Uchwała nr XLIX/338/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
 z dnia 29 grudnia 2009 roku.


w sprawie : przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok”


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. ), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się „Program współpracy gminy Kudowa-Zdrój z podmiotami prowadzącymi    działalność pożytku publicznego na 2010 rok” .


§ 2

Postanowienia ogólne

 

1. Ilekroć w niniejszej uchwale mówi się o:
a) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego – należy przez to rozumieć prowadzące działalność pożytku publicznego podmioty wymienione w art.3 ustawy
c) programie – należy przez to rozumieć „Program współpracy gminy Kudowa-Zdrój z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok”.
2. Nadrzędnym celem programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań
    publicznych gminy wynikających z przepisów prawa poprzez włączenie w ich realizację  
    podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
3. Program określa zasady, formy i zakres współpracy organów samorządowych gminy
    Kudowa-Zdrój z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
4. Celem wprowadzenia Programu jest:
a) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje
     otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
b) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców ,
c) budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej,
d) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
e)   realizacja zapisów Strategii Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów
       Turystycznych.
 5. Program jest adresowany do organizacji pozarządowych działających na rzecz gminy Kudowa-Zdrój i jej mieszkańców.

 

§ 3

Przedmiot współpracy

 

Przedmiotem współpracy władz gminy Kudowa-Zdrój z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:
a) realizacja zadań gminy określonych w ustawach,
b) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców miasta,
c) tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,
d) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania.

 

§ 4

 

Podmioty programu współpracy

1. Rada Miejska i jej komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej   oraz priorytetów w sferze współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego,
2. Burmistrz Miasta – w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Miejską,
3. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego realizujące zadania publiczne  na terenie gminy Kudowa-Zdrój lub dla jej mieszkańców - bez względu na siedzibę podmiotu.

 

§ 5

Formy współpracy

 

Gmina Kudowa Zdrój realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach:
a) zlecania podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań
                  publicznych na zasadach określonych w ustawie,
b) współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
c) użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i budynków
      komunalnych oraz udostępnienia lokalu na spotkania podmiotów prowadzących
      działalność pożytku publicznego,
d) promocji działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w
      mediach,
e) pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,
f) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach.

 

§ 6

 

Zlecanie realizacji zadań publicznych

1. Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego może nastąpić w formach przewidzianych w Ustawie lub odrębnych przepisach.
2. Dotacje, o których mowa w Ustawie, nie mogą być udzielone na:
a) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego
funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
b) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć ,
c) budowę, zakup nieruchomości,
d) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
e) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, działalność polityczną i religijną.
3. W roku 2010 roku gmina Kudowa-Zdrój będzie wspierać lub powierzać podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację następujących zadań :
a) w zakresie działań na rzecz seniorów:
- aktywizacja i działalność kulturalna na rzecz osób starszych, stworzenie możliwości
   samorealizacji,
- integracja środowisk kombatanckich,
- integracja międzypokoleniowa.
b) w zakresie pomocy społecznej:
- pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w
  trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie rodzin wielodzietnych i samotnych matek,
            - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
c) w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
- działalność sportowa, turystyczna, kulturalna, uspołeczniająca i integrująca        
  środowisko osób niepełnosprawnych,
- wspomaganie wczesnego rozwoju dzieci niepełnosprawnych,
- organizacja grup wsparcia dla osób chorych i niepełnosprawnych,
d) w zakresie edukacji , oświaty i wychowania :
- edukacja dzieci i młodzieży mająca na celu poprawę ich bezpieczeństwa,
      - działania wychowawcze i edukacyjne dzieci i młodzieży kształtujące postawy
        patriotyczne, rozwijanie aktywności obywatelskiej,
      - organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży,
e) w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz włączanie jej do działań
        o charakterze proekologicznym,
f) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
- organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów,   
  festiwali, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, dyskusji,
  prelekcji, warsztatów muzycznych, teatralnych i filmowych,
      - kultywowanie lokalnej tradycji  pogórza sudeckiego oraz ochrona dóbr kultury,
g) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży:
- szkolenie sportowe młodzieży oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych
4.  Burmistrz Miasta na podstawie własnego rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego może określić w ciągu roku kolejne zadania i ogłosić otwarte konkursy na ich realizację przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

§ 7

Lokale i budynki

 

1. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą ubiegać się o używanie lokalu lub obiektu komunalnego na potrzeby prowadzenia tej działalności na preferencyjnych zasadach.
2. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, ubiegające się o prawo do używania lokalu lub obiektu komunalnego, zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:
a) raportu z działalności w roku poprzednim (nie dotyczy podmiotów nowo powstałych),
b) sprawozdania finansowego za ubiegły rok (nie dotyczy podmiotów nowo powstałych),
c) wniosku z opisem programów, które będą realizowane w lokalu,
d) dokumentów określających osobowość prawną wnioskodawcy,
3. W ramach wniosku podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego określa ogólne wymagania w stosunku do lokalu. Możliwe jest wskazanie proponowanej lokalizacji.
4. Stosownie do możliwości, które wynikają z zasobów będących w dyspozycji miasta, przeznaczonych na taką działalność, Burmistrz Miasta w formie zarządzenia podejmuje decyzję o wynajęciu względnie użyczeniu lokalu lub obiektu, a także warunkach na jakich zostanie zawarta umowa.
5. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które używają lokal lub budynek na preferencyjnych zasadach, zobowiązane są do składania w terminie do 31 marca każdego roku rocznych sprawozdań merytorycznych ze sposobu jego wykorzystywania w roku poprzednim.
6. W przypadku podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego uzyskujących wieloletnie dotacje na realizację zadań w danym lokalu lub budynku, wymóg określony w ust. 3 uważa się za spełniony w momencie złożenia przez organizację sprawozdania merytorycznego z realizacji zadania.
7. Podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego nie dysponującym własnym lokalem władze Kudowy Zdroju mogą umożliwić spotykanie się w sali Rady Miejskiej przy ul. Zdrojowej 27. Korzystanie z w/w jest bezpłatne. Szczegółowe warunki udostępniania i korzystania z w/w sali należy uzgodnić z sekretarzem gminy.

 

§ 8

Promocja działalności organizacji w mediach

 

Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mają otwarty w miarę możliwości dostęp do Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej miasta Kudowa Zdrój , na których mogą umieszczać   informacje i ogłoszenia dotyczące ich bieżącej działalności.

 

§ 9

Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych

 

Od Urzędu Miasta w Kudowie Zdroju podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą uzyskać pomoc w nawiązaniu kontaktów z partnerami o podobnym profilu działania w miastach partnerskich Kudowy-Zdroju.

 

§ 10

Finansowanie programu

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w ramach niniejszego programu ujęte są w budżecie gminy na 2010 rok.

 

§ 11

Przepisy końcowe

 

1.  Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Programu współpracy gminy  Kudowa-Zdrój z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok podmioty te mogą zgłaszać Radzie Miasta za pośrednictwem Komisji ds. Społecznych lub Burmistrzowi Miasta.
2.  Wzory dokumentów związanych ze zleceniem zadań publicznych do realizacji określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz.U Nr 264, poz. 2207)

 

§ 12

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

 

§ 13

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  1 stycznia 2010 roku .


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLIX/338/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:06.01.2010 12:12
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:06.01.2010 12:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 36