Uchwała nr LI/349/10
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia  24 lutego  2010 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok.

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4, pkt 9 lit i  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591  z poźn.  zm.) oraz art.211 ust. 1 i 2  ustawy   z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zgodnie z  załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zgodnie z  załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się treść tabeli nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2010 roku” do uchwały nr XLIX/337/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się treść załącznika nr 3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do uchwały nr XLIX/337/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

 
§ 2

 

Budżet gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1. dochody                                      35.982.227,00 zł     
2.  wydatki                                       37.789.227,00 zł 

3.    deficyt budżetu                           1.807.000,00 zł     
      

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

                                                                     

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LI/349/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.03.2010 09:23
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.03.2010 09:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 42