Zarządzenie nr 17/10

 

Zarządzenie  Nr 17/10
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia  18 stycznia 2010 roku


w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U.    nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną ( Dz.U. z 2006 roku Nr 116, po. 783) oraz § 10 ust. 1 pkt 2  uchwały nr XLIX/337/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok zarządzam co następuje:

                                                                                                         
§ 1

 

Upoważniam kierowników jednostek budżetowych gminy Kudowa-Zdrój do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
-  w obrębie grupy „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – w granicach rozdziału,
-  w obrębie grupy „ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej” – w granicach działu.
 

§ 2

 

Kierownicy jednostek budżetowych dokonują przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych tych jednostek w formie decyzji, którą w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany przekazują Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom jednostek budżetowych gminy Kudowa-Zdrój oraz skarbnikowi gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 17/10
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.01.2010 09:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż