Uchwała Nr LI/350/10
Rady Miejskiej Kudowy- Zdroju
z dnia 24 lutego 2010 roku

 

w sprawie: obciążenia nieruchomości Gminy rzeczowym prawem ograniczonym.

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art. 24 ust. 2,  art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami       ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ), Rada Miejska  Kudowy Zdroju  uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zezwala się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój na obciążenie nieruchomości Gminy Kudowa-Zdrój, w skład której wchodzą  działki nr 115/3 i nr 115/4 obręb Dańczów, położonej w Dańczowie, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Kłodzku, Kw nr 26810, rzeczowym prawem ograniczonym w postaci hipoteki kaucyjnej do sumy najwyższej  3 500 000,00 zł. ( słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych ) na rzecz kredytodawcy – Banku Spółdzielczego w Kłodzku, KRS 0000068621, w celu zabezpieczenia spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego przez ten Bank Kudowskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kudowie Zdroju, KRS nr 0000196074., NIP: 883-16-65-605, REGON: 891103767, przeznaczonego na przebudowę istniejącej stacji uzdatniania wody w ramach projektu: „Poprawa jakości wody pitnej dla miasta Kudowa-Zdrój i Gminy Lewin Kłodzki – modernizacja stacji uzdatniania wody w Dańczowie”.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LI/350/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.03.2010 09:32
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.03.2010 09:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 43