Uchwała nr LI/346/10
Rady Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 24 lutego 2010 roku
 

w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego dla dróg lokalnych ( gminnych) w Kudowie – Zdroju

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tj. Dz.U. z 2007r. nr 19, poz.115 z póź. zm. ) Rada Miasta Kudowy – Zdroju uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych:
1) za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajęcie 1m² powierzchni jezdni utwardzonej:
 a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie - 2, 00 zł
 b) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50%szerokości włącznie – 5, 00 zł
 c) przy zajęciu powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni – 10, 00 zł
2) za prowadzenie robót na chodnikach, placach, zatokach postojowych, autobusowych, ścieżkach rowerowych, ciągach pieszych
za zajęcie 1m² - 4, 00 zł
3) za prowadzenie robót na pozostałych elementach pasa drogowego ( rowy, pasy zieleni) za zajęcie 1 m² – 2, 00 zł

§ 2

Ustala się następujące stawki opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za zajęcie 1m² powierzchni pasa drogowego drogi zajętej przez rzut poziomy urządzeń:
 1) na obiekcie inżynierskim (np. most, przepust, kładka itp.) - 200, 00 zł
      2) poza obiektami inżynierskimi - 40, 00 zł.

§ 3

Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:
          1) za 1m² rzutu poziomego obiektu handlowego lub usługowego - 3,00  zł
          2) za 1m² powierzchni reklamy - 2,00 zł.

§ 4

Ustala się następującą stawkę opłat dziennych za zajęcie 1m² pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w § 1, § 2 i § 3, w szczególności za :
1) koperty parkingowe, punkty handlowe nie będące obiektami budowlanymi -  3,00 zł.

§ 5

W przypadku stawek dziennych zajęcie pasa drogowego przez krótszy czas niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy - Zdroju .

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 8

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miasta Kudowy – Zdroju nr XXVI/150/2004 z dnia 30 września 2004r.

Przewodniczący  Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LI/346/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.03.2010 08:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.12.2019 11:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 129