Zarządzenie nr 20/10

 

Zarządzenie Nr 20/10
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 18 stycznia 2010 roku


w sprawie : zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 roku Dz.U nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240) oraz § 3 ust. 4  uchwały Nr XLIX/337/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok zarządzam , co następuje:


§1

 

Zaciąga się kredyt krótkoterminowy w  Banku Spółdzielczym w Kłodzku Filia Kudowa-Zdrój w rachunku bieżącym w kwocie 1.200.000,00 zł  ( słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) na pokrycie występującego w ciągu  roku przejściowego deficytu budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok.

 

§2

 

Zabezpieczenie zaciągniętego kredytu stanowić będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.
 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 20/10
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.01.2010 09:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż