Uchwała XLIX/342/09
Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 29 grudnia 2009 roku

 

w  sprawie: wynagrodzenia burmistrza miasta Kudowy - Zdroju


Na podstawie  § 3 ust. 2 pkt 3, § 6 i § 7  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych  (Dz. U.  Nr 50 poz. 398) w związku z art. 8 ust. 2 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1


Z dniem 01 stycznia 2010 roku ustala się wynagrodzenie miesięczne Burmistrza Miasta Kudowy  - Zdroju – Czesława Kręcichwosta w następującej wysokości:
 
- wynagrodzenie zasadnicze                                                             4.850 zł
- dodatek funkcyjny                                                                            1.600 zł
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20%
liczony od wynagrodzenia zasadniczego                                             970 zł
- dodatek specjalny w wysokości 40%
liczony od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego      2.580 zł

Razem:                                                                                              10.000 zł

 

§ 2

 

Traci moc uchwała nr XX/136/08 Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie wynagrodzenia burmistrza miasta Kudowy-Zdroju.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLIX/342/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:06.01.2010 12:37
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:06.01.2010 12:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 28