Zarządzenie nr 5/10

 

Zarządzenie  Nr 5/10
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 07 stycznia 2010 roku

              


 w sprawie:  umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

 

               Na podstawie § 5 uchwały Nr  XXIV/166/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie : szczegółowych zasad umarzania wierzytelności gminy Kudowa-Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także  wskazania organów do tego uprawnionych zarządzam co następuje

 

§ 1

 

Umarzam nieściągalną wierzytelność czynszową w kwocie: 5.672,53 zł. ( słownie złotych: pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote 53/100) za okres XI/2006 – IV/2009  za lokal mieszkalny.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie - Zdroju.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 5/10
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.01.2010 10:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż