Zarządzenie  Nr 6/10
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 07 stycznia 2010 r.

               
 w sprawie:  umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

 

               Na podstawie § 5 uchwały Nr  XXIV/166/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie : szczegółowych zasad umarzania wierzytelności gminy Kudowa-Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności , a także  wskazania organów do tego uprawnionych zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Umarzam nieściągalną wierzytelność czynszową w kwocie: 8.230,32 zł. ( słownie złotych: osiem tysięcy dwieście trzydzieści złotych 32/100) za okres VII/2007 – XII/2008  za lokal mieszkalny - ochrona danych osobowych

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie- Zdroju.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 6/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:07.01.2010 10:10
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:07.01.2010 10:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 34