ZARZĄDZENIE NR 19/2010
BURMISTRZA MIASTA KUDOWY – ZDROJU
z dnia 18 stycznia 2010 roku

 

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Kudowy-Zdroju.


         Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Zarządzenie określa:
1) wymagania kwalifikacyjne kierowników jednostek organizacyjnych,
2) maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego,
3) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród innych niż nagroda jubileuszowa,
4) warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego,
5) warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego.

 

§ 2

 

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458),
2) rozporządzeniu – oznacza to rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398),
3) Burmistrzu – oznacza to Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój,
4) Kierowniku Jednostki Organizacyjnej – oznacza to kierownika jednostki organizacyjnej – odpowiednio: Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie–Zdroju, Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kudowie-Zdroju, Dyrektora Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju.


§ 3

 

Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne Kierowników Jednostek Organizacyjnych (wykształcenie, staż pracy w latach) określają odrębne przepisy lub Rozporządzenie.

 

§ 4

 

1. Kierownikowi Jednostki Organizacyjnej przysługuje wynagrodzenie stosownie do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.
2. Kierownikowi Jednostki Organizacyjnej przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego Kierowników Jednostek Organizacyjnych określa Rozporządzenie.
4. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego Kierowników Jednostek Organizacyjnych wynosi 4.700 złotych.
5. Wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest każdorazowo w umowie o pracę lub dodatkowym angażu poprzez wskazanie kategorii zaszeregowania oraz oznaczenie kwoty należnej pracownikowi.
6. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy skutkuje wypłatą wynagrodzenia zasadniczego w wysokości proporcjonalnej do ustalonego w umowie wymiaru czasu pracy.

 

§ 5

 

1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być utworzony na dany rok kalendarzowy, fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.
2. Przyznając nagrodę Burmistrz bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) zaangażowanie w pracę,
2) przejawianie inicjatywy i samodzielności,
3) samodoskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji,
4) wydajność i operatywność w pracy,
5) stopień złożoności i trudności wykonywanych zadań,
6) ocenę pracy,
7) oraz inne szczególne osiągnięcia w pracy.
3. Nagroda przysługuje Kierownikowi Jednostki Organizacyjnej, który w chwili jej przyznania był zatrudniony przez co najmniej 12 miesięcy.
4. Wysokość nagrody każdorazowo określa Burmistrz.
5. Nagroda nie może być przyznana Kierownikowi Jednostki Organizacyjnej, na którego nałożono karę porządkową, w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień ustalania prawa do nagrody uznaniowej.
6. Nagroda nie wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

 

§ 6

 

1. Dodatek funkcyjny jest składnikiem wynagrodzenia za pracę i może być przyznany Kierownikom Jednostek Organizacyjnych.
2. Dodatek funkcyjny przyznaje i jego wartość kwotową ustala Burmistrz, przy czym maksymalna wysokość dodatku dla Kierowników Jednostek Organizacyjnych, o których mowa w zarządzeniu wynosi do 2.000 złotych.
3. Dodatek funkcyjny przyznawany jest na czas pełnienia funkcji.

 

§ 7

 

1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań Kierownikowi Jednostki Organizacyjnej może być przyznany dodatek specjalny, w wysokości adekwatnej do wynagrodzenia za wypełnianie tych dodatkowych obowiązków lub zadań, z uwzględnieniem ich ilości oraz potrzebnych do ich wykonania kwalifikacji na czas określony nie dłuższy niż rok.
2. Dodatek specjalny jest wypłacany w pełnej wysokości za okres nieobecności w pracy, spowodowanej urlopem wypoczynkowym, niezdolnością do pracy wywołaną chorobą oraz korzystaniem ze zwolnień od pracy, których pracodawca ma obowiązek udzielić na podstawie Kodeksu pracy oraz jego przepisów wykonawczych. W razie nieobecności spowodowanej innymi okolicznościami jest proporcjonalnie zmniejszany o liczbę godzin tej nieobecności.
3. Dodatek specjalny jest ustalany w zależności od posiadanych środków na wynagrodzenie w kwocie nie przekraczającej 40 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

 

§ 8

 

1. Wynagrodzenie za pracę jest płacone co miesiąc z dołu, w terminie określonym w regulaminach wewnętrznych Jednostki Organizacyjnej, w której zatrudniony jest dany Kierownik Jednostki Organizacyjnej.
2. Wynagrodzenie przekazywane jest na konto lub do rąk własnych, zgodnie z oświadczeniem złożonym przez pracownika.
3. Pracodawca na żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty na podstawie których zostało obliczone jego wynagrodzenie.

 

§ 9

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia oraz Ustawy, a także przepisy Kodeksu pracy i przepisy wykonawcze do Kodeksu pracy.

 

§ 10

 

1. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników.
2. Regulamin wynagradzania Kierowników Jednostek Organizacyjnych jest dostępny pracownikom do wglądu na stanowisku ds. kadr i oświaty w Urzędzie Miasta w Kudowie – Zdroju oraz na stronie BIP Gminy.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 19/10
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:20.01.2010 09:54
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:20.01.2010 09:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 16