Zarządzenie nr 8/10

 

Zarządzenie  Nr 8/10
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 18 stycznia 2010 r.

               
w sprawie:  umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

 

               Na podstawie § 5 uchwały Nr  XXIV/166/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie : szczegółowych zasad umarzania wierzytelności gminy Kudowa-Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności , a także  wskazania organów do tego uprawnionych zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Umarzam nieściągalną wierzytelność czynszową w kwocie: 7.340,79 zł. ( słownie złotych: siedem tysięcy trzysta czterdzieści  złotych 79/100) za okres IV/2005 – XII/2007  za lokal mieszkalny – ochrona danych osobowych.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie- Zdroju.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 8/10
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.01.2010 10:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż