Uchwała nr XLIX/337/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2009 roku


w sprawie: budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok.


Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 217, art. 235-237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)  w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) – Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się dochody budżetu na 2010 rok  w łącznej kwocie 35.695.000,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 22.174.425,00 zł;
2) dochody majątkowe: 13.520.575,00 zł;
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.

 

§ 2.

 

1. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok  w łącznej kwocie 37.502.000,00 zł w tym:
1) wydatki bieżące: 23.862.909,00 zł;
2) wydatki majątkowe: 13.639.091,00 zł;
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 17.595.052,00 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.732.973,00 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8.862.079,00 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.128.763,00 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.320.572,00 zł;
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych -  1.124.766,00  zł  w tym dotacje na zadania bieżące  – 132.310,00 zł;
5) wydatki na obsługę długu publicznego -  693.756,00 zł;
3. Wydatki majątkowe budżetu obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13.639.091,00 zł  w tym:
a)  wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych -  10.202.817,00 zł;
b) dotacje na zadania inwestycyjne  – 300.000,00 zł;

 

§ 3.

 

1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.807.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.800.000,00 zł  z tytułu zaciągniętych kredytów i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.993.000,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów
   – zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1) kredytów długoterminowych zaciąganych w 2010 roku  - w kwocie  5.800.000 zł,
    z czego:
a)   na wyprzedzające finansowanie (prefinansowanie) zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 5.800.000,00 zł;
2) kredytów krótkoterminowych w 2010 roku w  kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

 

§ 4.

 

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 200.000,00  zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 535.000,00 zł z czego:
1) rezerwę na wydatki inwestycyjne budżetu w kwocie - 200.000,00 zł;
2) rezerwę na realizację zadań własnych wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego
    w kwocie – 75.000,00  zł,
3) rezerwę na realizację zadań własnych zlecanych do realizacji organizacjom
   pozarządowym w kwocie – 150.000,00 zł,
4) rezerwę na realizację mikroprojektów w kwocie - 60.000,00 zł,
5) rezerwę na realizację porozumienia w zakresie podjęcia wspólnych działań na rzecz
    przebudowy skrzyżowań drogi krajowej z ul. Kościelną i Fabryczną – 50.000,00 zł.


§ 5.

 

Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 320.000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 593.300,00 zł,
2)  dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie – 2.006.991,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4,
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie – 1.700,00 zł  zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5,
4)   dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 337.488,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

 

§ 6.

 

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 1 do uchwały.

 

§ 7.

 

1. Ustala się limity wydatków:
1) na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju  do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak w załączniku nr 2  i 3.

 

§ 8.

 

Ustala się plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem  nr 4 do uchwały.

 

§ 9.


1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej  zgodnie z załącznikiem  nr 5 do uchwały.
2. Z budżetu udziela się dotacji inwestycyjnej dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w kwocie 300.000,00 zł  z przeznaczeniem na sfinansowanie rozbudowy cmentarza komunalnego.
3. Upoważnia się Dyrektora zakładu budżetowego z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

 

§ 10.

 

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój:
1) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
a)  polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem  wydatków bieżących objętych załącznikiem nr 3,
       b) polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych objętych załącznikiem nr 2 i nr 3;
c)  polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatki majątkowymi z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych załącznikiem nr 2 i nr 3
2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków;
b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
     – z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem nr 3.

 

§ 11.

 

W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Burmistrza Miasta  do:
1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 50.000,00 zł.

 

§ 12.

 

1.  Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy Kudowa-Zdrój  i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 600.000,00 zł.
2.  Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Burmistrza Miasta nie przekroczy kwoty z ust. 1.

 

§ 13.

 

Przyjmuje się przedłożoną przez Burmistrza Miasta Prognozę Kwoty Długu Gminy Kudowa-Zdrój  na lata 2010-2016 – jak załącznik nr 6.

 

§ 14.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

 

§ 15.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLIX/337/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:06.01.2010 11:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:06.01.2010 12:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 56