Uchwała nr XLIX/339/ 09

Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju

z dnia  29 grudnia 2009 roku.

 

w sprawie: rozwiązania Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2, oraz art. 71 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. nr  142 z 2001 r., poz. 1591 ze zm.) w związku z § 41 Statutu Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 146 z 2005 r., poz. 2924, ze zmianami) oraz w związku z  § 1 uchwały Nr IX/37/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku w sprawie wniosku o rozwiązanie  Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku,  Rada Miejska Kudowy – Zdroju  uchwala, co następuje:


§ 1

 

Z dniem 31 grudnia  2009 r. rozwiązuje się  Międzygminny Związek Celowy w Kłodzku.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy – Zdroju .

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLIX/339/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:06.01.2010 12:22
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:06.01.2010 12:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 35