Uchwała Nr LI/348/10
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia  24 lutego  2010 roku

 

w sprawie: zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa Zdrój na lata 2005-2010"

 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 roku Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Kudowy- Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1


Wprowadza się  zmiany w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Kudowa  Zdrój na lata 2005-2010" polegające  na:
   zmniejszeniu   wartości zadania pn. „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmacniania atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych”  o 34.453 zł, obniżeniu poziomu dofinansowania ze środków UE i zmianie harmonogramu realizacji, który otrzymuje postać:
• 2009 rok –   56.338 zł ( środki własne – 25.476 zł, środki UE –   30.862 zł )
• 2010 rok – 204.209 zł ( środki własne – 92.344 zł, środki UE – 111.865 zł)

 

§ 2

 

Wieloletni Plan Inwestycyjny gminy Kudowa Zdrój po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1do uchwały.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Kudowa Zdrój.


§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LI/348/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.03.2010 09:09
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.03.2010 09:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 34