ZARZĄDZENIE NR 18/2010
BURMISTRZA MIASTA KUDOWY – ZDROJU
z dnia 18 stycznia 2010 roku

 

w sprawie: wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Kudowa-Zdrój.


         Na podstawie art. 30 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 1 pkt 3, art. 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 8 ustawy z dnia
03 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. nr 26, poz. 306 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się „Regulamin przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta sprawującemu bezpośredni nadzór nad instytucjami kultury.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 18/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:20.01.2010 09:43
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:20.01.2010 09:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 43