedszkola w Hronowie oraz Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kudowie-Zdroju” współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków.

 

Na podstawie art. 18 ust.2  pkt 9 lit e , pkt 10, pkt 12a , art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)  Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na:
1. realizację przez gminę Kudowa-Zdrój projektu pn. „Przedszkole bez granic – współpraca przedszkola w Hronowie oraz Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kudowie-Zdroju” o wartości 566.997 zł współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013,
2. zaangażowanie na cel, o którym mowa w pkt. 1 środków finansowych w wysokości:
            -       540.835 zł w 2010 roku
            -         26.162 zł w 2011 roku
tj.  157.498,98 € liczone wg kursu € w wysokości 3,60.

  
§ 2

 

Źródłem pokrycia zobowiązań określonych w § 1 uchwały będą:
1) w części stanowiącej wkład własny gminy Kudowa-Zdrój  w wysokości 85.051 zł  ( 15% )  dochody własne z tytułu sprzedaży nieruchomości ,
2) w pozostałej części środki programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w wysokości 481.946 zł ( 85 %).

 

§ 3

 

W celu realizacji projektu, o którym mowa w § 1 uchwały wyraża się zgodę na udzielenie przez gminę Kudowa-Zdrój zabezpieczenia realizacji projektu w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 4

 

W związku z udzielaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej  w € wyraża się zgodę na zmianę wartości projektu spowodowaną różnicami kursowymi.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

 

§ 6

 

Traci moc uchwała nr XLVIII/336/09 Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju  z dnia 16 grudnia  2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Przedszkole bez granic – współpraca przedszkola w Hronowie oraz Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kudowie-Zdroju” współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLVIII/336/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:06.01.2010 11:37
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:06.01.2010 11:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 37