Zarządzenie nr 12/10

 

ZARZĄDZENIE Nr 12/10
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 13 stycznia 2010 roku


w sprawie: powołania komisji konkursowej.

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz § 2 pkt.2 regulaminu otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 17/09 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu otwartego konkursu ofert zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy w 2010 roku w składzie:
1. Przewodniczący Komisji                                        - Piotr Maziarz
2. sekretarz komisji                                                     - Hanna Jędrzejewska
3. członek komisji                                                       - Elżbieta Ubik
4. członek komisji                                                       - Marek Biernacki
5. członek komisji                                                       - Łucja Rachuba

 

2. Do zadań komisji konkursowej należy:
- opiniowanie zgłoszonych ofert,
- ustalanie listy podmiotów spełniających kryteria konkursu,
- określenie zakresu rzeczowego, formy przyznawania dotacji oraz kwoty dotacji,
- wnioskowanie do Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju o zatwierdzenie propozycji wysokości dotacji.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 12/10
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.01.2010 09:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż