Zarządzenie  Nr 7/10
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 07 stycznia 2010 r.

              
w sprawie:  umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

 

               Na podstawie § 5 uchwały Nr  XXIV/166/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie : szczegółowych zasad umarzania wierzytelności gminy Kudowa-Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności , a także  wskazania organów do tego uprawnionych zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Umarzam nieściągalną wierzytelność czynszową w kwocie: 8.146,20 zł. ( słownie złotych: osiem tysięcy sto czterdzieści sześć  złotych 20/100) za okres VI/2002 – VIII/2005  za lokal mieszkalny  - ochrona danych osobowych.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie- Zdroju.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 7/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:07.01.2010 10:22
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:07.01.2010 10:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 39